کشف نظم ریاضی در ترتیب قرارگیری سوره ها

کشف نظم ریاضی در ترتیب قرارگیری سوره ها
 

نويسنده:محمّد صديق شهبازيان


نور منتظم                   

کشف تناسباتي شگفت انگيز در ترتيب قرار گيري سوره ها که نشان دهنده بُعدي جديد از اعجاز قرآن کريم است.
مقدمه:
http://dc275.4shared.com/img/fRfYCDbr/s3/0.9215988170122621/untitled1.bmpالسّلام عليکم ورحمة الله وبرکاته، در تاريخ پنجم اسفند ماه86 و تاريخهاي بعد از آن مجموعه مقالاتي از اينجانب در روزنامه قرآني اعتدال به چاپ رسيد که در مورد تناسبات رياضي موجود در ترتيب قرار گيري سوره هاي قرآن کريم بود وبوضوح نشان ميداد که نظم رياضي شگفت انگيزي در ترتيب قرار گيري سوره هاي قرآن کريم وجود دارد و به هر انسان منصفي اثبات مي نمايد که قرآن کتابي ماوراي فکر بشر است امّا متاسفانه آنگونه که انتظار ميرفت مورد توجه قرار نگرفت ولي اينجانب نا اميد نشدم وتحقيق را ادامه دادم وبه تناسبات ديگري دست يافتم وآن را با اساتيد برجسته اي مانند استاد بهاءالدين خرمشاهي در ميان گذاشتم و هيچگونه ايرادي را در آن نديدند ،لذا اکنون خلاصه تحقيق مذکور به حضور ارسال ميگردد ان شـآءالله مورد توجه قرار گيرد وخدمتي در راه اسلام وقرآن باشد.
ميدانيم که سوره هاي قرآن کريم بر اساس ساختار ويژه اي کنار هم قرار گرفته اند که بر اساس ترتيب زماني نزول آنها نيست بديهي است که دستيابي به شواهدي که وجود نظم را در ساختار قرار گيري سوره ها نشان دهد از اهميّت فراواني برخوردار است.
 
خلاصه تناسبات                   

تناسب عددي اول)اشتراک عددي ميان شماره ترتيب سوره حج وميان جايگاه اوّلين روزهاي مناسک حج در سال قمري.
سوره حج بيست ودومين سوره قرآن کريم ميباشد ومتناسب با اين موضوع 22 روز مانده به پايان سال قمري نيز منطبق بر اوّلين روزهاي مناسک حج است ، توضيح اينکه اعراب وقتي ماه ويا سال از نيمه مي گذشت روزهاي باقيمانده را مي شمردند واکنون اين فرهنگ را در تناسبات معرفي شده مي بينيم.
تناسب عددي دوّم)اشتراک عددي ميان شماره ترتيب سوره قدر ودهه آخر رمضان.
سوره قدر نود وهفتمين سوره قرآن است واز طرف ديگر 97 روز مانده به پايان سال قمري منطبق بر دهه آخر رمضان ميباشد.ومي دانيم که طبق صحيح ترين روايات شب قدر در دهه آخر رمضان قرار دارد.
تناسب عددي سوم)اشتراک عددي ميان جايگاه قرار گيري سوره جمعه وتعداد جمعه هاي سال شمسي.
در طول يک سال شمسي حداکثر53 جمعه وجود دارد ،از طرفي اگر از آخر قرآن53 سوره بشماريم به سوره جمعه ميرسيم .
همچنين در طول يک سال شمسي حداکثر52جمعه وجود دارد ،از طرفي اگر از آخر قرآن52 سوره بشماريم به سوره منافقون ميرسيم ،وميدانيم که طبق احاديثي صحيح پيامبر اسلام در نماز جمعه دو سوره جمعه ومنافقون را قرائت فرموده اند.
تناسب عددي چهارم)اشتراک عددي ميان جايگاه قرار گيري روزعيد فطر و شماره سوره الاعلي وشماره سوره الغاشيه.
طبق قواعد علم نجوم روز عيد فطر حداقل87روز وحداکثر90 روز تا پايان سال قمري فاصله دارد،از طرفي هشتاد وهفتمين سوره قرآن کريم سوره الاعلي است واين سوره تنها سوره اي است که طبق احاديث معتبر درآياتي از آن سوره به پرداخت زکات فطر واقامه نماز عيد فطراشاره شده است،وآيات مورد اشاره آيه14 و15 از سوره الاعلي هستند ودر روايات معتبري نقل شده است که پيامبرمکرّم اسلام امر به پرداخت زکات فطر قبل از اقامه نماز نموده وآيات مذکور را قرائت فرموده اند.(تفسير امام شوکاني-تفسير سوره الاعلي) ،همچنين سوره هشتاد وهشتم سوره الغاشيه است واحاديث متعددي دلالت دارند که پيامبر مکرّم اسلام در نماز عيدين اين دو سوره را قرائت فرموده اند.
تناسب عددي پنجم)رابطه دقيق رياضي ميان شماره ترتيب سوره حج وتعداد روزهاي ماههاي حج.
ميدانيم که ماههاي حج از اوّل ماه شوال آغاز ميشود وتا قبل از طلوع فجر روز عيد قربان ادامه مي يابد اين فاصله زماني طبق قواعد علم نجوم در حالت متوسط شامل 68 روز وچند ساعت است ،موضوع فوق العاده جالب توجه اين است که حاصلضرب نسبت شماره سوره حج(عدد22) بر114 سوره قرآن در تعداد روزهاي سال قمري عدد03/68 را بدست ميدهد که دقيقا برابر با تعداد روزهاي ماههاي حج است.توجه داشته باشيم که سوره حج در ترتيبي قرار گرفته که هم با اولين روز مناسک حج ايجاد تناسب عددي مينمايد وهم با تعداد روزهاي ماههاي حج در يک رابطه دقيق قرار ميگيرد.آيا اين تناسبات دقيق خود بوضوح نشان دهنده الهي بودن قرآن نيست در حا ليکه اگر تعداد سوره ها کمتر ويا زيادتر از عدد114 بود تمام اين تناسبات بهم مي خورد.
تناسب عددي ششم)رابطه دقيق رياضي ميان مکان ايّام قرباني در سال قمري وشماره ترتيب سوره کوثر.
طبق احکام شرعي روزهاي انجام قرباني عبارتند از روز عيد قربان ودو روز بعد از آن،بر اساس قواعد علم نجوم از ميان روزهاي سال فقط روز عيد قربان ودو روز بعد از آن مي توانند سيصدوسي و ششمين روز از سال قمري باشند بر اساس قواعد علم رياضي (اصل همنهشتي بين اعداد)براي يافتن عدد متناسب با عدد336 در ميان114 سوره ،عدد336 را بر عدد114 تقسيم مينمائيم ،عددباقيمانده از اين تقسيم (108) شماره سوره متناسب باعدد روزهاي قرباني را نشان ميدهد ،از طرفي وقتي در آيات سوره يکصدوهشتم دقت ميکنيم ميبينيم که اين سوره تنها سوره اي در قرآن کريم است که در آن به قرباني ونماز عيد قربان اشاره شده است.(فصل لربک وانحر)يعني (پس براي پروردگارت قرباني کن ونماز بگزار)
همچنين اگر يکصد سوره از آخر قرآن کريم بشماريم به سوره اعراف ميرسيم که تنها سوره اي است که در آن به وعده الهي به حضرت موسي(عليه السلام)به صورت دو مرحله اشاره شده است که ابتدا سي شب بوده وسپس ده شب ديگر هم اضافه شده است وميدانيم که طبق منابع اسلامي وعده مذکور درشب دهم ذوالحجه (عيد قربان )به پايان رسيده است.
وبهمين ترتيب دهها تناسب بر اساس اصول علمي اثبات مي گردد که دلالت بر وجود نظم رياضي در ترتيب قرار گيري سوره هاي قرآن کريم مينمايد ،ودرکتابي به نام (نور منتظم)ان شاءالله به چاپ خواهد رسيد،مستدعي است در اين راه همه باهم همراه باشيم.

با بهترين آرزوها – والسّلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

نويسنده:محمّد صديق شهبازيان
استان کردستان – شهرستان قروه

0 نظرات:

ارسال یک نظر