مسيح منتظر و موعود يهوديان!

 

مسيح منتظر و موعود يهوديان!


يهوديان منتظر مردى از آل داود[1] هستند كه بيايد وبردنيا حكومت كرده  وعزت وعظمت از دست رفته را بدانها باز گرداند،  وبدين سبب بود كه به حضرت مسيح عليه السلام اگرچه از نسل حضرت داود بود ايمان نياوردند، وبنا به ادعاء آنها اين مسيح موعود همچنانكه تلمود آنها مدعى است :
                  ·         همهء ملل جهان را زير سلطه ودر خدمت يهود در آورده وهمهء  كشورها مطيع آنها خواهند بود [2]
  • واينكه يهوديان همچنان در جنگهايى سخت با بقيهء ملت ها خواهند بود تا مسيح حقيقى آنها قيام كند[3]
  • وبراين پندار هستند  كه اين مسيح مجعول بعد از قيام خودش آنهارا دربيت المقدس جمع كرده وبرايشان دولتى تشكيل داده ودنيارا از غير از آنها خالى نموده وتا مدتى طولانى مرگ بسراغشان نميآيد[4]
اما صفات اين مسيح –دجال- وروش حكومت او واينكه در عهد او چه كارهايى صورت ميگيرد أسفار يهود به روشى نا منظم از آن سخن ميگويد
  • يهوديان پراكنده را جمع ميكند
يهوديان تا امروز بر اين باور هستند  وقتيكه مسيح موعودشان قيام ميكند همهء يهوديان متفرق در دنيارا گرد آورده واز آنها ارتش بزرگى تشكيل داده ومكان اجتماع آنها كوههاى اورشليم در بيت المقدس خواهد بود![5] واين تجمع حتى شامل مردگان شده واز قبرها بيرون آمده تا به ارتش مورد خيالى به رهبرى مسيح خيالى ومجعولشان بپيوندند، ودر سفر حزقيال اين پندار با تفصيل بيشترى آمده است[6] ،
 

*شكنجهء مردگان


 به همهء اين اوهام وخيالبافى ها اكتفا ننموده بلكه جثه هاى گناهكاران از غير بنى اسرائيل را در آورده تا تماشاگر عذاب وشكنجهء آنها گردند [7]
  • محاكمه وقصاص همهء ملت ها بخاطر يهود وبه بردگى گرفتن آنها
بنا براين اسطوره هاى ساختگى  كه دليل بر آرزوهاى بافندگان آنها ميباشد  اين مسيح خيالى بعد از گرد آورى يهود شروع به گرد آورى بقيهء مللى مينمايد كه بنا بزعم آنها ستمى بر يهود روا داشته اند تا همهء آنهارا محاكمه وقصاص نمايد [8] 

*كشتن دوسوم جهان
واما نتيجهء اين محاكمه را سفر زكريا[9] توضيح داده است كه مسيح مورد پنداريهود در آن روز دو سوم جهان را ميكشد وتلمود[10] نيز با تأييد اين امر اضافه ميكند كه يهوديان هفت سال تمام اسلحه هايى را كه غنيمت گرفته اند ميسوزانند، ودر آنوقت است كه يهوديان برجهان مسلط شده وبقيهء ملت ها بردگان أنها گشته وگوسفندان آنهارا ميچرانند [11]


*ازدياد خيرات وانعام در عهد مسيح مورد پنداريهود


در عهد اين  مسيح مورد پنداربنا بزعم آنها از كوهها جويهاى شير وعسل واز زمين خميرتازه ولباس پشمى بيرون ميآيد [12]

روش حكومت مسيح مورد پنداريهود


روش وسياست حكومت او چنين است كه درميان مردم بر اساس دليل وبينه حكم نميكند بلكه برخلاف همه بشر وحتى انبياء براساس الهام ومعرفت الهى! محاكمه ميكند[13]


امام زمان وتشابه آن با مسيح مورد پندار يهود


از بارزترين باورهاى اماميه كه محور مذهبشان بر آنست ودر اعمال روزمرهء زندگيشان حتى از خداوند هم بيشتر مورد استعانت و توجهشان قرار ميگيرد امام زمانى ها اورا مثل خداوند ولايت تكوينى-به قول خمينى- داده وهمه جا حاضر وناظر ميدانند، ونظام كشور ما بنا به گفتهء آقاى خمينى بنام امام زمان درست شده است، آيا وقت آن نرسيده است  كه پيروان اين افسانه ها بخود آمده واز اين واقعيت هاى سياسى روزمره تلخ اين نظام خرافى وامام زمانى كه نتيجهء اين معتقدات وباورهاست عبرت بگيرند وخودرا از دام اين رندان دين فروش رها سازند،
  آرى اين امام زمانى كه اماميه مدعى آن بوده و آقاى منتظرى آنرا بنادرست از متواترات بين فريقين ميداند از پرفتنه ترين أكاذيب تاريخ اسلامى است ومعدومى است كه اصلا وجود خارجى نداشته وندارد ونخواهد داشت ، وامام حسن عسكرى رضي الله عنه كه اين موهوم جعلى را بدو نسبت ميدهند به شهادت تاريخ  اصلا فرزندى نداشته  وبدين علت بعد از وفاتش ميراثش رابين مادر وبرادرش جعفر تقسيم كرده اند، كه ذكر اين مطلب مفصلا خواهد آمد،
اين افسانهء ساختگى همراه با ديگر افسانه هاى ضد قرآنى ديگر  كه هيچ عقل سالم آنهارا نميپذيردمثل حمل وتولد يك شبهء او ودخول در چاه سرداب در بيش از 1200 سال تا كنون وافسانه هايى كه خصوصا بعد از ظهور او روى خواهد داد همگى نشان  از آرزوها وكينه هاى بافندگان آن دارد، وبزعم آنها او از ذريه امام حسين رضي الله عنه ميباشد كه صفت دائم او قتل وكشتار ميباشد وطوسى چند روايت در اين مورد آورده است [14]

*امام زمان خدا را با زبان عبرى ميخواند !


به پندار اماميه وقتي كه اين امام موهوم قيام ميكند خدارا با عبرى خوانده ودعايش مستجاب ميگردد وخداوند همهء اصحابش را از همه جا برايش جمع ميكند، نعمانى مدعى است كه : وقتيكه  امام زمان اذان ميگويد خدارا با عبرى خوانده و313 اصحاب  او جمع ميشوند ...وبعضى از آنها در شب به رختخواب خود رفته ودر صبح خودرا در مكه ميبينند!! [15]

* قيام قائم وجمع نمودن شيعيان از همه جا !!


در بحار مجلسى كه دائرهء المعارف خرافات ميباشد آمده كه : "والله لوقد قام قائمنا يجمع الله اليه شيعتنا من جميع البلدان"[16] بخدا قسم وقتى كه قائم ما قيام كند خداوند شيعيانش را از همهء شهرها برايش جمع مينمايد واين اجتماع مخصوص زندگان نيست بلكه مردگان نيزبنا به ادعاء حر عاملى واحسائى[17] به نداء او لبيك خواهند گفت، وحتى ملاباقر مجلسى مكان اين اجتماع را نيز كوفه تعيين ميكند![18]

*امام زمان وشكنجهء مردگان وتخريب مسجدالرسول!

بنا به پندار كسانى كه اين افسانه هاى پر خطررا بافته اند اولين كارى كه اين امام ساختگى انجام ميدهد اخراج اجساد دو يار وخليفهء رسول خدا –ص- يعنى ابوبكر وعمر –رض- از قبرهايشان بوده كه بعد از شكنجه آنهارا ميسوزاند وحتى مسجد را نيز خراب ميكند[19]-چه كينه اى بالاتر از اين –ونعمة الله جزائرى به اين آرزوى افسانه اى مجلسى وروحانيت پيروان او اكتفا ننموده بلكه در ضرورت حكم لعن شيخين-رضي الله عنهما-مدعى است كه : مولانا امام زمان بعد از اينكه آندورا از قبرهايشان بيرون نموده از همهء ستم هايى كه در دنيا قبل وبعد از آندو رخ داده است از آن دو نفر انتقام ميگيرد،! از قتل هابيل وقابيل گرفته تا گناه برادران يوسف كه اورا به چاه انداختند و ظلم نمرود كه ابراهيم –ع- را به آتش انداخت وحتى از گناه آتش پرستان نيز از آندو انتقام ميگيرد، وسپس انواع ديگرى از شكنجه هارا نقل ميكند[20]!! وحتى به اين هم اكتفا ننموده وهمسر فوت شدهء رسول خداصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعنى ام المؤمنين عايشه را شلاق ميزند!![21] خدايا اين چه كينه هايى است بنام دين اسلام واهل بيت نبوت!

*امام زمان وقتل اعراب مخصوصا قتل قريش


اين امام ساختگى كه گوياى كينهء روحانيت جاعلان آنست به خاطر دين وعقيده نميجنگد بلكه به خاطر تعصب وفرقه گرايى ونژاد ميجنگد، وبنا براين مجلسى از ابوعبدالله جعل ميكند كه:" وقتى قائم خروج ميكند بين او عرب وقريش جز شمشير نخواهد بود"[22] تا حدى ظلم وستم ميكند كه براى تبرير وتوجيه اين ستمها از ابوجعفر جعل كرده اند كه كه گفته است : بسيارى از مردم ميگويند كه اين از آل محمد نيست والا رحم ميكرد ودوباره حتى اموات نيز بنا به گفتهء مفيد از شكنجه اين منتقم كينه توز اماميه رها نميشوند كه پانصد تا پانصدتا يكجا گردن ميزند،[23] جالب اينجاست كه حتى تعداد كشته هاى او نيز با كشته هاى مسيح مورد پنداريهود برابر ميباشد.

امام زمان و كشتن دو سوم بشر!


احسائى از ابوعبدالله جعل ميكند كه ميگويد: اين كار به اتمام نميرسد مگر اينكه دوسوم مردم كشته شوند! واز او سؤال ميشود كه بعد از رفتن دوسوم جهان چه ميماند؟ ميگويد كه آيا ازاينكه شما يك سوم بقيه باشيد خشنود نميشويد!؟[24] واين بافتهء روحانيت چنان بافته شده است كه بيانگر اعمال دولت هاى روحانيت اماميه باشد وچنان قسى القلب وبيرحم  است كه حتى مجروحان را كشته واز كسى توبه هم نميپذيرد[25]-يعنى برخلاف صريح نص قرآن وسنت پيامبر- وحتى به ابوجعفر نسبت ميدهند كه ميگويد: پيامبر در ميان امتش با نرمى رفتار كرده است وبا مردم به خوبى وآرامش رفتار نموده است اما قائم با قتل وكشتار عمل ميكند ودر كتابى كه با او ميباشد آمده: كه از كسى توبه نپذيرد وكشتار كند وواى بركسى كه با او مخالفت نمايد[26]

*امام زمان خيالى وتخريب خانهء كعبه ومسجد الحرام و مسجد النبى 


اين معدوم ساختگى كه روحانيت اماميه جهت رسيدن به قدرت آنرا بافته است به اين هم اكتفا ننموده بلكه همهء مساجد روى زمين را ويران كرده واز خانهء كعبه ومسجد نبوى آغاز ميكند بدين بهانه كه آنهارا به همان اساس اوليه باز گرداند،[27] واز زبان ابوجعفر جعل ميكند كه: وقتى قائم قيام ميكند به كوفه رفته ودر آنجا چهار مسجد را ويران ميكند وهيچ مسجدى را كه در روى زمين شرف وعزتى داشته باشد رها ننموده وويران ميكند [28]

*امام زمان ودعوت به كتابى نو ودينى نو وحكمى جديد

نوشته ها وتصريحاتى كه در كتب اماميه در مورد اين افسانهء ساختگى وجود دارد دليل برخروج اين امام ساختگى از اسلام ميباشد چون با دين تازه اى خواهد آمد وكتاب ديگرى غيراز قرآن خواهد آورد كه شايد اين خود آرزوى ديرينهء بافندگان اين جعليات ميباشد تا شايد بتوانند مردم را فريفته و اسلام را بنام اسلام و آل بيت ويران كنند، نعمانى از ابو جعفر جعل ميكند كه: "قائم قيام ميكند به دستورى نو وكتابى جديد وحكمى جديد كه براعراب بسى سختگير است وبا آنها جز شمشير نميشناسد وتوبه نميپذيرد..."[29] وطوسى با تأييد اين مطلب از ابوعبدالله جعل ميكند كه : "قائم به امرى غير از آنچه بوده است قيام ميكند"[30]

*قيام امام زمان با تابوت يهود!

 براى اينكه بدانيم كه انديشهء امام زمان واز قبل كل طر تفكر امامت منصوصه كه اماميه مدعى آن هستند ابن سبأ يهودى ويهوديان براى محو قدرت اسلام آنرا ساخته وپرداخته اند تا چه حد حتى در جزئيات منشأ يهودى دارد  اينست كه امام ساختگى كه خدارا با عبرى ميخواند الان مدعيند كه حتى شهرهارا هم با تابوت يهود فتح ميكند، وميدانيم كه تابوت در ميان يهوديان جايگاه مقدسى دارد وبر اين باورند كه اگر در جنگهايشان تابوت را حمل كنند شكست نخواهند خورد واحسائى در روايتى طولانى كيفيت اين فتوحات را با تابوت شرح ميدهد كه واقعا مضحك است [31]

*چشمه هاى شير و آب خيالى براى امام زمان خيالى وسنگ موسى!


اين موضوع نيز حدود تأثير از دجال مسيح را بر انديشهء امام زمان ميرساند كه حتى حرف به حرف همان موضوعات مسيح مورد پنداريهود تكرار ميشود، آرى كتب روحانيت اماميه نقل ميكند كه وقت خروج قائم مورد پنداردر كوفه دو چشمه از آب وشير برايش جارى ميگردد وسنگ موسى را كه دوازده چشمه از آن با معجزهء الهى به نص قرآن جارى شده همراه داشته وهر وقت كه آب وغذا بخواهد آن سنگ را نصب ميكند ومجلسى پرده دار اين خرافات با آب وتاب اين خبر را نقل ميكند [32]

*امام زمان و حكم آل داود


وقتى اين موهوم جعلى بنا به زعم باورمندانش قيام ميكند به قرآن حكم ننموده بلكه به حكم آل داود امر ميكند وكلينى از ابوعبدالله جعل ميكند كه: دنيا تمام نميشود تا اينكه مردى از من با حكم آل داود حكومت كند و از دليل وبينه نميپرسد.." وصفار اضافه ميكند كه با حكومت داود وسليمان حكم ميكند واز دليل وبينه نميپرسد [33]، آيا كسى ميتواند بپرسد كه فرق اين موهوم با خلخالى چيست؟! يا اينكه اين گرگ زاده از آن گرگ خيالى ميباشد.


 
[1] سفرزكريا /اصحاح 9 فقره 9و10 سفر اشعيا اصحاح 61 فقره 1و2
[2]  همجيهء التعاليم الصهيونيهء بولس حنا مسعد ص 57
[3]  الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 65 د. روهلنج
[4]  افحام اليهود ص 125 او صاموئيل بن يحيى مغربى كه خودش پزشكى يهودى بوده كه به اسلام مشرف شده است  واين كتاب را در رد بر أكاذيب يهود نوشته است ودر جوانى در مراغه در سال 570 هـ فوت كرده است: ابن ابي صبيعهء : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 471
[5]  سفر أشعيا اصحاح 66 فقره 20  و60/1-4
[6] سفر حزقيال اصحاح 37 فقره 9-12
[7]  سفر زكريا اصحاح 10 فقره 9-6  وسفر حزقيال اصحاح 66 فقره 24  اين نمونه هارا با دقت تمام به خاطر داشته باشيم تا ببينيم كه چطور بعدا دوباره در لباس امام زمان ظهور خواهد كرد  !!!
[8]  سفر يوئيل اصحاح 13 فقره 8
[9]   سفر زكريا اصحاح 13 فقره 8
[10]  الكنز المرصود د. روهلنج ص 65
[11]  سفر اشعيا اصحاح 61 فقره 5-6 واصحاح 66 فقره 22
[12] سفر يوئيل اصحاح 3 فقره 18 وسفر اشعيا اصحاح 7 فقره 17-22   والكنز المرصود ص 64  د. روهلنج  واسرائيل والتلمود ص 67 ابراهيم خليل احمد
[13] سفر أشعيا اصحاح 11 فقره 2و3
[14] الغيبة طوسى ص 115-116
[15]  شايد ا\ان به عبرى اولين علامت يهودى بودن او باشد!! النعمانى : الغيبة ص 169
[16]  بحار محمد باقر مجلسى 52/291
[17] الايقاظ من الهجعهء  حرعاملى ص 249 والرجعة : الاحسائي ص 164
[18] بحار مجلسى 52/318
[19] بحار مجلسى 52/386 ودلائل الامامهء:محمد بن جرير بن رستم طبرى ص 242  والرجعة :الاخسائي ص186-187
[20]  الانوار النعمانيهء : جزائرى 1/141
[21] الايقاظ من الهجعهء : حرعاملى ص 244 وبحار مجلسى 52/314
[22] بحار مجلسي 52/355
[23]  ارشاد مفيد ص 364 وبحار مجلسى 52/338
[24]  الرجعة احسائى ص 51
[25] الغيبة نعمانى ص 153 وبحار مجلسى 52/353  ،خمينى بر خلاف همه مستبدان جهان  يك نفر از هزران حكم اعدام را نيز معاف ننمود
[26] دو منبع سابق
[27] الرجعة احسائى ص 184و162
[28] الارشاد مفيد ص 365 وبيخود نيست كه مبينيم كه رژيم امام زمانى كنونى مساجد اهل سنت را  مثل مسجد شيخ فيض در مشهد ومسجد كنارك در بلوچستان ومسجد اهل سنت در اهواز ومسجد اهل سنت آبادان  ويران نموده است اگرچه به خاطر نفاق وصد چهره اى ذاتى وعقيدتى كه دارد از خراب كردن مسجد بابرى در هند انتقاد ميكند كه دولتش از اعمال هندوهاى متعصب از مسلمانان عذر خواهى كرده است 
[29] الغيبة  از نعمانى ص 154 و220و167
[30] الغيبة از طوسى ص 283 و153 وبحار مجلسى 52/354
[31] الرجعة احسائى ص 156
[32] بحار مجلسى ص 156
[33] كافى كلينى ص 156 وبصائر الدرجات از صفار ص 278

0 نظرات:

ارسال یک نظر