چند انديشمند شيعه عرب خواهان تصحيح راه شيعيان وآشتى با اهل سنت شدند

چند انديشمند شيعه عرب خواهان تصحيح راه شيعيان وآشتى با اهل سنت شدند


 
العربيه نت، دبى ، منامه – فراج اسماعيل – خبرگزاريها
چند تن از فعالان فرهنگى واجتماعى از ميان شيعيان عرب در روز پنجشنبه 20-10-2008 بيانيه اى را منتشر كردند كه در آن تصحيح راه ورسم شيعه گرى در جهان عرب وآشتى ونزديكى پيروان تشيع با برادران اهل تسنن را خواستار شدند.

در اين بيانيه به بازنگرى در بعضى از امور فكرى ومبانى رفتارى تشيع دعوت شده است. يكى از اين مبانى "انديشه ولايت فقيه" است كه در ميان بعضى از پيروان اهل بيت طرفدارانى دارد. اين بيانيه همچنين پيروى از نظام تقليد ومرجعيت را نيز رد كرده است.

امضا كنندگان بيانيه مذكور 11 تن از نويسندگان شيعه مى باشند كه اغلب آنها تبعه عربستان سعودى هستند. احمد الكاتب كه يك پژوهشگر عراقى است واز چهره هاى سرشناس اين گروه مى باشد، در مصاحبه با العربيه نت گفت: آنچه كه در اين بيانيه مطرح شده است بيانگر انديشه سياسي معاصر شيعه مى باشد واين انديشه اى است كه طرفداران زيادى در ميان روشنفكران دارد. اينان جهت گيرى دموكراتيك را سرمشق خود قرار داده اند واز مسائلى همچون تقليد وولايت فقيه دور مى باشند.

امضا كنندگان بيانيه از مخاطبان شيعى خود خواسته اند كه در همه كشورهاى عربى از اركان همبستگى ملى باشند و برادران وخواهران هموطن خويش را يارى كنند. آنها از گرايشهاى فرقه اى كه بويژه در كشورهاى خليجى مشاهده شده است انتقاد كرده واظهار داشته اند: ما به عنوان نسل نوين شيعه به اين نتيجه رسيده ايم كه بسيارى از معتقدات واحكام شرعى مذهبى ما مانع برقرارى محبت والفت ما با ديگر برادران وخواهران مسلمانمان مى شود، چه رسد به پيروان ساير اديان.

بيانيه مذكور در 18 بند به مسائل مورد انتقاد پرداخته است كه از جمله آنها پرداخت "خمس به روحانيان"، "موضوع تقليد واجتهاد"، "سينه زنى، زنجير زنى وقمه زنى"، و"پيروى از ولايت فقيه" است. از 11 امضا كننده اين بيانيه، 7 تن سعودى هستند، يك نفر كويتى و2 نفر عراقى نيز مى باشند. يكى از نويسندگان اين بيانيه احمد الكاتب يك روحانى شيعه عراقى است كه حوزه را رها كرده وكتابى را چند سال پيش با عنوان "تكامل انديشه سياسى در شيعه" منتشر ساخت. اين كتاب در محافل شيعه بحث هاى شديدى را برانگيخت.

احمد الكاتب به العربيه نت گفت: اين بيانيه را اساساً چند روشنفكر سعودى تهيه كردند و ما هم آنها را تاييد كرديم. آنها به مسائلى حاشيه اى پرداخته اند. امور قابل انتقاد مهمترى به نظر من وجود دارد. من اصلاً نظريه امامت را به كنكاش برده ام. از ديد من موضوع امامت به نحوى ديگر مطرح شده وربط چندانى به اهل بيت ندارد. وى راجع به امضا كنندگان گفت: "آنها جوانانى روشنفكر هستند نه روحانى، آنان خواهان توزيع خمس بين مردم هستند ونمى خواهند مبالغ خمس از كانال مرجعيت بگذرد.

پيش از اين نيز بيانيه اى در مورد خمس داده بودند.

اين روشنفكر مذهبى عراقى گفت:" من به واجب بودن خمس معتقد نيستم و نحوه مطرح شده خمس در فرهنگ شيعه را نمى پذيرم. خمس در قرآن كريم فقط براى غنائم جنگى ذكر شده است. نحوه دريافت كنونى آن يك سنت متداول است. از سويى شريعت گذاران مذهب شيعه انسان را آزاد گذاشته اند كه بين سه گزينه يكى را انتخاب كند يعنى مجتهد يا مقلد يا محتاط باشد. تقليد، فرض وواجب نيست. علماى هزار سال پيش مثل طوسى در مذهب تشيع تقليد را حرام مى دانستند. لذا تقليد جزء پايه هاى مذهب نيست. بلكه انديشه ورفتارى است كه در قرون اخير يا ما قبل معاصر پيش آمده است".

وى در مورد قمه زنى اظهار كرد: اين عادت در ميان تعداد اندكى از شيعيان رواج دارد، وموضوعى پايه اى نيست. مسائل مهم، بحث بين دموكراسى، انتخابات وشوراى پس از پيامبر اكرم از يك سو ووراثت وعصمت است.

الكاتب ابراز عقيده كرد كه اين بيانيه سر وصداى زيادى نخواهد كرد، "ليكن نقطه عطف بشمار خواهد آمد. زيرا اين جوانان نظر خود را فاش ساختند وشنيده ام خيلى ها آنان را تاييد نموده، اما متن بيانيه را امضا نكردند. اين افراد نمونه ى بخشى از روشنفكران شيعه هستند كه مى خواهند از رسوبات گذشته رها شوند ودر سمت وسوى دموكراسى حركت كنند". وى افزود: اين انديشه ها در بين شيعيان عرب رو به رشد وتوسعه است واين منطق تاريخ است. اكنون در عراق كمتر كسى به ولايت فقيه مى انديشد و حتى مرجعيت مطرح نيست، زيرا نه در قانون اساسي آمده ونه احزابى مانند حزب الدعوه ومجلس اعلاى انقلاب اسلامى به آن عمل مى كنند.

يادآور مى شود در اكتبر گذشته نيز چند تن از روشنفكران القطيف در شرق عربستان سعودى نمايندگان خمس بگير مراجع را مورد انتقاد قرار دادند وگفتند كه اين افراد خمس را براى رفاه خود خرج مى كنند. اما نماينده شيخ محمد حسين فضل الله ضمن انتقاد از بيانيه آنان گفت: "آنها فلسفه مبدأ خمس را نمى دانند كه خداوند آن را براى تقويت پايگاه شيعه وصيانت جامعه مقرر كرده است."

0 نظرات:

ارسال یک نظر