نصرانی های دیروز و امروز



 
احمد فارسی
 
شنبه 14 اوت 2010 - 23 مرداد 1389

سنى نيوز: لشکر کشی به افغانستان و عراق بدون شک پروژه صلیبی است که آمریکا آن را رهبری می نماید اشغال این دو کشور اسلامی هدفى از اهدافی صلبیبی ها بود البته هدفی که می خواهند از این گذرگاه به اهداف شوم دیگر شان نایل گردند.

بوش پسر در همان اوایل از جنگ صلیبی سخن می زند با اینکه در جهان اسلام کسانی این عبارت را به تفسیر گرفتند و خواستند که آن را تحریف نمایند اما دیگر نمی شد چون حوادث بعدی همه نشان دهنده این حقیقت بود نبردی که آمریکایی ها و موتلفین آنها آن را به راه انداخته اند بدون شک که جنگ صلیبی است.

اما برخی ها مدعی اند که جنگ کنونی را نباید جنگ صلیبی دانست چون آمریکایی ها و اروپایی ها دیگر نصرانی نیستند بلکه ملحد اند و اصلا به این دیانت معقتد نیستند. البته این زعمی است که نیاز به حلاجی دارد خواستم که به گونه فشرده به این موضوع رسیدگی کنم.

اين مشکل خیلی ها است، گویا این ها می پندارند که همین نصرانيتي که درسالیان قبل جنگ صلیبی را علیه ما رهبری می کرد فعلا وجود فعال و بارزی ندارد.

باید بگویم که اروپا از همان نخست با نصرانيت محرف آشنا گردید نصرانیت اصلا در همان هنگام، شعار بود نصرانیت در اصل دیانت خالی از قوانین جامعه ساز است نصرانیت از همان هنگام نخستین تحريف، دیانتی گردید شبیه دیانت هاي هندی که در ترانه ها فشرده گردید.

نبرد امروزی عليه جهان اسلام بدون شک که آن را همان روح مشتعل صلیبی رهبری می کند بلکه نصوص شرعی نشاندهنده این حقیقت است.

نصرانی ها در همان روزها نخست تحريف مشرک بودند اما چون این ها به کتاب آسماني منسوب بودند قرآن،در تعامل با آنها قواعدی را گذاشت نه اينکه آن ها موحدان بودند بلكه آنها مشرکان بودند و هستند.

ابن عمر رضی الله عنهما مى فرمود: که آیا از این شرک بزرگتری است که می‌گويند که عيسى فرزند الله است پس این سخن صحابي نشان دهنده این است که صحابه همه براين بودند که اینها مشرکان اند اما نسبت آنها به کتاب آسمانی، تعامل با آنها را شکلی دیگری بخشيد.

در حدیثی صحیحی آمده است که الله عزوجل قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ساکنان زمين دید و همه را بد نگريست به جز بقایايى از اهل کتاب.

که مراد از بقایایى از اهل کتاب، همان های بودند که موحد بودند و به چرندیات موجود در انجیل های محرف ایمان نداشتند مانند ورقه بن نوفل ودیگران.

متأسفانه برخی ها می پندارند که گویا نصرانی ها قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم همه مسلمان بودند درحالیکه این مغالطه‌ی بیش نیست.

نصرانیت امروزی به نصرانیت دیروزی تفاوتي ندارد این ها در حقيقت کافراند با اینکه موجی از الحاد فعلا در اروپا حاکم است اما بدون شک که این روح صلیبی است که این نبرد را شعله ور ساخته است اگر به اصطلاحات رهبران سیاسی غرب گوش فرا دهیم یا آن را به خوانش بگیریم همه اصطلاحات کتابهای مقدس شان است به گونه مثال محور شر و محور خیر که این دو اصطلاح توراتی است.

در این شکي نيست که برخى مردم به دین نصرانیت اصلا باوری ندارند اما جنگ را انگيزه ي بايد بود.

امروز کلیسا ها در پیشاپيش این نبرد قرار دارند و این تاخت و تاز ها علیه اسلام را که در اروپا می نگریم همه و همه زادۀ همان روح حاقد صلیبی است که تراوش های آن را روزانه می‌نگریم ویا میخوانیم

دیگر اینکه احزاب حاکم بر نظام ها در اروپا سیکولر های اند که با نصرانیت یکسره نبریده اند واین حقيقتی است که نباید از آن چشم پوشید اما آنانیکه را که در پوهنتونها/دانشگاهها می‌بینیم و یا در گوشه و کنار آن ها، در حقیقت بیان کننده موقف رسمی نظام ها حاکم بر جامعه نیستند.

موقف رسمی یک نظام به ويژه در حالت های حساس و دشوار سیاسی، زاده از طیف های فکري حاکم در جامعه است.

کلیساها چقدر انبار های از ثروت دارند؟ آيا پروژه تنصیر و یا نصرانی سازي یکی از پروژه های آمریکا و موتلفین آن در افغانستان نيست؟

نه اینکه اوباما و رهبران سیاسی غرب کافر نصرانی اند و یا به آن به دیده عظمت می بینند بلکه شايد به آن کافر باشند اما چون این پروژه، راه را به سوی استحمار یک ملتی فراهم می کند مي بینیم که این کشور ها به چه پيمانه وسیع این پروژه و پروژه های مشابه آن را مانند بهاییت وقادیانیت بلکه رافضيت کمک می کنند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر