بر اساس سرگذشت حاج رشيد شاي مکتوب

 بر اساس سرگذشت حاج رشيد شاي مکتوب

مقدمه:حاج رشيد شاي اولين مسلمان از قبيله غريامه است که به حج مشرف شده است.او نصراني متولد شده است ودر آغوش کليساي پروتستان پرورش يافته است بعدها توانست در کليساي رب به مقام کشيشي برسد.اوازسال 1938 نماينده کليسا در استان فيتنگيني بوده است که تا سال 1993 اين مقام را حفظ کرده است ودر اين سال بوده است که او مسلمان شده است.حاج رشيد شاي قبل از اسلام آوردنش ازسرسخت ترين دشمنان اين دين بوده است ولي لطف خداوند شامل حال او شده است وتوانست از يک کشيش نصراني به داعيه اي مسلمان تغيير يابد.نکته جالب توجه اين است که در روزي که او اسلام آورد تمام پيروان کليساي او که بالغ برسيصد نفر بودند به دين مبين اسلام گرويدند؛از آن موقع او دست به کارشد وکليساي خودش که برقطعه اي زمين از خشت خام بنا شده بود را به مسجد تبديل مي کند؛در اين مدت او زحمات زيادي را درشناساندن دين اسلام به افراد قبيله خود داشته است وتوانسته است تعدادزيادي از افراد قبيله اش را به دين اسلام دعوت کند.

"من رشيد شاي هستم که قبل از مسلمان شدنم به نام جورج شاي مکتوب خوانده مي شدم،ودرمدت بالغ برپنجاه سال سمت نمايندگي کليسارا در منطقه خودمان به عهده داشتم.درمدتي که کشيش بودم اطلاعات کاملي از آيات وسوره ها وداستانهاي حضرت عيسي وحواريانش را به( روايت نصاري) را دست آورده ام.من به اين نکته پي برده بودم که اين کتابي که مسيحيان آن را کتاب مقدس مي نامند تقريبا ً بعد ازبه صليب کشاندن حضرت عيسي(به زعم نصاري) به مدت يکصد سال نوشته شده است.همچنين با مطالعه همين کتاب مقدس متوجه شده بودم که حضرت عيسي رسولي بيش نبوده است،ودرکتاب مقدس هرگزبه اين نکته اشاره نشده است که حضرت عيسي به بناي کليسا دستور داده باشد بلکه طبق دستوراتي که در کتاب مقدس موجود است او عبادتهايش را در عبادتگاههايي مي گذرانده است که شبيه به مساجد مسلمانان بوده است.در کتاب مقدس نکته اي عجيب وجود دارد وآن اين است که ختنه کردن از عادات مسيحيان نمي باشد وهرکس که ختنه شده باشد نمي تواند در کليسا وارد شود که مسلم است اين از سخنان مسيح عليه السلام نمي باشد بلکه اين سخنان بولس مي باشد که کتاب مقدس را به رشته تحرير درآورده است،زيرا همانطور که مي دانيم حضرت عيسي به ختنه دستور داده است وخود نيز ختنه شده بود.من در طي اين سالها متوجه شدم که تنها ديني که به ختنه کردن دستور داده است همان دين اسلام است ونکته جالب اين است که درقبيله غريامه پسر را از همان هفته اول تولد ختنه مي کنند وکسي غير مختون در بين ما وجود ندارد؛واين رسمي است که از آبا واجداد به ما رسيده است،به اين وسيله مي توانيم بفهميم که دين اصلي اهالي غريامه اسلام بوده است که بعدها توسط مستبشرين به مسيحيت تغيير يافته است؛من وقتي به اين نکته واقف شدم درنگ را جائز ندانسته ودرهمان روزشهادتين را ادا کردم که در آن هنگام سيصد نفر از پيروان همان کليسا به تأسي از من مسلمان شدند ومن آن کليسا که متعلق به خودم بود ودر زمينم بنا شده بود را به مسجد تبديل کردم. مسؤلين کليسا در اين مدت بيکارننشستند بلکه سعي کردند مرا تطميع کنند؛ووقتي نتوانستند به اين طريق مرا از ادامه راهم منصرف کنند تمام امتيازاتم را از من سلب کردند که اولين آنها حقوق ماهانه اي بودکه توسط آنها برايم ارسال مي شد وهمچنين تمام هدايا ومزايا وماشيني که زير پايم بود را ازمن سلب کردند که البته با اين روش آنها نتوانستند خللي در عقيده توحيد من وارد کنند.

****

وقتي مسيحي بودم داستان حضرت ابراهيم وپسرش اسماعيل وخانه اي که آنها بنا کرده بودند را خوانده بودم.من تصورمي کردم که اين فقط يک واقعه تاريخي است که در برهه اي از زمان اتفاق افتاده است ودر زمان ما ديگر جايي ندارد.وقتي مسلمان شدم دانستم که حج يکي از ارکان پنج گانه اسلام است ورفتن به حج براي کسي که قادر است واجب است ولي هرگز در فکر من نمي گنجيد که روزي بتوانم اين فريضه را به جاي بياورم.وقتي خبر رفتنم به حج را شنيدم خيلي هيجان زده شدم.پسران وآشنايان از ترس اينکه من در اين سفر بميرم ويا اينکه نتوانم بازگردم سعي مي کردند مرا از اين سفر منع کنند اما من مصربودم که به اين سفر بروم.متأسفانه يک عقيده خرافي در بين افراد قبيله ما وجود دارد که مي گويد هرکس به سفرحج برود ديگر هرگز بازنمي گردد بلکه از انجا مستقيم به آسمان مي روداين عقيده باطل باعث شد که همکارم از اين سفر امتناع بورزد وبعد از اينکه اسمش براي حج مسجل شده بود او انصراف داد.يادم مي آيد وقتي عازم سفر حج بودم خانواده ام که مرا بدرقه مي کردند به شدت گريه مي کردند زيرا عقيده داشتند که من زنده از اين سفر برنمي گردم..بايد بگويم سفر من به حج وبازگشتن به ميهن برايم نقطه عطفي به حساب مي آيد زيرا باعث شد اين عقيده خرافي در بين مردم قبيله ما رنگ ببازد.

**** ديار مقدس

هيچگاه برايم متصورنبود که خود را درچنين جايگاه باعظمتي بيابم؛ازدحام جمعيتي که مشاهده کردم را هرگز در عمرم نديده بودم؛همه به دنبال هدف واحدي به حج آمده بودند،درواقع مکه آنها را از تمام نقاط جهان در يک نقطه جمع کرده بودمن در اين سفر فهميدم که اسلام يک دين جهاني است وفقط مختص اعراب نيست،من معني الحمدالله رب العالمين که در روز بيش از بيست بار آن را درنمازهايمان تکرار مي کنيم را فهميده ام.

***دعوت وتبليغ

تا جايي که فرصت داشته ام بعد از اينکه مسلمان شده ام سعي کرده ام به دعوت وارشاد افراد قبيله ام بپردازم وخوشبختانه بعد از سفر حج ايمانم بيش ازپيش افزايش پيدا کرده است ومن با تواني بيشتر به فعاليتهاي دعوي مي پردازم؛در اين راستا من دعوتم راابتدا از افراد قبيله ام شروع کردم که تا بتوانم آنها را به دين اصلي خودشان که همانا اسلام است ارجاع دهم کارم را بلافاصله بعد از مراجعه از سفر حج دعوتم را شروع کردم که خوشبختانه صدنفر از آنها به دستم مسلمان شدند.کليسايي که در آن به عبادت مي پرداختيم را تعطيل کردم من مانندکسي شده بودم که قبل از اينکه به حج بروم فقط دردهاي جزيي را درمان مي کرد اما بعد از اينکه از حج بازگشتم مانند جراحي شده بودم که هرجراحي مشکلي را انجام مي دهد وتوانسته بودم با قدرت پا به عرصه اصلاح ودعوت بگذارم.

***تاريخ مسيحيت در اين مناطق

دين مسيحيت درحدود صدسال پيش به اين مناطق وارد شده است آن هم توسط کساني که ادعاي آزادي آفريقاييان داشتند اما در واقع براي استثمار آفريقاييان وبه بردگي گرفتن آنان پا به اين مناطق گذاشته اند؛اما دين اسلام از همان ابتدا توسط تجارمسلمان واعراب به اين مناطق وارد شده است. مسلمانان با اخلاق حميده اي که داشته اند توانسته اند دين اسلام را بين مردم اين سرزمين منتشر کنند؛مستبشرين مسيحي در همان ابتدا اقدام به ساخت کليسا در( ممباسا) و(رباي) کردند که اولي را فري تاون ودومي را به نام مؤسس آن دکتر کرافت نام نهادند.آنها اهداف ديگري از ساخت اين کليساها نيز دنبال مي کردند وآن ايجاد مراکزي در کنار اين کليساها بود تا در آنجا بتوانند به تقويت مسيحيت در بين آفريقاييها بپردازند.اين امرباعث شد که بيشتر افراد قبيله غريامه به سوي جنگلها پا به فرار بگذارند تا بدين وسيله خود را از به بردگي گرفته شدن نجات دهند وهمچنين دين خود را حفظ کنند.متأسفانه در اين اواخر نقش کليسا خيلي بيشتر از گذشته شده است در حالي که نقش مسلمانان واعراب فقط به تجارت آن هم در شهرهاي بزرگ منحصر شده است؛تمام اين عوامل دست به دست داده است تا کم کم هويت اسلامي نسلهاي جديد در غبار تاريخ گذشتگان گم شود وفرزندان اين قبائل مانند طعمه هايي آسان در دست اين مستبشرين قرار گرفتند.علي رغم اين حوادث آثاري در فرهنگ اين ملت وجود دارد که نشان مي دهد در گذشته نه چندان دور دين مردم اين ديار اسلام بوده است واين را مي توان از روي اسامي که افراد اين مناطق دارند دريافت همچنين مي توان دين اسلام را در فرهنگ اين مردم جستجو کرد به عنوان مثال ختنه کردن وهمچنين روش دفن ميت وامتناع از خوردن گوشت مردار وگوشتهايي که با نام خدا ذبح نشده باشد خود نشان گر اين است که زماني دين مردم اين ديار اسلام بوده است که اين مناسک به صورت عادات نيکو در فرهنگ اين مردم باقي مانده است.بايد بگويم مردم قبيله ما قابليت فراواني براي ورود به دين اسلام دارند واگرمسلمانان باز هم اهتمام بورزند به تبليغ دين در اين مناطق بپردازند ثمره آن را خواهند ديد ومشاهده خواهند کرد چگونه در مدت کوتاهي مردم به دين اسلام رغبت نشان خواهند داد.در اين منطقه تنها مؤسسه اسلامي که به کارمشغول است کميته مسلمانان آفريقا است که در اين منطقه حضور فعال دارد اين درحالي است که باقي سازمانهاي اسلامي به کار در شهرهاي بزرگ مي پردازند وبه مناطق قبائلي وجنگلي اهتمام نمي ورزند.من در اين جا اين فرصت را مغتنم مي شمارم واز تمام مسلمانان جهان وسازمانهاي اسلامي در جاي جاي کره زمين دعوت مي کنم تا به تبليغ وارشاد در نزد قبيله غريامه بپردازند واز نيکوکاران نيز مي خواهم تا آستينهاي خودرا براي زدودن فقر در اين مناطق همچنين به وجود آوردن محيطي براي تعليم فرزندان مسلمانان وفرستادن داعيه ها به اين مناطق براي حمايت کردن آنها از سم پاشي هاي کليسا ونجات دادن آنها از جهل وناداني است.

***درنهايت

اميدوارم روزي فرا برسد که تمام فرزندان قبيله غريامه به آغوش اسلام باز گردند.کما اينکه اميدوارم بتوانم تا آنجا که مي توانم به اصلاح اموري بپردازم که درمسيحيت بر ضد آن اصول به تبليغ مي پرداختم؛به نظر من اگر بخواهيم تغييراتي اساسي درعقيده اهالي غريامه به وجود بياوريم بايد حتي الامکان سعي کنيم حتي اگر براي يکبار هم که شده آنها را به سفر حج بفرستيم زيرا در اين سفر بسياري از حقايق آشکار مي شود وانسان با اصول عقيده اسلامي بهتر آشنا مي شود. والسلام.

ترجمه: شفيق شمس
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر