رد بر مسيح دجال يهود

 

رد بر مسيح دجال يهود


ادعاء يهود مبنى بر اينكه مسيح موعود مبعوث خواهد شد دروغى بيش نيست، چون مسيحى كه بشارت به او در كتبشان آمده همان حضرت عيسى بن مريم عليه السلام ميباشد كه يهوديان به او ايمان نياورده و كافر گشته واورا متهم به جنون وسحر وارتداد مينمايند[1]
صوموئيل رحمه الله كه از آگاهان به منابع ومصادر دينى يهود ميباشد ميگويد كه:"انبياء عليهم السلام راجع به جلالت دين مسيح  برايشان مثالها زده اند واينكه جباران مطيع اهل ملتش ميگردند، از آنجمله اشعيا در نبوت خود ميگويد كه(گرگ وبره باهم ميچرند وبا هم ميخوابند وگرگ وگاو باهم چريده وشير مثل گاو كاه خواهد خورد) آنها از اين مثالها جز ظاهر آنرا نفهميده واز معانى عقلى آن غفلت نموده اند ولهذا در وقت بعثت عيسى از ايمان به او سر باززده ومنتظر اين بودند كه شير كاه بخورد تا علامت ظهور مسيح درست باشد!"[2]

شيخ الاسلام ابن تيميه ميگويد: سه امت -مسلمان ونصارى ويهود- راجع به اخبار مسيح هدايت از نسل داود ومسيح ضلالت متفق ميباشند واينكه مسيح ضلالت هنوز نيامده وخواهد آمد، وبعد از آن مسلمانان ونصارى بر اين اتفاق دارند كه مسيح هدايت همان عيسى بن مريم عليه السلام ميباشد ويهود با اعتراف به اينكه حضرت مسيح از نسل داود است منكر اين هستند كه مسيح هدايت عيسى بن مريم باشد ، وميگويند كه مسيحى كه بشارت بر او آمده است همهء امت ها به او ايمان خواهند آورد،وميپندارند كه مسيح بدين نصرانيت مبعوث گشته كه باطل بودن اين دين روشن است، ولهذا وقتى كه مسيح دجال ظهور ميكند به او ايمان آورده وهفتاد نفر كلاه پوش ازيهود اصفهان همراه او خواهد بود"[3] وقرآن كريم از حضرت عيسى بن مريم در مقابل افتراءهاى دفاع واو ومادرش را تبرئه نموده است [4] .
وهرچقدر يهود لجاجت نموده و منكر نبوت حضرت عيسى باشند ليكن بعضى از احبار وروحانيون يهود به اين حقيقت اعتراف نموده اند كه موعد معين مسيح تمام شده است وخاخام راو ميگويد كه: موعد مقرر آمدن مسيح از مد تهاى طولانى به پايان رسيده است،[5]
   
[1]  الكنز الرصود  د. روهلنج ص99
[2] إفحام اليهود :صموئيل ص 126-127
[3] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيميهء  3/324
[4]  سوره هاى نساء /156 وتحريم /12 زانبياء/91 وآل عمران /59 وبقره/87
[5]  التلمود وتاريخه وتعاليمه :ظفرالاسلام خان ص 59

0 نظرات:

ارسال یک نظر