خواهرم ثروت هنگفتي از نعمت‌ها داريمؤلف : دکترعائض القرنی
مترجم : محمد گل گمشادزهیدرخشش نور: بعد از سختي، آساني خواهد بود.

شمش دوّم: خواهرم ثروت هنگفتي از نعمت‌ها داري.

لطائف الله و إن طال المدي
كلمحة الطرف إذا الطرف سجي
«لطف الهي هر چند دير شده باشد، در يك چشم به هم زدن فرا خواهد رسيد».

خواهرم! بدان كه با سختي و دشواري، آساني و آسايش است و بعد از اشك و اندوه لبخند مي‌آيد و پس از شب، روز روشن فرا مي‌رسد و ابرهاي غم و اندوه و تاريكي شب سياه غم و ناراحتي، بر‌طرف مي‌گردد، مشكلات رفع مي‌شوند و نا‌بساماني‌ها به فرمان الهي پايان مي‌يابند.
خواهرم! بدان كه به خاطر مصيبت‌ها و نا‌گواري‌ها به تو پاداش مي‌رسد، اگر مادر هستي، بدان كه اگر فرزندانت را درست تربيت كني، ياوران و حامياني براي دين و اسلام خواهند بود و در نماز و در دعاهاي سحر‌گاه، برايت دعا خواهند كرد؛ چه نعمت بزرگي است كه تو مادر مهربان هستي و همين افتخار و شرافت، براي تو و همه‌ي مادران كافي است كه مادر محمد صلی الله علیه و سلم  چنين پيشوايي بزرگ و پيامبري بزرگوار را به بشريت تقديم نمود.

و أهدت بنت وهب للبرايا

يداً بيضاء طوقّت الرّقابا

«دختر وهب، يد بيضاء و احساني به جهانيان هديه نمود كه همه را فرا گرفت».
خواهرم! تو مي‌تواني با سخنان خوب و موعظه ی نيكو و گفتگو، خواهرانت را از روي حكمت به راه خدا دعوت دهي و آنها را با شيوه‌اي زيبا و رفتاري درست به راه حق راهنمايي كني؛ زيرا زن، با رفتار و كردار درست خود چنان در جامعه تأثير مي‌گذارد كه سخنراني‌ها و درس‌ها و نمي‌توانند چنان تأثيري بگذارند؛ چه بسا زناني بوده‌اند كه در محله‌اي زندگي نموده‌اند و مردم، از آنها دين و وقار و حجاب و اخلاق نيك و مهرباني با همسايگان و اطاعت از شوهر را فرا‌گرفته‌اند و بدين سان سيرت و منش پاك آنها، در جلسات به عنوان درس و موعظه بيان مي‌شود و آنها را الگوهاي نيكو براي ساير خواهرانشان مي‌گرداند.

تابش نور: فردا گلها شكوفه خواهند زد و غم و اندوه، از ميان خواهد رفت و آسايش و آرامش، جايگزينش خواهد شد.

 
به نقل از: خوشبخت ترین زن دنیا، مؤلف : دکترعائض القرنی، مترجم : محمد گل گمشادزهی

0 نظرات:

ارسال یک نظر