آيا حديث طير(مرغ پخته) صحيح است؟

آيا حديث طير(مرغ پخته) صحيح است؟

                                                                               
ازجمله احادیثی كه شیعه برای اثبات امامت الهی بدان چنگ می زنند حدیث (طیر مشوی) (پرنده پخته شده) است و ما در این قسمت اقوال علما ومحدثین اهل سنت در مورد این حدیث را می آوریم.
شیعه قادر به اثبات امامت الهی از قران نیست زیرا تمام اصول دین اسلام در قران ذكر شده مثال نماز روزه زكات حج شیعیان اصولی دیگر برای خود تراشیده اند باعنوان (ولایت) واز این ولایت در قران خبری نیست وقتی از ایشان می پرسیم چرا اصل به این مهمی در قران نیامده می گویند كه مگر تعداد ركعات نماز در قرآن آمده؟ غافل از اینكه خود نماز كه اصل است در قرآن آمده و ركعاتش در سنت ولی ولایت نه در قرآن موجود است ونه سنت واگر هم در احادیثی آمده باشد یا جعلی است ویا ضعیف مانند حدیث طیر مشوی كه در ادامه ضعفش اثبات میشود

اما متن حدیث:
 
این حدیث پرنده پخته به طرق مختلف روایت شده وتمام طرق اش ضعیف است
(كان عند النبی صلى الله علیه وسلم طیر فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی هذا الطیر فجاء علی فأكل معه)
(نزد رسول الله پرنده پخته ای بود یا در الفاظ دیگر برای پیامبر پرنده پخته آوردند فرمود خدایا محبوب ترین خلقت را بفرست كه با من این غذا ا بخورد پس علی در زد و وارد شد وبا پیامبر غذا را خورد)
در این قسمت تمام طرق این روایت و در جه شان را می آوریم:
1.أهدی للنبی صلى الله علیه وسلم طائر كان یعجبه فقال اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل هذا الطیر فاستأذن علی فسمع كلامه فقال ادخل
الراوی: أنس بن مالك المحدث: البخاری - المصدر: التاریخ الكبیر - الصفحة أو الرقم: 2/2
خلاصة الدرجة: لا یعرف لعثمان سماع من أنس
درجه حدیث :نمی دانم كه عثمان از راویان این حدیث از انس بن مالك حدیث شنیده باشد


2.كان عند النبی صلى الله علیه وسلم طیر ، فقال : اللهم ! ائتنی بأحب خلقك إلیك ، یأكل معی هذا الطیر . فجاء علی فأكل معه
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الترمذی - المصدر: سنن الترمذی - الصفحة أو الرقم: 3721
خلاصة الدرجة: غریب لا نعرفه من حدیث السدی إلا من هذا الوجه
3. قال لی رسول الله صلى الله علیه وسلم : إنك لتنظر إلى الطیر فی الجنة فتشتهیه فیخر بین یدیك مشویا
الراوی: عبد الله بن مسعود المحدث: ابن عدی - المصدر: الكامل فی الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 3/75
خلاصة الدرجة: لیس بمستقیم ولا یتابع علیه
4. عن النبی صلى الله علیه وسلم حدیث الطیر لعلی بن أبی طالب رضی الله عنه
الراوی: أنس المحدث: الخلیلی - المصدر: الإرشاد - الصفحة أو الرقم: 1/204
خلاصة الدرجة: موضوع (وضع شده)
5.حدیث الطیر خبر ابن عباس
الراوی: عبدالله بن عباس المحدث: الذهبی - المصدر: تلخیص العلل المتناهیة - الصفحة أو الرقم: 78
خلاصة الدرجة: فیه سلیمان بن قرم ضعیف یترفض و[فیه] محمد بن شعیب مجهول [وروی] عن أنس من ستة عشر طریقا واهیة
درجه (در راویان حدیث سلیمان بن قرم است كه ضعیف الحدیث و رافضی است و محمد بن شعیب مجهول الهویه و از انس با 16 طرق روایت شد كه همه اش واهی است
6.حدیث الطیر
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الذهبی - المصدر: میزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 1/501
خلاصة الدرجة: [فیه] الحسن بن عبد الله الثقفی منكر الحدیث و أبو هرمز واه أیضا
حسن بن عبدالله الثقفی منكر الحدیث می باشد وابوهرمز هم واهی ومجهول
7.حدیث الطیر
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الذهبی - المصدر: میزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 2/30
خلاصة الدرجة: [فیه] دینار أبو مكیس الحبشی تالف متهم
8.حدیث الطیر
الراوی: - المحدث: الزیلعی - المصدر: نصب الرایة - الصفحة أو الرقم: 1/360
خلاصة الدرجة: ضعیف
9.حدیث ] فی الطیر
الراوی: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلانی - المصدر: لسان المیزان - الصفحة أو الرقم: 3/289
خلاصة الدرجة: [فیه] حمزة مجهول الحال
10.أتی رسول الله صلى الله علیه وسلم بطائر فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی ، فجاءه علی فقال : اللهم وال من والاه
الراوی: عبدالله بن عباس المحدث: العقیلی - المصدر: لسان المیزان - الصفحة أو الرقم: 7/197
خلاصة الدرجة: غیر محفوظ، والروایة فی هذا الباب فیها لین
11. جاءت أم أیمن بطائر ، فوضعته ، فقال النبی صلى الله علیه وسلم : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معنی ، فجاء علی
الراوی: أنس بن مالك المحدث: العقیلی - المصدر: لسان المیزان - الصفحة أو الرقم: 1/247
خلاصة الدرجة: لیس له أصل,وفی هذا الباب لین, و لا أعلم فیه شیئا ثابتا
اصل و پایه ای ندارد و در این مورد چیزی قابل اثبات موجود نیست.
12. أهدی لرسول الله صلى الله علیه وسلم طائر فوضع بین یدیه ، قال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی من هذا الطائر ، فجاء علی
الراوی: أنس بن مالك المحدث: ابن عدی - المصدر: الكامل فی الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 3/34
خلاصة الدرجة: لا أعلم یرویه عن عطیة غیر حماد بن المختار هذا ولیس بالمعروف ویدل أنه فی متشیعة الكوفة
حماد بن مختار از متشیعین كوفه
13. أهدت أم أیمن إلى النبی صلى الله علیه وسلم طیرا مشویا فقال اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك . . .
الراوی: أنس بن مالك المحدث: ابن عدی - المصدر: الكامل فی الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 8/5
خلاصة الدرجة: [فیه] مسلم بن كیسان الضعف على روایاته بین
مسلم بن كیسان ضعیف در روایت.

 
14. أهدت أم أیمن إلى النبی صلى الله علیه وسلم طیرا مشویا فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك . فذكره
الراوی: أنس بن مالك المحدث: ابن القیسرانی - المصدر: ذخیرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 2/1037
خلاصة الدرجة: [فیه] مسلم الملائی ضعیف
14. أهدی لرسول الله صلى الله علیه وسلم طائر فوضع بین یدیه قال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلی یأكل معی من هذا الطائر فجاء علی
الراوی: أنس بن مالك المحدث: ابن القیسرانی - المصدر: ذخیرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 2/1034
خلاصة الدرجة: [من طرق فیها من لیس بشیء أو منكر أو شیعی متعصب]
در طرق این روایت یا شیعی متعصب ویا منكر موجود است
15. إن النبی صلى الله علیه وسلم أتی بطیر فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی من هذا الطیر فجاء علی فأكل معه
الراوی: عبدالله بن عباس المحدث: ابن القیسرانی - المصدر: ذخیرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 2/674
خلاصة الدرجة: [فیه] محمد بن شعیب لا أعرفه [ومن طریق آخر فیه] حفص العدنی غیر ثقة
(محمد بن شعیب را نمی شناسم و حفص العدنی غیر ثقه است)
16. أن النبی صلى الله علیه وسلم أتی بطائر ، فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك وإلی یأكل معی من هذا الطائر ، فجاء علی ، فدق الباب ، فقال أنس : إن النبی صلى الله علیه وسلم على حاجة ، فرجع ثم قال النبی صلى الله علیه وسلم كما قال أولا ، فدق الباب ، فقال أنس : ألم أقل لك إنه على حاجة ، فانصرف ، فعاد النبی صلى الله علیه وسلم ، فعاد علی فدق الباب أشد من الأولین ، فسمعه النبی صلى الله علیه وسلم ، فأذن له بالدخول ، وقال : ما أبطأك عنی ؟ قال : جئت فردنی أنس ، ثم جئت فردنی أنس ثم جئت فردنی الثالثة ، فقال : یا أنس ما حملك على هذا ؟ فقال : رجوت أن یكون الدعاء لرجل من الأنصار ، فقال : یا أنس أو فی الأنصار خیر من علی ؟ أو فی الأنصار أفضل من علی ؟
الراوی: - المحدث: ابن تیمیة - المصدر: منهاج السنة - الصفحة أو الرقم: 7/369
خلاصة الدرجة: حدیث الطائر من المكذوبات الموضوعات
(قول ابن تیمیه كه در مورد حدیث می گوید حدیث طیر از دورغ ها و موضوعات است)
17. أن النبی صلى الله علیه وسلم أتى بطیر فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی ؛ فجاء علی فأكل معه
الراوی: عبدالله بن عباس المحدث: الذهبی - المصدر: میزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 2/14
خلاصة الدرجة: [فیه] داود بن علی الهاشمی لیس بحجة و[فیه] ابن شعیب لا یعرف
امام ذهبی در اسناد این روایت می گوید(داوود بن علی الهاشمی حجت نیست و ابن شعیب هم نمی شناسم)
18. أتی رسول الله صلى الله علیه وسلم بطائر فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی ، فجاء علی فقال : اللهم وال من والاه
الراوی: عبدالله بن عباس المحدث: الذهبی - المصدر: میزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 3/580
خلاصة الدرجة: [فیه] محمد بن شعیب لا یعرف ، والراوی عنه سلیمان بن قرم ضعیف
(محمد بن شعیب مجهول و كسی كه از او روات كره ابن قرم ضعیف الحدیث است)
19. أهدی للنبی صلى الله علیه وسلم طائر ، فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الذهبی - المصدر: میزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 1/602
خلاصة الدرجة: منكر
20. كان عند النبی صلى الله علیه وسلم طیر فقال : اللهم ائتنی بأحب الخلق إلیك یأكل معی هذا الطیر , فجاءه علی فأكل معه .
الراوی: أنس بن مالك المحدث: العراقی - المصدر: تخریج الإحیاء - الصفحة أو الرقم: 2/456
خلاصة الدرجة: له طرق كلها ضعیفة
(این حدیث به طرق مختلف روایت شده تمامش ضعیف است)كلام حافظ عراقی
21. أهدی لرسول الله صلى الله علیه وسلم أطیار فقسمها بین نسائه فأصاب كل امرأة منها ثلاثة فأصبح عند بعض نسائه صفیة أو غیرها فأتته بهن فقال اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی من هذا فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار فجاء علی رضی الله عنه فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم یا أنس انظر من على الباب فنظرت فإذا علی فقلت إن رسول الله صلى الله علیه وسلم على حاجة ثم جئت فقمت بین یدی رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال انظر من على الباب فإذا علی حتى فعل ذلك ثلاثا فدخل یمشی وأنا خلفه فقال النبی صلى الله علیه وسلم من حبسك رحمك الله فقال هذا آخر ثلاث مرات یردنی أنس یزعم أنك على حاجة فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم ما حملك على ما صنعت قلت یا رسول الله سمعت دعاءك فأحببت أن یكون من قومی فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم إن الرجل قد یحب قومه إن الرجل قد یحب قومه قالها ثلاثا
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الهیثمی - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 9/129
خلاصة الدرجة: ‏‏ فیه إسماعیل بن سلمان وهو متروك (اسماعییل بن سلیمان متروك الحدیث).

22. كان عند النبی صلى الله علیه وسلم طیر ، فقال : اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك یأكل معی هذا الطیر
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الألبانی - المصدر: تخریج مشكاة المصابیح - الصفحة أو الرقم: 5/425
خلاصة الدرجة: ضعیف
23. كان عند النبی صلى الله علیه وسلم طیر ، فقال : اللهم ! ائتنی بأحب خلقك إلیك ، یأكل معی هذا الطیر . فجاء علی فأكل معه
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الألبانی - المصدر: ضعیف الترمذی - الصفحة أو الرقم: 3721
خلاصة الدرجة: ضعیف
24. كان عند النبی - صلى الله علیه وسلم - طیر ، فقال : اللهم ! ائتنی بأحب خلقك إلیك ، یأكل معی هذا الطیر ، فجاء علی ، فأكل معه .
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الألبانی - المصدر: تخریج مشكاة المصابیح - الصفحة أو الرقم: 6040
خلاصة الدرجة: ضعیف
25. اللهم ائتنی بأحب خلقك إلیك ، یأكل معی من هذا الطیر ، فجاء أبو بكر فرده ، وجاء عمر فرده ، وجاء علی فأذن له
الراوی: أنس بن مالك المحدث: الألبانی - المصدر: السلسلة الضعیفة - الصفحة أو الرقم: 6575
خلاصة الدرجة: منكر
الحمد الله اكثر طرق این روایت را برسی شد و اقوال محدثین اهل سنت هم در این باره آورده شد و مشخص شد كه این روایت ضعیف است و جائز نیست كه بدان استناد شود ولی كسانی كه در اثبات عقیده خود از قرآن مانده اند ناچار باید به موضوعات استناد كنند وآن را برای پیروانشان زینت دهند.
                                                                                                                                               ولله الحمد
 
                                                                                                                                     تحریر: الهاشمی الحسنی

0 نظرات:

ارسال یک نظر