مهدى موعود يا مهدى موهوم؟

 

 

چه حجتى از حجت خيالى وموهومى بدست مى آيد كه يك كلمه حرف نزده و هيچ كس هم اورا نديده است، بر وجود خودش هيچ حجتى جز مشتى روايات مجعول نيست؟، كه اين روايات شيعه را به شكل تنها مذهبى در آورده است كه اسلام را به زشت ترين و مسخره ترين شكل نمايش ميدهد
و چه دزدى شگفتر از اين در تاريخ اديان كه صفات الهى را كسى  به ائمهء خود داده وآنهارا حاكم بر ذرات اين هستى بشمارد؟

  

مهدى موعود يا مهدى موهوم؟

نگاهى به عمود خيمهء خرافات روحانيت وبررسى پاسخ هاى آقاى منتظرى[1] به پرسش هاى آقاى دكتر مسعود اميد در مورد امام زمان

مقدمه
ترديد در فرضيهء امام زمان وتفاوت بزرگ آن با مهدى موعود

1-صفات مسيح منتظر وموعود يهوديان!
*شكنجهء مردگان
*محاكمه وقصاص همهء ملت ها بخاطر يهود وبه بردگى گرفتن آنها
*كشتن دوسوم جهان
*ازدياد خيرات وانعام در عهد مسيح مورد پنداريهود
*روش حكومت مسيح مورد پنداريهود
2-صفات ورفتار امام زمان وتشابه آن با أعمال مسيح مورد پنداريهود
*امام زمان خدا را با زبان عبرى ميخواند !
* قيام قائم و جمع نمودن شيعيان از همه جا !!
*امام زمان و شكنجهء مردگان و تخريب مسجد الرسول!
*امام زمان وقتل اعراب مخصوصا قتل قريش
*امام زمان وكشتن دو سوم بشر!
*امام زمان مورد پنداروتخريب خانهء كعبه ومسجد الحرام ومسجد النبى 
*امام زمان ودعوت به كتابى نو ودينى نو وحكمى جديد
*قيام امام زمان با تابوت يهود!
*چشمه هاى شير وآب خيالى براى امام زمان خيالى وسنگ موسى!
*امام زمان وحكم آل داود
*تفاوت عميق بين مهدى موعود وامام زمان ساختگى

*تشابهات رفتار وكردارمسيح دجال يهود وامام زمان اماميه
*رد بر مسيح دجال يهود
*رد بر باوراماميه در مورد امام زمان
أولا: عدم ثبوت ولادت اين امام زمان
دوم: بيهودگى غيبت اين مهدى خيالى
سوم: هيچ منفعتى از وراء اين موهوم صورت نگرفته است
چهارم : چرا روحانيت اماميه اين دروغ خطرناك را ساخته وولادت اين معدوم را جعل كردند؟

از آنجائيكه نقد مبادى روحانيت در واقع نقد تمام خرافاتى است كه به نام دين مبين اسلام درجامعهء ما وجود دارد، ونقد وزدودن آن نه اينكه پاسخى مثبت به در خواست آقاى اميد ميباشد بلكه خدمتى شايان به دين وروشنگرى مهمى در ميان متدينين هم هست ، بنا براين اينجانب ميخواهم به ريشهء تاريخى يكى از اين پاسخ ها بپردازم كه در واقع عمود خيمهء خرافات بوده و بررسى علمى وقرآنى آن در واقع همهء خيمهء خرافات را برچيده وپرده داران اين افسانه هارا نيز از سلاحى خلع يد ميكند كه به نام آن بر آراء مردم وبر جامعه حكومت كرده ودمار از روزگار مردم در آورده اند ،
 ولهذا بى مناسبت نيست كه اين پاسخ ها با ميزان علمى بحث و بررسى اسناد تاريخى وعقيدتى كه در ميان مسلمين رايج بوده سنجيده شود تا حقيت داشتن ويا توطئه بودن وويرانگرى آن روشن شود،

 كه از قديم اين دستور طلايى براى قبول خبر  رايج بوده است كه "اذا كنت مدعيا فالدليل واذا كنت ناقلا فالصحة" =كه اگر مدعى چيزى هستى دليلت را نشان بده واگر ناقل آن هستى صحت سند ودرستى روايتت را ثابت كن،

و پر واضح است كه هر مسلمانى بايد معتقدات دينى خودرا از كتاب آسمانى خود قرآن كه تنها حجت الهى برزمين است أخذ نمايد چون هدايت الهى منحصر به قرآن است ، ولهذا خداوند قرآن را هادى وراهنماى مسلمين قرار داده است، وميفرمايد: " قل إن هدى الله هو الهدى"[2] :يعنى هدايت فقط هدايت خداوند است  وخود حضرت پيامبر نيز از آن پيروى ميكرده است ،" ان اتبع ما يوحى إلي..."[3]."قل انما اتبع ما يوحى إلي من ربي"[4]واز آنجا كه بعد از انبياء كسى بر مردم حجت نيست ،
در قرآن هيچ خبرى از اين امام زمان كذائى نيست مگر بزور تحريف آيات وتأويل آن بروش باطنيه كه در واقع جنگ با قرآن است ، واما آنچه در اخبار آحاد راجع به مهدى موعود آمده است هيچ ارتباطى با امام زمان ساخت روحانيت شيعه كه آنرا آلت دست خود جهت گمراهى مقلدانش قرار داده است ندارد، بلكه راجع به مصلحى[5] است كه از ذريهء حضرت رسول خواهد بود،كه به دين رسول اكرم عمل خواهد كرد نه اينكه دين تازه بياورد آنچنانكه كتب اماميه مدعى آنست كه مفصلا خواهد آمد،

 
[1]  اين مقاله درواقع نامه اى بود به آقاى منتظرى كه برايش فرستاده شد ودر جواب وعده داده شد كه آنرا جواب بدهند ولى تاحالا كه بيشتر از دو سال ميباشد از جواب خبرى نشد كه نشد!
[2] بقره/120 وانعام/ 71 براى آگاهى بيشتر در اينمورد ميتوانيد به مقدمهء كتاب (تضاد مفاتيح الجنان با قرآن ) تأليف علامهء برقعى مراجعه نمائيد كه براى اولين بار وآنهم در خارج از ايران در اينترنت گذاشته ميشود www.isl.org.uk
[3] 15/يونس-10و50/الانعام-6
[4]  203 الاعراف-7 بگو من همانا فقط از آنچه به من وحى ميشود پيروى ميكنم
[5] در صورتيكه اين امام زمان مورد پندار همچنانكه در صفحات آينده از خلال اعمال خواهيم ديد بزرگترين مفسد تاريخ مي‌باشد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر