اهانت شيعيان به بقيهء اهل بيت

اهانت شيعيان به بقيهء اهل بيت


حتى بقيهء اهل بيت على واهل بيت نبى نيز از اهانت وايذاء وجسارت وگستاخى مدعيان تشيع نجات نيافته‌اند، و همه آنهايى كه براى انتقام خون حسين قيام كرده ويا دنبال حكم وحكومت بوده ويا ادعاء رهبرى وزعامت نموده اند، -البته غير از هشت نفر از آل حسين-  همگى مورد تكفير وتفسيق شيعيان واقع شده اند، چه اينها –غير از هشت نفر- از فرزندان حسين باشند يا فرزندان على، مثل محمد بن حنيفه كه پسر على است ويا فرزندش هاشم وزيد بن زين العابدين وفرزندش يحيى وعبدالله بن محض بن حسن مثنى وفرزندش محمد ملقب به نفس الزكيهء وبرادرش ابراهيم ودو فرزند جعفر يعنى افطح ومحمد، ودو نوهء حسن مثنى يعنى حسين بن على ويحيى بن عبدالله، ودو فرزند موسى كاظم يعنى زيد وابراهيم، وفرزند على النقى يعنى جعفر بن على وديگران، كه بسيار بسيار هستند از علوى ها وطالبى ها كه اصفهانى در كتاب "مقاتل الطالبيين" آنهارا ذكر كرده است، وهمچنين فرزندان جعفر بن ابى طالب وعقيل بن ابى طالب، وهكذا همهء كسانى كه از عباسيان كه به اعتراف خودشان ازاهل بيت و پسرعموهاى پيامبر هستند، وهم چنين فاطميان[1] مصررا ، همه اينهارا تكفير نموده اند، رواياتى در اينمورد از زبان امام باقر جعل نموده اند كه: از در بارهء آيهء" در روز قيامت كسانى را كه برخدا دروغ بستند صورت هايشان سياه خواهد شد" پرسيده شد،
گفت: در بارهء كسى است كه امام نيست ميگويد امام است، گويد: پرسيدم، حتى اگر او علوى باشد؟ گفت حتى اگر علوى باشد، ميگويد پرسيدم: حتى اگر از فرزندان على عليه السلام باشد؟ گفت حتى اگر هم باشد، -ودر روايتى از جعفربن باقر- حتى اگر فاطمى علوى باشد،[2]
ونيز روايت جعل كرده اند كه : كسى كه ادعاء امامت كند  وشايستهء به آن نباشد كافر است[3]
اما هشت ذريهء حسين كه لقب امام به آنها دادند، ونهم موهوم، اينها هم از نظر تحقير وتصغير از طرف شيعيان كمتر از پيشينيان خود نبوده اند، دربارهء آنها هم سخت جسارت كرده وآنهارا هم سرشكسته نموده وبرآنها خنديده ، و تهمت هايى زده اند كه آنها بدون شك مبرى هستند.

 
[1]  باوجوديكه فاطميان خود ازغُلات-افراطيون- شيعه ميباشند بازهم از طرف شيعيان مخصوصا نويسنده نهج البلاغه شريف رضى وبرادرش مرتضى مورد تكفير قرار گرفتند ، النجوم الزاهرهء في ملوك مصر والقاهرهء از جمال الدين اتابكى 4/229و230
[2]  ااصول الكافى 1/372
[3]  اصول الكافى 1/372

0 نظرات:

ارسال یک نظر