آيا عمر رضي الله عنه مردم ايران را مي کشت؟
 پاسخ:
 
الحمدلله،
 
چنين ادعايي صحيح نيست و عمر ابن خطاب هنگام دعوت ايرانيان به اسلام با مردم آن کشور نجنگيده است و کسي که اين ادعا را دارد بايد آنرا با براهين قطعي اثبات کند.

معمولا قاعده بر آن بود که براي تبليغ اسلام ابتدا به پادشاه ايران دعوت مي شود تا اسلام بياورد اگر نپذيرفت از وي مي خواستند تا اجازه دهد تا داعيان اسلام وارد مردم شوند و پيام اسلام را بدانها برساند و اگر بازهم قبول نکرد آنوقت چاره اي جز جهاد با لشکريان آن پادشاه باقي نمي ماند.

بنابراين لشکر اسلام با لشکريان و نظاميان پادشاه ايران وارد جنگ شدند نه با مردم رنج ديده آن و اين امري عادي است که در زمانهاي قديم نه تنها اسلام بلکه هر قوم و ملت ديگري نيز که به ايران حمله ور مي شد با جنگ روبرو مي شدند و اين فقط خاص اسلام و مسلمانان نبود.

مگر بارها بين ايران و روم جنگ در نمي گرفت؟!آيا سپاهيان روم و اسکندر با گل به پيشواز سپاهيان ايران مي رفتند و يا ايران براي حمله به روم يا سرزمين ديگري از جنگ و شمشير استفاده نمي کرد؟!

پس ادعاي کشتن مردم ايران بدست عمر ابن خطاب رضي الله عنه اولا نياز به اثبات دارد ثانيا چنين چيزي نبوده بلکه لشکريان اسلام به دستور وي مامور تبليغ دين اسلام در ايران شدند که با ممانعت پادشاه ايران روبرو شدند و خودشان جنگ با مسلمانان را انتخاب کردند وگرنه لشکر اسلام براي جنگ نرفته بودند و هدف آنها تبليغ زباني بود و مسلمانان پادشاه ايران را مختار کردند بين اين دو امر يا اينکه اجازه بدهد تا به تبليغ اسلام ميان مردم به يغما کشيده شده ايران بپردازند يا اينکه اگر اجازه داده نشود بايد جنگ کند.وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر