تعريف حديث مرسل:


تعريف حديث مرسل:

روايت مرسل عبارت است از روايتى كه نام صحابى ذكر نشده باشد، مثلا يكى از تابعين مستقيما از پيامبر صلى الله عليه و سلم نقل كرده باشد و بگويد: پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند ...

و در واقع، همانطور كه در تعريف حديث صحيح گفته شد، يكى از شروط حديث صحيح آنست كه سند به پيامبر صلى الله عليه و سلم متصل باشد، ولى از آنجاييكه در حديث مرسل سند متصل نيست و اسم صحابى از سند حذف شده است، اين روايات (يعنى روايات مرسل) جزو روايات ضعيف بشمار ميروند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر