مخالفت شيعه با اهل بيت

 

مخالفت شيعه با اهل بيت

شيعيان هميشه مردم را به اين ادعاء فريفته اند كه آنها پيرو اهل بيت پيامبر اكرم ميباشند، وبدين خاطر مذهبشان هم صحيح ترين مذهب ميباشد، سابقا اشاره كرديم كه مراد آنها از اهل بيت خانوادهء على ميباشد نه خانوادهء پيامبر كه آنهارا نه اينكه پيروى نميكنند بلكه اصلا دوستشان هم ندارند، پس قصد آنها از اهل بيت  تعداد معينى از اهل بيت  على ميباشد نه اهل بيت پيامبر، ودر اينجا بوضوح ميبينيم كه اين مدعيان تشيع نه در پيروى از اهل بيت رسول اكرم صادق هستند ونه در پيروى آل بيت على ،ونه بر رأى آنها هستند ونه بر مذهب آنها ميروند، وبرعكس تمام ادعاهاى طويل عريضشان نه از آراء واقوال آنها ونه از اعمال وكردار آنها پيروى ميكنند، بلكه علنا با آنها مخالفت ميكنند،
مدعيان تشيع مخالف آراء واقوال اهل بيت على در بارهء خلفاء راشدين ودر بارهء همسران رسول اكرم ودر باره ء ياران واصحاب كرام پيامبر  اكرم ميباشند،
خداوند متعال در دهها آيهء قرآن كريم از اصحاب پيامبر بطور واضح تعريف وتمجيد نموده است ، بعنوان مثال در وصف اصحاب رسول اكرم در آيهء 29 سورهء فتح ميفرمايد : (محمد (ص) فرستاده خداست; و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند; پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند; نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است; اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى‏دارد; اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد (ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته‏انجام داده‏اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است).
يا دربارهء كسانى كه در غزوه تبوك مشاركت داشته اند در آيهء 117 سورهء توبه ميفرمايد: (مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه در زمان عسرت و شدت (در جنگ تبوك) از او پيروى كردند، نمود; بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنها، منحرف شود (و از ميدان جنگ بازگردند); سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است!
ويا در بارهء كسانى كه در غزوه حديبيه شركت كردند در سورهء فتح آيات 18و19 ميفرمايد: (خداوند از مؤمنان -هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند- راضى و خشنود شد; خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‏دانست; از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود; (18)و (همچنين) غنايم بسيارى كه آن را به دست مى‏آوريد; و خداوند شكست ناپذير و حكيم است! (19)
ويا در سورهء آل عمران آيهء 195 ميفرمايد : (آنها كه در راه خدا هجرت كردند، و از خانه‏هاى خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار ديدند، و جنگ كردند و كشته شدند، بيقين گناهانشان را مى‏بخشم; و آنها را در باغهاى بهشتى، كه از زير درختانش نهرها جارى است، وارد مى‏كنم. اين پاداشى است از طرف خداوند; و بهترين پاداشها نزد پروردگار است.)
وخداوند در آيهء 74 سورهء انفال به ايمان حقيقى آنها شهادت داده است: (و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان حقيقى‏اند; براى آنها، آمرزش (و رحمت خدا) و روزى شايسته‏اى است.)
ومهاجران وانصار اوليه را به نيكى ياد كرده ودر آيهء 100 سورهء توبه راجع به آنها ميفرمايد: (پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند; و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است; جاودانه در آن خواهند ماند; و اين است پيروزى بزرگ)
ودر سورهء حشر در آيات 8و9 همهء مهاجران وانصاررا به نيكى ياد نموده ووعده نجات و فلاح داده است: (اين اموال براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى‏طلبند و خدا و رسولش را يارى مى‏كنند; و آنها راستگويانند! (8) و براى كسانى است كه در اين سرا ( سرزمين مدينه) و در سراى ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند و كسانى را كه به سويشان هجرت كنند دوست مى‏دارند، و در دل خود نيازى به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمى‏كنند و آنها را بر خود مقدم مى‏دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند; كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده‏اند رستگارانند)
ودهها آيه امثال اينها ولى در مقابل ببينيم كه شيعيان راجع به اصحاب رسول خدا چه باورهايى دارند و چه ناسزاهايى كه به آنها نمى گويند،
پس اجازه بدهيد ببينيم آيا مدعيان تشيع ومدعيان موالات اهل بيت ومدعى دوستى ومحبت و پيروى از آنها راجع به ياران رسول اكرم چه مى گويند و ائمه معصوم –برحسب زعم-آنها راجع به ياران رسول خدا چه گفته اند،
آيا اهل بيت پيامبر دشمن ياران رسول خدا بودند چنانكه اين كذابان جعل نموده اند ودر ميان مردم منتشر نموده اند، آيا اهل بيت بر ياران رسول خدا بغض داشته وبه آنها ناسزا گفته يا اينكه با آنها دوست بوده وبه پيروى از قرآن از آنها تعريف نموده ودر مشكلاتشان با آنها يارى نموده ودر حكومت هم با آنها شريك بوده وزير لواء آنها جهاد نموده واز غنائمى كه نصيبشان شده استفاده نموده وبا آنها وفرزندانشان ازدواج نموده ودخترانشان را به آنها داده وفرزندان خودرا بعد از وفات به آنها به اسمهاى آنها ناميده ودر مجالس خصوصى خود از آنها به نيكى ياد نموده اند، همهء اين مطالب در سطور آينده از كتب خود شيعه اثبات خواهد شد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر