بر اساس سرگذشت انس از يونان


بر اساس سرگذشت انس از يوناناشاره:
انس جواني يوناني است که بيش از ده سال است مسلمان شده است.او متأهل است وهمسري مغربي دارد.اهتمام فراواني به دين اسلام داردکه تجربه زندگي با اسلام را از زبان خودش مي شنويم.

"من از پدرومادري يوناني در آتن متولد شده ام.در آتن زندگي مرفهي داشتم،واز راه خوانندگي زندگي ام را مي گذراندم.متأسفانه معتاد به مشروب بودم ودر اين راه افراط مي کردم؛در سال 1987براي خدمت سربازي به ارتش ملحق شدم که آنها نيز مرا به شمال يونان که اقليت مسلمان در آنجا زندگي مي کنند منتقل کردند.دربين همقطارانم مسلمان هم بودند که ملتزم نبودند اما از ميان آنها کساني هم بودند که نماز وعبادتهايشان را به جاي مي آوردند وبه اسلام پايبند بودند.روزي يکي از آنها را ديدم که قرآن تلاوت مي کرد؛تلاوتش زيبا بود،مانند اين بودکه او امام جماعت مسجدويا يک قاري باشد که قرآن را خوب تلاوت مي کرد.در آن موقع اين قرائت زيبا در من اثري نداشت اما مدتي بعد در خوابم ندايي را مي شنيدم که مي گفت:(لااله الاالله محمد رسول الله) معني اين جمله رانمي فهميدم اما اين حادثه دوسه شب متوالي برايم تکرار شد.بعدها اين کلمه را از آن جوان که قرآن را قرائت مي کردشنيدم از او در مورد معناي اين کلمه پرسيدم؛او برايم به طور کامل شرح داد اما من بازهم متأثر نشدم.بعد از مدتي خدمت سربازي من به پايان رسيد ومن ارتش را ترک کردم وبه آتن به آغوش خانواده ام بازگشتم ومن زندگي گذشته خود را از سر گرفتم.دوباره آن نداها به سراغم آمده بودند ومن در خواب آن نداها را آن هم چند بار شنيدم.اين نداها حس کنجکاوي مرا برانگيخته بود واين باعث شده بود در مورد اسلام مطالعه کنم.با خودم مي گفتم:لابد هيچ معبود برحقي جزالله خداي يکتا در اين دنيا وجود ندارد ومن بايد به جستجوي آن بپردازم.

مسائلي بودکه در اسلام باعث شگفتي من شده بودوآن اين بودکه در اسلام برعکس ديگر ديانات بدون هرگونه واسطه اي مي تواني با خدا رابطه برقرار کني ديگر اينکه دراسلام به روشني به نظافت وپاکي تأکيد شده است واين خود چيز زيبايي است؛بايد گفت بين اين تعاليم ومبادئ هيچ ناهمگوني وجود ندارد بلکه مکمل يکديگر مي باشند.مسأله مهمتر عدم تفرقه بين انسانها واينکه سياه هستند يا سفيد؛ ثروتمند يافقير وهرنوع بشراز هر جنسي که باشنددر اين دين يکسان هستندوهيچ تبعيضي نمي توان قائل شدومحبتي که بين افراد مسلمان به آن تأکيد شده است نيز از مسائل جالبي است که در اسلام به آن تأکيد شده است.شما بنگريد نماز خواندن مسلمانان را ،وقتي آنها در صفوف واحد به نماز مي ايستندآرامش وطمأنينه اي به انسان دست مي دهد که وصف ناشدني است وباعث مي شود انسان تمام هم وغم زندگي دنيوي را فراموش کند.

***مشکلات من در راه مسلمان شدن

من از ابتدا بعد از اينکه مسلمان شدم با والدينم مشکل پيدا کردم؛البته پدرم بعد از اينکه فهميد من در دين جديدم راحتتر هستم زود با آن کنار آمد واعتراضي نکرد وآن را يک مسأله خصوصي قلمداد کردوگفت:تاماداميکه در دين جديد راحت هستي انتخاب با خودت است.ولي مادرم بسيار از دستم ناراحت است البته زياد او را ملامت نمي کنم زيرا او نيز مانند ديگر مردم يونان چهره اي زشت از اسلام را در ذهن خود ترسيم کرده واين به خاطر حکم راندن دولت عثماني در اين مناطق بودو ظلمهايي است که مردم اين ديار توسط ترکهاي عثماني ديده بودند.در يونان وقتي نام اسلام را ببري مردم چهارصدسال حکمراني ترکان عثماني اسلام را به خاطر مي آورند.به خاطر همين اسلام را به ترکان نسبت مي دهند ومسلمانان را ترکي خطاب مي کنند. مسلمانان در اين کشور در درجه سوم جامعه قراردارند.

*** وسايل ارتباط جمعي و مشکلات مسلمانان يونان

در اين کشوروسايل ارتباط جمعي ديدگاه بي طرف نسبت به قضاياي مسلمين ندارند بلکه هرجرم وجنايتي که از جانب مسلماني مشاهده کنند آنقدر آن مسأله را بزرگ جلوه مي دهند تا مردم را نسبت به دين اسلام بدبين کنند.اينجا وسايل ارتباط جمعي بي طرف به شدت کم است.در مدارس نسبت به دين اسلام تجاهل کامل وجود داردوچيزي در مورد اسلام ذکر نمي شود در گذشته کمي وضعيت بهتر بوداما الآن کمي بي تفاوتي نسبت به دين اسلام وجود دارد.يادم مي آيد زماني که درارتش خدمت سربازي را مي گذراندم به مسلمانان اجازه حمل سلاح داده نمي شد؛حتي آنها را ازديگر افراد دسته نيز جدا مي کردند.مسلمانان حتي به مدارج بالاي ارتشي نيز ترقي داده نمي شوند.مشکلات حال حاضر تازه مسلمانان در اين است که هيچ حرکتي از آنها ديده نمي شود واين به خاطر ترسي است که از جامعه دارند؛به نظرم الآن نيز کساني هستند که مسلمان شده اند اما به طوررسمي اعلام نکرده اند واين خود مشکلي ديگر است.کما اينکه بعضي مذاهب باطل ومنحرف که سعي مي کنند چهره حقيقي خود را درپس پرده دين پنهان کنند باعث بدنامي بيشتر اسلام در بين جامعه مي شود،از اين فرقه ها که در شمال يونان به وفوريافت مي شوند درويشان وغلاة صوفيه رامي توان نام برد.البته نکته اي که نبايد فراموش کرد اين است که تازه مسلمانان بعد ازاينکه مسلمان شدند شايد اولين دست اندازي که پيش روي آنها قرار مي گيرد عکس العمل خانواده هايشان مي باشد.يک تازه مسلمان با مشکلات عديده روحي براي ترک زندگي سابقش با آن مواجه مي شود.از ديگر مشکلات مي توان به عدم وجود داشتن يک شبکه ويا نشريه که بتوان به حملات گوناگوني که از جانب شبکه هاي مختلف به مسلمانان مي شود را جواب بگويدوبه ترويج افکارصحيح بپردازد.عدم وجود کتب ومنشورات که به شرح دين اسلام مي پردازد نيز مشکل ديگري است که مسلمانان يونان از آن رنج مي برند.

***مشکلات مهاجرين عرب ومسلمان غير يوناني

مشکلات گوناگوني مهاجرين غير يوناني با آن دست وپنجه نرم مي کنند که مي توان از اين مشاکل روش زندگي کردن آنها در جامعه يوناني برشمردزيرا سعي آنها در اين است که در يک جامعه اي غريب وبا آداب ورسوم متفاوت از فرهنگ خودشان زندگي کنند وبايد با آن انس بگيرند.بيشتراين مهاجران را کساني تشکيل مي دهند که کارگر هستند ودرکارهاي ساختماني به عنوان عمله مشغول به کار هستند وکارديگري را بلد نيستند.

***راه حل چيست؟

براي حل اين مشکلات قدمهايي بايد برداشته شود که مي توان آن ها را درچند مورد خلاصه کرد.اولين قدم که بايد برداشته شودايجاد مکاني است که در آنجا مسلمانان بتوانند بدون هيچ مشکلي وبا آگاهي کامل از تعاليم دين اسلام درآنجا با هم ديدار داشته باشند وبه تبادل افکار بپردازندبدون اينکه هيچ خطري آنها را تهديد کند.ايجاد يک مرکز اسلامي مجهز که بتوان در آنجا به ترويج عقيده صحيح پرداخت از ضروريات است.

2)ساخت مسجد

گفته مي شود که مسجدي توسط دولت يونان قراراست ساخته شود که به نظرمن تا مي توانند اين امر را به تأخير مي اندازندزيرا دستهايي سياسي در پس پرده مشغول به کاراست تا اين امر محقق نشود.کليسا مي داند که اگر مسجدي هرچند ساده در اين کشور افتتاح شود تأثير زيادي برمردم مي گذارد.بسياري از مردم درپي حقيقت هستند ومسجد باعث مي شود که تمام آنها به سوي مسجد کشيده شوند به خاطر همين دولت سعي مي کند مسجد هرچند ساده نيز در کار نباشد.اين درحالي است که دولت يونان با گشودن بتخانه هندوها در کشور موافقت کرده است واين بتکده ها از جانب دولت رسيدگي مي شود.

***تأثير مسلمانان شمال يونان

مسلمانان شمال يونان در سطح محلي تأثيردارند اما آنها نيز مشکلاتي با خود دارند که از بارزترين مشکلات اين است که کنسولگري ترکيه دربين آنها نفوذ فراواني دارد وسعي مي کند قوميت ترک را درميان آنهاتقويت کند.از سوي ديگر روابطي که بين ترکيه ويونان بر سر جزيره قبرص وجود دارد باعث هرچه منعزل شدن اقليت مسلمان در اين کشور شده است.البته اين اواخر بر اثر اينکه کمي روابط ترکيه ويونان بهتر شده است بر اقليت مسلمان در اين کشور نيز تأثير گذاشته است.

***آينده مسلمانان در يونان

به نظر من اگر تبليغ ودعوت درسرلوحه کارها باشد وبه درستي اسلام بين مردم معرفي شود يونانيها گروه گروه به دين اسلام واردخواهند شد.کما اينکه بناي مسجد ومرکز اسلامي بسياري از امور را تسهيل مي کند.

***انتظارات ازديگر کشورها

از ديگر کشورهاي اسلامي انتظار مي رود که به طرق مختلف به کمک مسلمانان يونان بپردازند که از کارهايي که مي توان انجام داد توزيع انواع کتب عبادات وسنن وشرح قرآن کريم به زبان يوناني است که مي توان تأثير زيادي در معرفي اسلام به يونانيها داشته باشد.ما احتياج داريم که با ديگر ملل وامتهاي مسلمان تبادل اطلاعات داشته باشيم.

***بالاخره اينکه ...

هنگامي که افکار وعقايد در سيراب کردن انسان دچار نقص شود اين اسلام است که تا بينهايت اين نواقص را در انسان جبران مي کند.همين تجربه شخصي خودم را مي توان بزرگترين دليل برشمرد.من هرروز احساس مي کردم که احتياج به خداي واحدي دارم که در مناداتهايم احتياج به وساطت قديسين وواسطه ها نداشته باشد.خوشبختانه اين چيز را من در دين اسلام يافتم.در اين دين مي تواني بدون واسطه با خداي سبحان ارتباط داشته باشي واين چيزخيلي زيبايي است که بين خالق ومخلوق اتفاق مي افتد.يکي از دلايلي که به مسلمان شدن من کمک کرد همين موضوع بود.بعد از اينکه مسلمان شدم دنبال دختري مسلمان براي ازدواج گشتم که خوشبختانه دختري مغربي را پيداکردم وبا او ازدواج کردم؛او بسيار در فهم اسلام به کمک کرد به طوريکه اگرمعلومات من قبل ازمسلمان شدنم پنج درصد بود اکنون فهم ودرک من در مورد اسلام به شصت درصد رسيده است.تمام اينها را مديون همسرم هستم زيرا اطلاعات او در مورد اسلام خيلي بيشتراز من است.

منبع مجله المجتمع شماره 1650
ترجمه: شفيق شمس
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر