اتفاق شيعيان با صليبى‌ها بر عليه صلاح الدين ايوبى سردار شهير اسلامى

 

اتفاق شيعيان با صليبى‌ها بر عليه صلاح الدين ايوبى  سردار شهير اسلامى


بدون ترديد صلاح الدين ايوبى يكى از بزرگترين فرماندهان و حكام مسلمان مي‌باشد كه چهرهء تاريخ را در عهد خود عوض نمود، و توانست دومين كسى باشد كه بعد ازحضرت اميرالمؤمنين عمربن خطاب بيت المقدس را فتح كند و از دست صليبيان بعد از هفتاد سال بيرون بياورد، اگر چه در ايران كمتر كسى از او چيزى ميداند.
و هنگامى كه دولت سنى سلجوقى در شمال سرزمين شام دچار حملهء صليبيان شد دولت رافضى عبيديه كه خود را به دروغ فاطميه ناميدند فرصت را غنيمت شمرده و شهر صور را در سال 1907 تصرف كرد و اين در حالى بود كه صليبيان شهر انطاكيه را محاصره كرده بودند.
و قاضى ابن عمار كه يكى از پيروان عبيديه رافضى بود طرابلس را جدا كرد، و باز هم عبيديان سفيرانى براى صليبيان فرستاده وتقاضاى اتحاد برعليه سلجوقيان سنى نمودند، و پيشنهاد دادند كه در جنگ بر عليه سلجوقيان با آنها متحد شوند، تا قسمت شمالى (سوريه) براى صليبيان وفلسطين براى عبيديان باشد، وصليبيان هم گروهى را براى حسن نيت به مصر پيش عبيديان فرستادند،
يعنى وقتى كه سلجوقيان مشغول جنگ با صليبيان دشمن اسلام بودند عبيديان شيعه در صدد توسعه نفوذ خود در فلسطين وهمكارى با مسيحيان بودند، ليكن آنها به متفقان عبيدى خود خيانت كرده و در سال 1099 داخل فلسطين شدند، يعنى در واقع فلسطين براى اولين بار بعد از اسلام بسبب همكارى شيعيان سقوط كرد ودرياى خون از مسلمانان جارى شد، كه در اين اشغال مسجد الاقصى فقط 70 هزار نفر در داخل مسجد كشته شدند، ليكن جهاد مسلمانان اهل سنت برعليه فرنگيان مهاجم ادامه پيدا كرد، ودر سال 541 عمادالدين زنگى بعد از اينكه بيشتر از 22 سال پرچم جهادرا بر دوش گرفت به شهادت رسيد، وسبب شهادت او هم خيانت گروهى از شيعيان اسماعيليه بود، وبعد از او فرزندش نورالدين بجاى او نشسته وجهاد بر عليه صليبيان ومتحدان خائن ومنافق آنهارا مثل عبيديهء واسماعيليه را ادامه داد، وگويند كه بعد از خلفاى راشدين كمتر كسى به عدالت او بوده است، وقتى كه او با لشكريانش وارد مصر شد به فرمانده اش صلاح الدين دستور داد كه دولت عبيدى خائن و خبيث را در سال 577 برانداخته ودر يكى از همين درگيرى ها بود كه رموند امير صليبى ها برانطاكيه ورهبر شيعيان باطنيه على بن وفا كه همكار با آنها بود به هلاكت رسيدند، ودر وقت دولت عبيديه اهل اسنت حتى از امامت مساجد خود هم ممنوع شده بودند،  صلاح الدين همهء ائمه مساجد كشوررا كه شيعه اسماعيليه بودند بيرون نموده واهل سنت را بجاى آنان  گماشت، و در زمان او اهل مصر بقول مورخان عدالتى را ديدند كه قرن ها مشاهده نكرده بودند، واين نهايت تشيع در قارهء افريقا بود،
 ليكن نكتهء مهم دراينست كه بدانيم كه دولت هاى شيعه هميشه دروقت ضعف مسلمين وخيانت وهمكارى با دشمنان اسلام بوجود آمده وبا رفتن آنها اينها نيز رفته اند،
وشيعيان اسماعيليه بارها در صدد استعمال سلاح هميشگى خود يعنى ترور صلاح الدين ايوبى شدند، واگر همكارى نزديك شيعيان با صليبيان نمى بود ودرب هاى ديوار عكارا باز نميكردند هرگز ريچارد قلب الاسد-شيردل- صليبى نميتوانست داخل شهر شود.
و اتحاد شيعى- صليبى بعد از صلاح الدين همچنان ادامه پيدا كرد واين اتحاد شيعه با دشمنان اسلام توسعه پيدا كرده وشامل مغول هاى تاتار هم شد كه سابقا مفصلا در آن سخن گفتيم.
و اينجاست كه شيخ الاسلام ابن تيميه بحق ميگويد: شيعيان هميشه باكفار برعليه مسلمين بوده اند، واهل علم اتفاق نظر دارند كه بدترين ومضر ترين شمشيرى كه از اهل قبله برعليه مسلمانان كشيده شده است شمشير شيعه بوده است كه از خوارج هم  مضرتر بوده اند،
آيا يك نمونه ازاين خيانت هاى شرمسار وننگين  -يعنى همكارى با كفار-از دولت هاى اهل سنت با انتقاد زيادى كه بربسيارى از آنها وارد است- برعليه شيعيان را در تاريخ اسلام ميشود پيدا كرد؟ چرا يك دولت شيعى در تاريخ بدون كمك با دشمنان اسلام روى كار نيامده است؟ نه اينكه افكار وباورهاى آنها در اصل از همانها وارد تشيع شده وبنا براين سياستشان هم تابع همان تئورى ها بوده است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر