متعه يا زناى ثواب دار شيعى و اعارهء و اجارهءزن ولواطت با همسر


متعه يا زناى ثواب دار شيعى و اعارهء و اجارهءزن ولواطت با همسر

 

از بهتان ها و دروغهاى بسيار زشت وخبيث شيعيان بر پيامبر اسلام –صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم- بسته اند اينست كه بزعم آنها اوگفته است: هركس از دنيا برود ومتعه ننموده باشد در روز قيامت دماغ بريده حشر ميشود،[1] وزشت تر از اين اينكه از زبان پيامبر جعل نموده اند كه: كسى كه يك متعه-نكاح موقت- انجام دهد يك سوم او از آتش نجات پيدا ميكند، واگر دو متعه انجام دهد دوسوم او واگر سه متعه انجام دهد بطور كلى از آتش نجات ميابد،[2] 

حماقت واراذل واوباش را تماشا كن كه براى ازدواج اصلا چنين روايت هايى نيست ولى براى كام گرفتن وشهوترانى كردن چه روايت ها كه جعل ننموده اند، آيا هدف اين شهوت  پرستان غير از اينست كه دينى را كه براى عفت وكمال اخلاق آمده ملعبهء شهوت هاى   فاسقان وفاجرى چون خود نمايند، والا اصلا معقول است كه  يك دين الهى يا حتى زمينى پيروانش را از همهء قيد وبندها رها نموده ومدار نجات آنهارا بر شهوت پرستى بگذارد،
از اينجاست كه شيخ احسان الهى ظهير[3]- بحق- به خشم آمده وميگويد شيعيان دشمن اهل بيت ودشمن سرور اهل بيت يعنى پيامبر ميباشند وبه اين دروغ هم اكتفا ننموده وبر او اين روايت را بسته اند كه:  كسى كه يك متعه كند از عذاب الهى در امان ميشود، واگر دو متعه كند با نيكان وابرار حشر ميشود واگر سه متعه انجام دهد در جنت با من خواهد بود، [4]
وحتى اسماء اهل بيت را كه وسيلهء شهوترانى خود نموده اند نيز ذكر نموده واز زبان پيامبر نقل نموده‌اند كه: هركس يك متعه انجام دهد به درجهء حسين عليه السلام واگر دومتعه انجام دهد به درجهء حسن عليه السلام واگر سه متعه انجام دهد به درجهء على عليه السلام واگر چهار متعه انجام دهد به درجهء خود من ميرسد،[5]
آيا وسيله اى بهتر براى ويرانى اسلام بنام اسلام واهل بيت از اين پيدا ميشود كه فردى با زنا كردن وشهوت پرستى به درجهء پيامبران برسد، آرى اينست مكر وفريب آتش پرستى وسبأى درلباس تشيع براى ويران نمودن دينى كه در مقابلش شكست خوردند
بنگريد كه اينها چه دروغهاى زشتى بر پيامبر بزرگواراسلام بسته اند تا دين اورا ويران كنند، و چگونه به اهل بيت اهانت نموده اند، وچگونه آنهارا مساوى فاسقان وفاجران قرار داده اند، آيا بعد از تمام اين زشتى ها وحقارت ها بازهم اينها مدعى هستند كه محب اهل بيت هستند؟
آرى هنوز هم بهتان هاى زشت ترى دارند كه به محمد باقر-امام پنجم معصوم برحسب زعم آنها- نسبت داده اند كه گفته است: وقتى كه پيامبر –ص-   در شب اسراء به آسمان رفت گفت : جبرئيل –ع- بمن رسيده و گفت : اى محمد خداوند تبارك وتعالى ميگويد : من زنهايى از امت تو را كه متعه كنند مغفرت نموده و  بخشيده ام !![6]
طوسى برامام دهم شيعه يعنى ابوالحسن افترا بسته كه در جواب شخصى كه گفته است من در خانهء كعبه عهد كرده ام كه متعه نكنم  ومن ميتوانم ازدواج بكنم ، امام گفته است كه با خدا عهد كردى كه از او اطاعت نكنى؟ [7] وچنان به اين عمل قبيح تشويق نموده اند كه به امام جعفر نسبت داده اند كه گفته است: هركس به رجعت ما وبه متعه ايمان نداشته باشد از ما نيست [8] ودايرهء اين زناى مذهبى را چنان گسترش داده اند كه بنا بروايت طوسى حتى با زن همسر دار هم آنرا جائز دانسته اند،[9] وحتى با دختر بچه كوچك، وبدون سر پرست ووبه تعداد نامحدود [10]
وبه اين هم اكتفا ننموده واعارهء فرج-زن-را هم بنا بروايت طوسى كه از اين نمونه روايت ها زياد دارد جايز دانسته اند، كه از قول ابوعبدالله –يعنى امام جعفر- جعل نموده اند كه: ابوالحسن الطارئ از او پرسيد راجع به عاريهء فرج-زن- پاسخ داد كه اشكالى ندارد،   ودرروايت ديگرى آمده كه: شخصى جاريه خودرا به برادرش ميدهد گفت اشكال ندارد![11]  وحتى اينكه  زن خود را اجاره بدهد را نيزجائز دانسته اند،[12]  واما راجع به لواطت باهمسر را كه روايات متعددى آورده اند[13]
آيا اين مطالب واقعا اهانت به اهل بيت نيست؟ اهانت به اسلام وقرآن نيست؟ بعد از اين فضائح اخلاقى به سراغ تحريف وتبديل دين برويم كه در اين زمينه مدعيان تشيع چه شاهكارى كرده اند؟

 
[1]  تفسير منهج الصادقين ملافتح الله كاشانى 2/489
[2]  منهج الصادقين 2/492
[3]  الشيعهء واهل البيت ص 218
[4]  تفسير منهج الصادقين 2/493
[5]  تفسير منهج الصادقين 2/493
[6]  من لايحضره الفقيه ابن بابويه قمى ملقب به صدوق –واو كذوب ميباشد-3/463
[7]  تهذيب الاحكام طوسى 7/251 وفروع الكافى 5/450
[8]  كتاب الصافى از كاشانى 1/347 ومن لايحضره الفقيه 3/458
[9]  الاستبصار 3/144 و تهذيب الاحكام 7/253
[10]  الاستبصار 3/45  و147 تهذيب الاحكام 7/255-254 الفروع من الكافى 5/463 وشرائع الاسلام حلى 2/186
[11]  الاتبصار از طوسى 3/141 و 3/139
[12]  الفروع من الكافى 5/468
[13]  الفروع من الكافى 5/40 الاستبصار 3/243

0 نظرات:

ارسال یک نظر