یاوه گوئى ھاى آقاى مھدى جھان تیغى بر علیه مولوى عبدالحمید اسماعیل زھى


سنی نیوز: مھدى جھان تیغى در یادداشتى به عنوان خبرنگار به بھانه نقد از ایده ھا و روشھاى مولوى عبدالحمید سمال زھى (اسماعیل زھى) با یاوه گویى و برشمارى و خرده گیریھایى، در حقیقت از اجراى برنامه وحشتناک و ضد انسانى رژیم جمھورى اسلامى ایران نسبت به ملت بلوچ پرده بر مى دارد.
دراین تھمت نامه ھمه نوع افترا و اتھام به مولوى عبدالحمید، رھبر مذھبى ملت بلوچ و اھل سنت ایران نسبت داده شده است. آقاى مھدى جھان تیغى ابتدا از در نصیحت، ترساندن از عذاب در جھنم خدا و جمھورى اسلامى و درس دادن و ادب اسلام شناسى، سپس از تفرقه میان تحصیل کردگان بلوچ با مولوى، جاسوس ناآگاه بیگانه قلمداد کردن ایشان، گوشزد نمودن شقاوتھا و بى رحمیھاى جمھورى اسلامى نسبت به مخالفین و یادآورى سرنوشت کسانى که بر رژیم اسلامى خرده گرفته و دقیقاً اشاره به سرنوشت نخست وزیر سابق رژیم موسوى و.... و در لابه لاى دستمال پیچیھا، توصیف ولى فقیه و دوباره گوشزد کردن که در ایران و جمھورى اسلامى این جناب فقیه و فرقه و باند ھمدست اوست که باقى مى ماند و ھمهؑ وزیران، مدیران، مدبران و کارگردانندگان دولتى و غیر دولتى، مذھبى و حتى تکلیف خصوصى افراد و غیره و غیره در جمھورى اسلامى را او تعیین مى کند و ھمه چیز و ھمه کس باید از زیر تطھیر عباى وى رد و حلال شوند. ھر ایده و روشى که ذره اى خلاف میل وى باشد، به ھر طریق ممکن باید از بن و ریشه بر کنده و نابود شود. تا اینجا در حقیقت بیان ماھیت اصلى رژیم ج.ا بود و اما، آقاى مھدى جھان تیغى به مولوى عبدالحمید سمال زھى (اسماعیل زھى) روشن و دقیق ھشدار مى دھد و دو راه عملى پیش روى وى مى گذارد. راه اول، زنده ماندن و پیروى از اسلام وى و رژیمش و به عبارت دیگر پیشنھاد دادن ھمکارى، یعنى فرمانبردارى و سفیر پیش برنده سیاستھاى ضد بشرى رژیم در خارج از ایران در کنفرانسھاى اسلامى و سیاستھاى صھیونیستى رژیم نسبت به مردم بلوچ در بلوچستان باشد.
 راه دوم، اگر مصر به احقاق حقوق مذھبى اھل سنت ھستى و از دخالت دولت در امور مدارس دینى اھل سنت حمایت نمى کنى و مقاومت مى کنى، پس راه خود را انتخاب کرده اى و ما ھستیم که سرنوشتت را مشخص و رقم مى زنیم و تھدید مى کند، ھمانا کسان بسیارى در حیات جمھورى اسلامى جزء غیر خودیھا شده اند و تو ھم بالاتر از شریعتمداریھا، منتظریھا و موسویھا و ...... نیستى.
آقاى مھدى جھان تیغى فراموش مى کند که مولوى عبدالحمید از موضع یک ملت و یک جریان مذھبى جدا از شاخه شیعه و به عنوان رھبر مذھبى ملت بلوچ حرف مى زند و بیاد نمى آورد که در ٥٧ و سالھاى اولیه انقلاب براى شیادانى مانند خمینى و یارانش آسان بود که مخالفین خود را در درون شاخه شیعه به آسانى سرکوب کنند، زیرا که خمینى در خارج از ایران زیسته بود و مردم ایران به ماھیت بیش از حد اعتقادات ارتجاعى و ماوراى تاریخیش پى نبرده بودند. بله خمینى موفق بود که کلیه مبارزین راستین ضد امپریالیسم، شروع کنندگان انقلاب ٥٧، روشنفکران مذھبى و غیر مذھبى و حتى بعضى از ھمکاران نزدیک خود و عده اى از آخوندھاى شیعه را از سر راه بردارد.
جناب مھدى جھان تیغى به یادتان داشته باشید، آنچه که ج.ا را در میان ملیتھاى ایرانى در ابتدا کمتر ضربه پذیر کرد، سیاستھاى ناشناخته و پنھان، وعده ھا و ژستھاى مساوات خواھى و تفرقه اندازى و شارلاتان بازیھاى ج.ا بود که مردم ھنوز به ماھیت کامل رژیم پى نبرده و توھم داشتند. امروز بعد از سى و دو سال عمق جنایتھاى ج.ا نسبت به تمام مردم ایران و بخصوص اقلیتھاى ملى-مذھبى کاملاً  روشن شده و وقت آن رسیده که شعارھا و وعده ھاى وحدت طلبى و دفاع از حقوق محرومین در ھیچ جاى ایران و جھان به جز بخشى از شیعه ھاى لبنان، عراق، یمن و پاکستان که بخشى از ثروت ملى مردم ایران را به توسط شما و اربابانتان به غارت مى برند، بازار فروشى ندارد و تاؑکید مى کنیم که مردم ایران، زن و مرد و پیر و جوان در انتخابات سال ٨٨ این بیدارى و ھوشیارى را کاملاً با سیستم خدا گونه ولایت فقیه به عریانى تمام در سرتاسر ایران به نمایش جھانیان گذاشتند و شماى روزنامه نگار جیره خوار لب نگشودید و گوشھایتان را پنبه کردید و ھنوز ھم نمى شنوید که مردم ھر روزه فریاد مى کشند راى من کو، از نظر شما اینھا مشتى جاسوس خارجى بودند. بفرض حرف شما درست باشد، چگونه خارجیھا توانستند این ھمه جاسوس یک مرتبه وارد زندانى به نام ایران کنند که ج.ا دورش حصار کشیده است؟ اگر شما موقعیت امروزى را در سال ٥٧ داشتید، اطمینان داریم که ھمین قضاوت را مى کردید، زیرا که شما به دنبال مقام و مرتبه و مال هستی، نه دریافت و اشاعه حقیقت به عنوان یک روزنامه نگار مسؤول که در مسائل حاکمان و ظالمان به کندوکاو بپردازى و مو که ھیچ، ماست و خیار تشخیص بدھى و جدا کنى، براى شما یک رنگ قابل شناخت است و بس!
انگھا و بر چسبھاى آقاى مھدى جھان تیغى نسبت به مولوى عبدالحمید رھبر مذھبى اھل سنت ملت بلوچ ایران، نقادیھاى یک روزنامه نگار عادى نیست که  بدون حمایت بالاترین مقامھاى مذھبى و سیاسى چشمانش را به مشکلات  و تبیعضات عمیقى که کل ملت بلوچ از آن براى سى و دو سال شکایت دارد، بسته باشد. بلکه، دقیقاً زبان گویاى ولایت فقیه، آقاى احمدى نژاد و سایر سران و تئورى پردازان حکومت ج.ا است. آنطورى که از متن یادداشت بر مى آید و خود مدیر مسؤول زاھدان پرس اظھار مى کند حرفش در ھمه ارگانھاى سرکوب رژیم خریدار دارد و مورد قبول و احترام و اجرا است. پس یک انتقاد شخصى محسوب نمى شود.
سران ج.ا و تمام دستگاه عریض و طویلش طى سى و اندى سال ملت بلوچ را به تمام معنى از ھستى ساقط کرده اند. ملت بلوچ را از داشتن آزادیھاى فردى و اجتماعى، حقوق اجتماعى شھروندى و انسانى محروم کرده اند. کلیه راه ھاى ترقى و پیشروى را به رویشان بسته و ملت محروم بلوچ را به نابودى کامل کشانده اند و از آن ناچیزى که ھم داشت، باز داشته اند. متفکرین، جوانان پرجوش و خروش، ملاھا، تجؔار، دھقانان، موسیقیدانان و خلاصه و در یک کلام ھمه و ھمهؑ آنھایى از  ملت بلوچ که زبان به اعتراض گشوده و یا حتى بدون اعتراض، سکوت اختیار کرده و با سیاستھاى ضد انسانى رژیم ج.ا ھمسویى نشان نداده اند، به بھانه ھاى واھى به جوخه ھاى اعدام سپرده شده اند و یا در گوشه ھاى زندانھا پایان زندگى را لحظه شمارى مى کنند. حقاً بگوئید چند طایفه و چند خانواده سراغ دارید که از ماتمى که ج.ا برایشان ساخته در امان ھستند؟ انصاف! دروغ و خود پرستى و خود را محور دیدن و محور بودن را باید حد باشد و آنجا که از حد مى گذرد، اسمش را باید گذاشت ج.ا ایران امروز!
تا کنون ج.ا جرات دخالت مستقیم در امور مذھبى اھل سنت را نداشت و آنچه براى بلوچ باقى مانده بود، ھمین و بس. تا کنون و ھم اکنون رھبریت مذھبى ملت بلوچ و بخصوص مولوى عبدالحمید با تمام مدارا با رژیم  ج.ا، خواستار اجراى ''قانون اساسى'' و به رسمیت شناختن حقوق اھل سنت در این قانون و چھار چوب بوده و ھست و دل به این خوش کرده بود که مسجد تھران اھل سنت را که مراتب اداریش در رژیم سابق انجام شده بود، بر پا کند و اندوه شھید کردن مسجد فیض مشھد و تیر باران مسجد مکى زاھدان را از دل خود و اھل سنت و جماعت ایران بدر کند.
اکنون ھارى رژیم به مرحله اى رسیده که حتى توان تحمل انسانى مانند مولوى عبدالحمید را ندارد. مولوى که از سوى آگاھان سیاسى بلوچ به دلیل اتخاذ سیاستھاى لیبرالى نسبت به رژیم ج.ا به شدت مورد انتقاد بوده و ھست. این ھشدارى جدى از سوى دستگاه فساد آخوندى به تمام ملت بلوچ است و مى تواند پایه اتحاد ملى ملت بلوچ براى رفع ستم ملى و حفظ منافع عمومى ملت بلوچ باشد که در این مورد ھمه اندیشمندان بلوچ با ھر مذھب و ایده اى که دارند، متحدانه بر علیه رژیم آدم خوار و انسان رباى آخوندى، ملت بلوچ را براى کسب حقوق ملى و شھروندى سازماندھى کنند.
 تھمت نامه آقاى مھدى جھان تیغى مدیر مسؤول زاھدان پرس را تنھا نمى توان به مولوى عبدالحمید نسبت داد، از آن جایى که مولوى عبدالحمید مقام رھبرى مذھبى را دارد، این تھمتھا و نا جاییھا دقیقاً بر علیه کل ملت بلوچ است و از سوى دیگر جناب مھدى جھان تیغى به عنوان یکى از سخنگویان و سازماندهندگان حرکتھاى رژیم ج.ا نسبت به مردم بلوچ مستقیماً مسؤول عواقب سنگین آن محسوب مى شود. این تھمتھا، دفاع از ضعفھا و ناتوانی ھاى رژیمى است که فریاد اتحاد و عدالت خواھیش ھمه جا تبلیغ مى شود و دخالت و انگولکھایش در امور ملتھاى دیگر بر ھمهؑ مردم جھان آشکار است. رژیم براى رفع گرفتاریھا و درد سرھایش جز این خوراکى براى ناسیونال فاشیسم شیعه ندارد.
ج.ا و تمامى مسؤولین کوچک و بزرگ محلى و غیر محلى،  اکنون باید به خوبى دریافته باشند که ملت بلوچ  به این حقیقت رسیده و قبول کرده که با ھم ناھمگونى و اختلاف عقیده و سلیقه دارد و نمایندگان مذھبى و سیاسى اش به درک قبول ناھمخوانیھا و غیر ھمسوییھایى که در تفکرھاى اجتماعى-سیاسى، فرھنگى-مذھبى، علمى و اقتصادى با ھم دارند، رسیده اند و امروز ملت بلوچ آن نیست که در ٥٧ بود. ملت بلوچ باتمام سرمایه گذاریھایى که ج.ا در پرورش و استخدام جاسوس محلى و غیر محلى در بلوچستان بر علیه ملت بلوچ کرده و سازمان داده است، تک تک، واحداً براى رفع ستم ملى-مذھبى و گرفتن حقوق شھروندى و کسب آزادیھاى فردى و اجتماعى در یک صف قرار دارند. تمام ملت بلوچ، متفکرین و روشنفکران و ملاھاى بلوچ طى سى و اندى سال ضربه ھاى جبران ناپذیرى از وعده ھاى عملى نشده و دروغھاى بى سروته و سرابھاى رژیم ج.ا خورده اند و جنایات ج.ا را به کل ملت بلوچ ناظر و شاھد بوده اند و دریافته اند و دیگر به ھیچ قیمتى حاضر به خواست رژیم و تقسیم کردن ملت بلوچ به گروه ھاى متفاوت اجتماعى که رودر روى ھم قرار داد، نیستند. وحشت کل دستگاه خون و آدم خوار رژیم ھم از اتحاد ملت بلوچ با ھم و ملیتھاى ایران است.
 ما از تمام مردم شریف و آزادیخواه ایران، احزاب و سازمانھاى انقلابى و مردم سالار ایران و حافظان آزادى مى خواھیم که با ما براى حاکمیت دمکراسى ھمراه شده و صداى اعتراض خود را نسبت به جنایات و وحشى گریھاى رژیم که تا کنون رژیم از نشر و درز آنھا نسبت به ملت بلوچ جلوگیرى کرده، بلندتر کنند. در این شرایط خاص و در ھر شرایطى، دفاع از حقوق انسانى و شھروندى ھر فردى با ھر مرام و مسلکى که دارد، وظیفه انسانى و وجدانى کلیه آحاد ملیتھاى ایرانى است که بار دیگر شانه به شانه ھم، اجازه ندھند تا ملت بى دفاع بلوچ قربانى سیاستھاى تنگ نظرانه و از قبل قالب ریزى شده ضد انسانى رژیم ج.ا شود.
م.و.کوھگنجى پنجم آذر ماه ١٣٨٩ شمسى.
منبع: وبلاگ روزنامه پهره

0 نظرات:

ارسال یک نظر