اكاذيب شيعه بر اهل بيت

 

اكاذيب شيعه  بر اهل بيت


اينهايى كه دين خدا را متفرق نموده و در ميان مسلمين اختلاف انداخته با ادعاهاى گزافى كه در محبت اهل بيت دارند، ليكن آنها نه اينكه دوستدار اهل بيت نيستند بلكه دشمنان آنها هم ميباشند كه اين موضوع در صفحات آينده به اثبات خواهد رسيد، ولى از آنجا كه اين مدعيان تشيع با اوامر اهل بيت مخالفت نموده ومنهيات آنهارا انجام ميدهند، معروف را منكر ومنكر را معروف نموده ودوستان آنهارا دشمن دانسته وبا دشمنان آنها دوستى ميكنند[1]، واز نفس اماره پيروى نموده و افسانه ها واكاذيب بر اهل بيت ساخته تا به اغراض دنيوى خود رسيده وشهوتهايشان را برآورده تا باورهاى فاسد خودرا بنام اهل بيت رواج داده ، تا اراذل واوباش را بطرف خود خوانده وبنام اهل بيت از آنها سوارى بگيرند، والا صالحان اهل بيت هر گز آن چه را كه مخالف قرآن وسنت باشد نگفته اند، بلكه خود پيرو آن بوده اند،
از ميان هزاران روايات دروغين كه بر پيامبر اسلام واهل بيت بسته اند تعداد معينى را كه بارزتر ميباشد اختيار كرده ودرمعرض خوانندهء محترم قرارميدهيم تا خود انصاف داده وقضاوت كند.

 
[1] وجود قبر عظيم ! وزيارتگاه ابولؤلؤ زرتشتى قاتل حضرت عمر در كاشان يكى از همين دليل ها ميباشد كه با دشمنان آنها دوستى ميكنند واخيرا اسكناسى ديدم كه بر آن نوشته سلام بر ابولؤلؤ كاشان!

0 نظرات:

ارسال یک نظر