13 رجب 275 هـ. ق. وفات امام ترمذی از محدثان صحاح ستهمحمدبن عیسی بن سورةبن موسی بن ضحاک سلمی ضریر بوغی ترمذی، حافظ مشهور، مکنی بابی عیسی. یکی از امامان علم حدیث، شاگرد امام بخاری در سیزدهم رجب سال 279 هـ . ق . به ترمذ درگذشت .
سمعانی گوید مرگ او در قریه ی بوغ بود بسال 275 هـ. ق . نام او را در الانساب ذیل نسبت بوغی آورده است . (وفیات الاعیان ).
او راست : 1- " الجامع الكبير ـ (چاپ)" مشهور به " سنن الترمذي" در حديث، در یک جلد. 2 - شمائل النبویة و الخصال المصطفویه .3- " التاريخ" 4- " العلل الكبير"، 5-"العلل الصغير" در حديث.

0 نظرات:

ارسال یک نظر