بهترین و دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند


بهترین و دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند

1-   دین آسان: پیامبر فرمود: «أحب الادیان إلی الله تعالی: الحنیفة السَمحَة» [رواه احمد و حسَّنه الألبانی] ؛ «بهترین ادیان نزد خداوند تعالی دینی است که آسان گرفته شود»
2-   نماز، نیکی به والدین و جهاد: «أحب الأعمال إلی الله: الصلاة لوقتها ثم برُّ الوالدین، ثم الجهاد فی سبیل الله» [متفق علیه] «بهترین اعمال نزد خداوند: نماز به موقع خواندن، سپس نیکی کردن به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خدا»
3-   ایمان و صله رحم و امر به معروف و نهی از منکر: «أحب الاعمال إلی الله: إیمان بالله، ثم صلة الرَّحم، ثم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» [رواه ابویعلی و حسنه الألبانی] «بهترین اعمال نزد خداوند ایمان به خدا و سپس به جا آوردن صله رحم و سپس امر به معروف و نهی از منکر»
4-   مداومت بر طاعات و عبادات: «احب الاعمال الی الله أدومها و إن قلّ» [متفق علیه] «بهترین اعمال نزد خداوند طاعاتی است که مداوم باشند هرچند که کم باشند»
5-   ذکر خداوند عزوجل: «أحب الاعمال إلی الله: أن تموت و لسانک رطب من ذکر الله» [رواه الطبرانی و حسنه الألبانی] «دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند این است که بمیری و زبانت به ذکر خدا تَر باشد»
6-   مساجد: «أحب البلاد الی الله مساجدها و ابغض البلاد الی الله اسواقها» [رواه مسلم] «بهترین بلادها و مکانها نزد خداوند تعالی مساجد و بدترین مکانها بازارهاست»
7-   گفتن حرف حق نزد پادشاه ظالم و ستمگر: «احب الجهاد إلی الله کلمةُ حق تُقال الامام جائر» [رواه احمد و حسنه الإلبانی] «بهترین جهاد نزد خداوند این است که کلمه حق به پادشاه ظالم گفته شود»
8-      راست ترین کلامها: «احب الحدیث إلیَّ أصدَقه» [رواه البخاری] «بهترین کلامها و سخنها نزد من راست ترین آنهاست»
9-   نماز و روزه داود (ع): «احب الصیام الی الله صیام داود، کان یصوم یوما و یفطر یوما و احب الصلاة الی الله صلاة داود کان ینام نصف اللیل و یقوم ثلثه و ینام سدسه» [متفق علیه] «دوست داشتنی ترین روزه نزد خداوند روزه داود است، یک روز روزه می گرفت و یک روز افطار می کرد و بهترین نماز نزد خداوند نمازداود است نصف شب را می خوابید، ثلث شب را بیدار می شد و یک ششم شب را می خوابید»
10-  کثرت دستان بر غذا: «أحب الطعام إلی الله ما کثرت علیه الأیدی» [رواه ابن حبان و حسنه الالبانی] «دوست داشتنی ترین طعام نزد خداوند طعامی است که دستان زیادی بر آن باشد»
11-  گفتن سبحان الله و بحمده: «احب الکلام إلی الله یقول العبد: سبحان الله و بحمده» [رواه مسلم] «بهترین کلام نزد خداوند این است که بنده بگوید: سبحان الله و بحمده»
12-  گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر: «احب الکلام إلی الله تعالی أربع: سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا اله الا الله ، و الله اکبر. لا یضرک بأیَّهن بدأت» [رواه مسلم] «بهترین کلام نزد خداوند تعالی چهار چیز است: سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا اله الا الله ، و الله اکبر. ضرری به تو نمی رسد اگر با هرکدام از اینها آغاز کنی»
13-  حسن خلق: «أحب عباد الله إلی الله أحسنهم خُلُقاً» [رواه الطبرانی و الصححه الألبانی] «بهترین بندگان نزد خداوند نیکوترین آنها در اخلاقند»
14-  نامیدن به عبدالله و عبدالرحمن: «احب الأسماء إلی الله عبدالله و عبدالرحمن» [رواه مسلم] «بهترین اسماء نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن است»
15-  نفع رساندن به مردم و داخل شدن با شادمانی بر مسلمین و برطرف کردن سختی ها از آنها و پرداختن بدهکاری شخص بدهکار و غذا دادن به گرسنه: «احب الناس الی الله أنفعهم الناس و احب الاعمال ألی الله عزوجل سرور تدخله علی مسلم أو تکشف عنه کربة أو تقضی عنه دیناً أو تطرد عنه جوعاً و لأن امشی مع اخی المسلم فی حاجة احب الله من أن اعتکف فی المسجد شهراً، و مَن کفَّ غضبه ستر الله عورته، و من کظم غیظاً و لو شاء أن یُمضیه أمضاه، ملأ الله قلبه رضاً یوم القیامة و مَن مشی مع اخیه المسلم فی حاجته حتی یثبتها له أثبت الله تعالی اقدمه یوم تزلُّ الاقدام و إن سوء الخُلُق لیُفسِد العمل کما یفسد الخلُّ العسل» [رواه ابن أبی الدنیا و حسنه الألبانی] «بهترین مردم نزد خداوند کسی است که به مردم نفع می رساند و بهترین اعمال نزد خداوند عزوجل داخل شدن با شادمانی و سرور بر مسلمین یا برطرف کردن سختی از او و یا پرداخت دینی از او، و یا برطرف کردن گرسنگی از او و اینکه همانا همراه بودن با برادر مسلمانم در هنگام نیاز نزد من بهتر از یک ماه اعتکاف در مسجد است و کسی که خشم و غضب خود را کنترل کند خداوند عورت او را می پوشاند و کسی که خشم خود را فرو برد و او را راضی گرداند و او راضی شود خداوند روز قیامت قلبش را از رضایت پی می کند و کسی که همراه برادر خود در موقع نیاز باشد تا اینکه ثابت شود بر او ، خداوند ثابت می گرداند قدمهایش را در روزی که قدمها لرزانند و همانا بدخلقی عمل را فاسد می کند آنچنان که سرکه عسل را فاسد می کند.»


به نقل از:
سایت تابش

0 نظرات:

ارسال یک نظر