كلماتت را خوب انتخاب كن
روزي خانمي سخني بر زبان آورد كه مورد رنجش خاطر بهترين دوستش شد. او بلافاصله از گفته خود پشيمان شد و بدنبال راه چاره اي گشت تا بتواند دل دوستش را بدست بیاورد و كدورت حاصله را برطرف كند.
او در تلاش خود براي جبران آن،  نزد پيرزن خردمند شهر شتافت و پس از شرح ماجرا، از وي مشورت خواست. پيرزن با دقت و حوصله  فراوان به گفته هاي آن خانم گوش داد و پس از مدتي انديشه،  چنين گفت: " تو براي جبران سخنانت لازمست كه دو كار انجام دهي و اولين آن فوق العاده سختتر از دوميست!"
خانم جوان با شوق فراوان از او خواست كه  راه حلها را برايش شرح دهد.
پيرزن خردمند ادامه داد: " امشب بهترين بالش پري را كه داري،  ‌برداشته و سوراخ كوچكي در آن ايجاد ميكني، سپس از خانه بيرون آمده  و شروع به قدم زدن در كوچه و محلات اطراف خانه ات ميكني و در آستانه درب منازل هر يك از همسايگان و دوستان و بستگانت كه رسيدي، يك عدد پر از داخل بالش درآورده و به آرامي آنجا قرار ميدهي. بايستي دقت كني كه اين كار را تا قبل از طلوع آفتاب فردا صبح تمام كرده  و  نزد من برگردي تا دومين مرحله  را توضيح  دهم!  "
خانم جوان به سرعت به سمت خانه اش شتافت و پس از اتمام كارهاي روزمره خانه، شب هنگام شروع به انجام كار طاقت فرسائي كرد كه  آن پيرزن پيشنهاد نموده بود. او با  رنج  و زحمت فراوان و در دل تاريكي شهر و در هواي سرد و سوزناكي كه  انگشتانش از فرط آن، يخ زده بودند، توانست كارش را به انجام رسانده و درست هنگام طلوع آفتاب به نزد آن پيرزن خردمند بازگشت.
خانم جوان با اينكه بشدت احساس  خستگي  ميكرد، اما آسوده خاطر  شده  بود  كه  تلاشش به نتيجه رسيده و با خشنودي گفت: " بالش كاملا خالي شده است. "
پيرزن پاسخ داد: " حال براي انجام مرحله دوم،  بازگرد  و بالش خود را مجددا از آن پرها، پر كن،  تا همه چيز به حالت اولش برگردد! "
خانم جوان با سرآسيمگي گفت: " اما ميدوني اين امر كاملا غير ممكنه ! اينك باد بيشتر آن پرها را از محلي كه قرارشان داده ام، پراكنده است،  ‌قطعا هرچقدر هم تلاش كنم،  ‌دوباره همه چيز مثل اول نخواهد شد! "
پيرزن با كلامي تامل برانگيز گفت: " كاملا درسته! هرگز فراموش نكن كلماتي كه بكار ميبري همچون پرهائيست كه در مسير باد قرار ميگيرند.  آگاه باش كه فارغ از ميزان صمیميت و صداقت گفتارت،  ديگر آن سخنان به دهان باز نخواهند گشت،  بنابر اين در حضور كساني كه به آنها عشق مي ورزي، كلماتت  را خوب انتخاب كن."


==========
  نوار اسلام
IslamTape.Com


0 نظرات:

ارسال یک نظر