تشابهات رفتار و كردار مسيح مورد پندار يهود و امام زمان خيالى اماميه

 

تشابهات رفتار و كردار مسيح مورد پندار يهود و امام زمان خيالى اماميه


محقق وپژوهشگرى كه در رفتار وصفات مسيح مورد پنداروامام زمان اماميه انديشه وبررسى مينمايد تشابهات وتوافقات زيادى را در اين دو موهوم مجعول ميبيند كه ثابت ميكند هردو از يك منبع واز يك كينه  سرچشمه گرفته است، وبنا بر آنچه كه سابقا از منابع يهود ومنابع اماميه نقل شد ميتوان نتايج ذيل را با وضوح تمام بدست آورد.
1-مسيح مورد پنداريهود بعد از ظهور خودش بنا به زعم آنها همهء يهوديان را كه در دنيا پراكنده اند در بيت المقدس جمع ميكند،  وامام زمان مورد پندارنيز وقتيكه كه زعم اماميه قيام ميكند همهء شيعيان را جمع نموده ومحل اجتماعشان هم كوفه خواهد بود!.
2-مسيح مورد پنداريهود بنا به پندار آنها مرده هارا زنده نموده واز قبرهايشان بپاخاسته وبه ارتش او ملحق ميشوند وامام زمان مورد پندارنيز مرده هاى شعيان را زنده نموده تا به ارتش او ملحق شوند!.
3-مسيح مورد پنداريهود بعد از قيام خودش اجساد گناهكاران را از قبرهايشان بيرون آورده تا يهوديان نظاره گر شكنجهء آنها شوند، وامام زمان مورد پندارنيز بنا به زعم جاعلانش جسد هاى ياران رسول را از قبرهايشان در آورده تا شكنجه نمايد!.
4-مسيح مجعول يهود همهء كسانى را كه بر يهود ظلم وستمى نموده اند محاكمه وقصاص مينمايد،  وامام زمان مجعول نيز همهء كسانى را كه بر شيعيانش ظلم نموده اند محاكمه وقصاص مينمايد.
5-مسيح مجعول يهود دوسوم بشررا ميكشد وامام زمان مجعول روحانيت اماميه نيز دو سوم بشررا ميكشد.
6-وقت قيام مسيح مجعول احسام يهوديان تغيير كرده ومثل عمرهايشان طولانى ميگردد،[1] ووقت قيام قائم مجعول اجسام اماميه نيز تغيير كرده وقدرت هركدام باندازهء چهل نفر گشته ومردم را زير دست وپاى خود له ميكنند!!.[2]
7- در وقت قيام  مسيح مورد پندارخيرات ونعمت هاى زمين فراوان گشته بنا بزعم آنها از كوهها شير وعسل جارى ميگردد ، واز زمين خمير مايه ولباس پشمى بيرون ميآيد! ودر وقت قيام امام زمان مجعول نيز چنين شده ودر كوفه جوى آب وشير جارى ميگردد ،كه شيعيانش از آن ميخورند،
8-مسيح يهوديان مجعول وموهومى است كه وجود نداشته ونخواهد داشت وامام زمان اماميه نيز موهومى است كه حقيقت نداشته وهردو آنها از جعليات روحانيت دو ملت است  كه براى استحمار اتباع خويش ساخته اند،ليكن اين مجعول اماميه  بر دين مسلمانان ضررهاى فراروان داشته است كه بنام او فتنه ها بپاخاسته است .
وسبب تأكيد ما بر ارتباط اين پندار جعلى دلايل ومداركى است كه در كتب اماميه آمده است از آنجمله كه امام زمانشان :
1-خدارا با عبرى ميخواند نه به عربى در صورتى كه مدعى هستند او از نسل پيامبر عربى است
2-شهر هارا با تابوت يهود فتح ميكند وسنگ وعصاى موسى همراه اوست ومنَ وسلوى نيز بهمراه دارد!!
3- به حكم آل داود حكم ميكند نه به حكم قرآن !!
آيا همهء اين توافقات وتشابهات حرف به حرف وقدم به قدم در باورها وكردار دليل بر وحدت منشأ اعتقادى نميباشد،

 
[1]  التلمود وتاريخه: ظفر الاسلام خان ص 60
[2] روضهء كافي  ، كلينى 8/241 وبحار مجلسى 52/317

0 نظرات:

ارسال یک نظر