قـــــــــــــــرار گرفتـــــــن عـــــــــــــــمودی مـــــاه بر کـــــــــــــعبه مــــــــــشرفه


سنی نیوز: پدیده ای که در خلال یک ماه دو بار تکرار می شود عمودی قرار گرفتن ماه بر کعبه مشرفه در مکه مکرمه دیروز شنبه و پنجشنبه آینده است.
روز نامه "عکاظ" چاپ عربستان سعودی در شمارۀ دیروز شنبه نوشت: رئیس انجمن نجوم و فلک در جده "ابو زاهره" اظهار داشت: حسابات فلکی متعلق به حرکت ماه به دور زمین نشان داد که ماه امشب روز چهارم عید قربان و روز پنجشنبه آینده به شکل عمودی بر کعبه ظاهر خواهد شد که در خط زوالی متوسط در ساعت 11:19:30 شب به وقت محلی و با روشنی 99 در صد صورت ماه روشن خواهد شد و کسی که در مسجد الحرام حاضر باشد ماه را در وسط آسمان مشاهده خواهد کرد.
وی افزود: ماه روز پنجشنبه همین هفته دو باره به این پدیده باز خواهد گشت که در ساعت 15: 00: 3 سپیده دم پنجشنبه با صورت روشن 88 در صد ظاهر خواهد شد.
ابو زاهره گفت: پدیدۀ عمودی قرار گرفتن ماه و خورشید و سایر سیارات بر کعبه بر صحت بودن حسابات فلکی و تعیین سیر حرکت و موقعیت دقیق این سیارات در گنبد آسمان را نشان میدهد و از این پدیده ساکنان کشور های خلیج و کشور های عربی و سایر کشور های جهان استفاده میتوانند طوریکه جهت قبله را با آسانی و بدون هیچگونه مانعی در وقت عمودی شدن ماه بر کعبه دریافته میتوانند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر