درگذشت «ابن سيرين» فقيه و خوابگزار چيره دست شوال سال 110هجري قمري:9 «ابن سيرين» فقيه و خوابگزار چيره دست قرن 2 هجري وفات يافت. ابن سيرين ازنوجواني به علم اندوزي، زهد و پارسايي روي آورد. او به رعايت احتياط درمسائل شرعي، صبر و بردباري و نرم خويي درميان مردم شهرت داشت. ابن سيرين درسفرهاي خود به مكّه، كوفه، مدائن و واسط ازعلماي بسيار حديث شنيد. وي همچنين درمدت چهارسال اقامتش در دمشق به بازرگاني اشتغال داشت. نويسندگان صحاح ششگانه به ابن سيرين بعنوان فقيهي برجسته نظر داشتند و رفتار و گفتارش را حجّت مي‎دانستند. ابن سيرين براي احاديث اهميّت بسياري قائل بود و درحفظ و نقل حديث دقيق و محتاط عمل مي‎كرد. اين دقت‎ها موجب شد همه رجال شناسان برجسته اهل سنت او را ثقه و روايت‎هايش را قابل استناد بدانند. ابن سيرين با 30 تن از اصحاب پيامبر اكرم(ص) ارتباط و دوستي داشت. او كتابها و نسخه‎ هاي خطي گوناگوني درفن خوابگزاري به همراه ترجمه ‎هاي آنها به زبانهاي مختلف ازخود به جاي گذاشته است. برخي از تعبيرات وي در كتاب «اَلحَيَوان جاحِظ» آمده است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر