قرآن درباره پيدايش جهان، تعبيرات گوناگوني دارد
خداوند مي فرمايد: {ثم استوي إلي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طآئعين }[ فصلت:11]
پس اراده آفرينش فرمود در حالی که به صورت دود بود به آن و به زمين دستور داد به وجود آئيد و شکل گيريد، خواه از روی اطاعت و خواه از روی اکراه آنها گفتند ما از روی اطاعت می آئيم( به وجود مي آييم وشكل مي گيريم )
در جاي ديگرمي فرمايد : {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء : 30]آيا كافران نديدند ( نمي دانند ) كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر باز كرديم و هر موجود زنده اي را از آب قرار داديم ، آيا ايمان نمي آورند . در اين آيه صراحتاً منشاءآفرينش را آب معرفي مينمايد و به پيوستگي آسمان و زمين در پيش از پيدايش آب اشاره دارد. مسلماً آنچه كه پيوستگي آسمان و زمين را موجب ميشود عدم وجود اتمسفر در اطراف كره زمين بوده است. پس از تشكيل اتمسفر و تمركز گازهاي حياتيدر بخشهاي پاييني جو، اتمسفر زمين شكل گرفته و با پيدايش آب و استقرار آن بر روي زمين و پس از تشكيل خاك اولين موجودات حياتي متابوليسمدار خلق شدهاند.
در اين دو آيه به سه نكته مهم درباره آفرينش جهان و موجودات زنده اشاره شده است
جهان در آغاز به صورت گاز و دود بود
جهان درآغازبه هم پيوسته بود سپس كرات آسماني از هم جدا شدند .
آغاز آفرينش موجودات زنده از آب است .
شرح : گرچه درباره كيفيت پيدايش جهان ونحوه آن فرضيات مختلفي وجود دارد كه از حدود فرضيه تجاوز نمي كند ،ولي با توجه به مطالعاتي كه روي كهكشانها ومنظومه هايي كه در حال پيدايش وشكل گيري هستند به عمل آمده مسلم است كه جهان در آغاز به صورت توده گازي ابر مانند فشرده اي بود كه بر اثر گردش به دور خود ، قطعاتي از آن جدا شده وبه اطراف پراكنده گشته است واين قطعات تدريجاً سرد شده و به صورت مايع و در موارد زيادي به صورت جامد در آمده ، و تشكيل كرات مسكوني وغير مسكوني را داده است.
مشاهدات دانشمندان فلكي در مورد « سحابي ها » ، اين مسأله را كه دنيادر آغاز به صورت توده گاز دود مانندي بوده ،به عنوان يك نظريه قطعي معرفي مي كند ، اين چيزي است كه محافل عملي جهان ،آن را پذيرفته اند !
درنخستين آيه فوق نيزمي خوانيم كه :« آسمانها ( كرات آسماني ) درآغاز ( مانند ) دود بودند»
هماهنگي اين آيه با اكتشافات دانشمندان كه چندان ازعمرآنها نمي گذرد نشانه اي ازاعجازعلمي قرآن مي باشد كه پرده ازروي مطلبي كه درعصرنزول قران كاملاً ناشناخته بوده است برمی دارد .
دومين آيه ، نيز سخن به هم پيوستگي جهان درآغاز امر وسپس جدا شدن اجزاي آن ازيكديگرمي گويد .پيدايش موجودات زنده – اعم از گياهي وحيواني – در نخستين بار از آب درياها نيز ، امروز يك نظريه معروف علمي است .
قرآن نيز در دومين آيه فوق ،پيدايش همه موجودات زنده را از آب بازگو مي كند .حتي آياتي كه آفرينش انسان را به خاك نسبت مي دهد ، تصريح دارد كه اين خاك با آب آميخته بود و به صورت طين ( گل ) بود. واينهاهمان چيزهايي است كه امروز به عنوان نظريات مسلم علمي شناخته مي شود.

تهيه: محمد اسماعيل

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر