برنامه‌ی یک دقیقه‌اى


برنامهی یک دقیقه‌اىبرادر و خواهر مسلمان!

در اکثر این برنامه ها کدام مشکل وتکلیف بالایت نیست و ضرورت به طهارت هم ندارد و میتوانی این برنامه ها را در هر حالت اجرا نما ئى چه درحالت ایستادن و یا نشستن و یا اینکه سوار و یا پیاده باشی.

واين برنامه ها قرارذيل است:

۱- دريك دقيقه ميتوانى سوره الفاتحه را (۵) باربخوانى ودربدل آن (۷۰۰۰) خوبى را حاصل نمائى.

۲- دريك دقيقه ميتوانى سوره اخلاص را (۱۵) بار بخوانى كه معادل (۵) بارختم كامل قرآن ميباشد.

۳- دريك دقيقه ميتوانى (۲۰) باربگويى (لااِله الاالله وَحدَهُ لاشَريكَ لَََهُ، لَهُ المُلكُ وَلََهُ الحَمدُ وَهُوَعَلى كُلِ شَى ءٍ قَدِير) واجرآن مانند آزادنمودن (۸) كنيز ازاولاده اسماعيل عليه السلام درراه خدا است.

۴- دريك دقيقه ميتوانى (۱۰۰) بار بگوئى (سبحانَ اللهِ وَبِحَمدهِ) وهركسى آنرا روزانه بگويد گناهان وى بخشيده خواهد شد،اگرگناهانش مثل كف روى بحرهم باشد.

۵- دريك دقيقه ميتوانى اضافه از(۴۰) باربگوئى (لاحولَ ولا قوةَ اِلا بالله) واين كنزى است ازكنزهاى جنت.

۶- دريك دقيقه ميتوانى اضافه از(۱۰) باربگوئى (سُبحانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ عَدَدَخَلقِهِ وَرِضانَفسِهِ وَزِنَةَ عَرشِهِ وَمِدادَ كَلِماتِهِ) واين برابربا اجرچندچند بارگفتن تسبيح وذكر است.

۷- دريك دقيقه ميتوانى اضافه تراز(۱۰۰) بار بگوئى (اَستَغفِرُالله) چون استغفار گفتن سبب بخشودن گناهان،داخل شدن به جنت،فراوانى نعمت ها،تقويت مؤمن،ردبلاها،آسانى وسهولت كارها،باريدن بارران،ومددخداوند بنده اش رابادادن اموال زياد وپسران ميشود.

۸- دريك دقيقه ميتوانى (۵۰) بار بگوئى (سُبحانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ ،سُبحانَ اللهِ العَظيم) واين دو كلمه سبك وزن بالاى زبان،وسنگين در ترازوى اعمال درروز آخرت ودوست داشتنى درنزد خداوند است.

۹- دريك دقيقه ميتوانى (۲۰) بارصلوات برمحمد(صلى الله عليه وسلم) بفرستى، سپس خداوند درمقابل بالاى خودت (۲۰۰) بار صلوات ميفرستد.

۱۰- دريك دقيقه ميتوانى (۲۵) باربگوئى (سُبحانَ اللهِ والحَمدُلِلهِ ولا اِلهَ اِلااَللهُ واَللهُ اَكبَر) واين محبوبترين ودوستداشتنى ترين سخنان در نزد خداونداست.

۱۱- دريك دقيقه ميتوانى (۵۰) بار(لا اِلهَ اِلااَللهُ ) بگوئى.

۱۲- دريك دقيقه ميتوانى دست ها يت رابالا نموده وخداوند را به پاكى ياد نموده دعا نمائى.

۱۳- دريك دقيقه ميتوانى انسانى را ازبدى منع نموده و به خوبى امرورهنمائى نمائى.

۱۴- دريك دقيقه ميتوانى نصيحت وپندى رابه برادرت تقديم نموده وشفاعت نيكى نمائى.

۱۵- دريك دقيقه ميتوانى همكارى به غم رسيده اى نمائى وكثافت وناپاكى را از راه دور نمائى.

۱۶- دريك دقيقه ميتوانى با چند شخص مصافحه نمائى.

به اميد مؤفقيت وكامگارى همه دردنيا و آخرت
وبا نشرنمودن اين ورقه انشاءالله داخل اجر خواهيد شد
والسلام


مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر