تفاوت عميق بين مهدى موعود و امام زمان ساختگى

 

تفاوت عميق بين مهدى موعود و امام زمان ساختگى


همچنانكه سابقا در صدر اين نوشته اشاره كردم در ميان مسلمين مشهور است كه مردى مصلح از اهل بيت نبوت بنام مهدى ظهور خواهد كرد كه مهمترين ويژگى او طبق احاديث درست وصحيح عبارتست از اينكه : اسمش با اسم پيامبر واسم پدرش با اسم پدر پيامبر –ًص- يكى بوده ودين وكتاب جديدى نياورده بلكه به سنت پيامبر عمل خواهد كرد بلكه به همهء سنت ها عمل كرده وبدعت هارا محو خواهد نمود ودر آخر زمان دين اسلام را بپاداشته وزمين را كه پر از جور و ظلم گشته پر از عدل وداد خواهد نمود وصليب را شكسته وخنزير را به قتل خواهد رساند كه كنايه از شكست مسيحيت ميباشد،[1]
كه اگر مجموعهء جعليات روحانيت اماميه را در بارهء امام زمان با آنچه كه در احاديث صحيحه در بارهء مهدى در آخر زمان آمده است مقايسه كنيم تفاوت هاى بسيار فاحشى را مشاهده ميكنيم كه مبين اين مطلب است كه چگونه دشمنان اسلام وسبأيه وباطنيه هر موضوعى از موضوعات اسلامى را كه اصل واصول درستى داشته تحريف نموده ولباس هاى متعدد از جمله لباس تشيع اهل بيت پوشانده اند تا مقبول عام افتد،
وعلماء محقق از قديم الايام تا به امروز به اين تفاوت ها آگاهى داشته وبه صراحت روشن نموده اند كه امام زمان ساختگى هيچ ارتباطى با مهدى مورد اشاره در احاديث وروايات صحيح را ندارد،لهذا امام ابن القيم اورا از فرزندان امام حسن –رضي الله عنه- دانسته ودر توجيه اين موضوع ميگويد كه در اين نيز سرى وجود دارد، وآن اينكه امام حسن خلافت را به خاطر خداوند ترك نمود ولهذا خداوند مهدى را در ذريهء او گذاشت ، واين سنت الهى است كه اگر انسان چيزى را به خاطر او ترك كند خداوند به او وذريهء او بهتر از آنرا نصيب مينمايد،[2]
وامام ابن كثير نيز بعد از اينكه مهدى را يكى از خلفاء راشدين آينده دانسته ميگويد او امام زمان مورد پندارشيعيان نيست كه از چاه سامرا انتظار اورا ميكشند، كه آن نه حقيقتى دارد ونه اثرى ونه كسى اورا ديده است،[3]وادامه ميدهد كه مهدى از مشرق ظهور ميكند نه از چاه سرداب در سامرا چنانكه جاهلان ميپندارند كه اين يك نوع هذيان وشيطان پرستى بزرگى ميباشد  چون نه دليلى دارد ونه برهانى  از كتاب وسنت صحيحه ونه مدركى از عقل ودانش در اين مورد وجود دارد،[4]
امام سفارينى ميگويد كه اين زعم وپندار كه امام زمان نامش محمد بن حسن عسكرى ميباشد هذيانى بيش نيست [5]
وشيخ خالد محمد على الحاج بعد از اينكه احاديث صحيح دال بر خروج مهدى را در آخر زمان نقل ميكند ميگويد: صفات اين مهدى برخلاف مهدى مورد پندارشيعه ميباشد چون نام پدرش با نام پدر پيامبر يكى نيست، بگذريم ازاينكه در تاريخ درست وموثوق براى امام حسن عسكرى فرزندى وجود ندارد، مختصر اينكه ادعاء شيعيان هيچ سندى نداشته وهيچ عالم معتبرى از آن سخن نگفته است،اما اگر عقل از ميدان بدر رود همه چيز ممكن ميگردد!![6]
دكتر شيخ عبدالمحسن العبَاد رئيس اسبق دانشگاه اسلامى مدينه منوره ميگويد: احاديث مهدى فراوان است وبعضى ها تاحد تواتر آن رفته اند... ليكن بطور قطع اين حقيقت ثابت هيچ ارتباطى با عقيدهء شيعيان ندارد، چون شيعيان منتظر خروج مهدى اى هستند كه نامش محمد بن حسن عسكرى از نسل حسين رضي الله عنه ميباشد كه اين اصلا حقيقت نداشته وموهوم است همچنانكه در حقيقت امامت كسانى كه ادعاء امامت آنها ميكنند نيز حقيقت نداشته جز امام على بن ابيطالب وفرزندش حسن رضي الله عنهما كه آندو ازمعتقدات آنها مبرا ميباشند،[7] بد نيست كه الان

 تفاوت هاى مهم بين مهدى وامام زمان ساختگى را روشن نمائيم:

1-نام مهدى در كتب سنت وروايات صحيحه محمد بن عبد الله ميباشد اما امام زمان موهوم اماميه نامش محمد بن حسن ميباشد.
2-مهدى راستين از ذريهء امام حسن رضي الله عنه ميباشد  و اماميه مدعى هستند كه امام زمان مورد پنداراز نسل حضرت حسين رضي الله عنه ميباشد.
3- ولادت ومدت عمر مهدى مورد اشاره در كتب سنت مثل بقيهء بشر طبيعى است ،ودر هيچ روايت درستى نيامده كه در اينمورد از ديگران متفاوت است اما امام زمان مورد پندارهم مدت حاملگى وهم ولادت او فقط در يك شب صورت گرفته ودردوويا پنج  سالگى بنا باختلاف جعليات در چاه سرداب رفته كه الان بيشتر 1250 سال است كه در آنجاست كه بقول علامه برقعى اگر اين حرف درست است برزندگان واجب است كه اورا از آنجا نجات دهند!!.
4-مهدى حقيقى مورد اشاره در احاديث براى كمك ونصرت اسلام ومسلمين خواهد آمد ، وبين نژادها تفاوت قائل نميشود اما امام زمان مجعول روحانيت فقط براى كمك آنها خروج كرده واز ديگران وحتى از مردگان انتقام ميگيرد وچنان از اعراب ومخصوصا از قريش كراهت داشته كه در ميان پيروانش از آنها كسى وجود ندارد!! آيا اين امام زمان جزئى از توطئه شعوبيه بر عليه اسلام واعراب نيست؟.
5-مهدى راستين ياران پيامبر را گرامى داشته وبرايشان دعاء خير نموده وبه خط آنها ميرود وامهات المؤمنين را نيز دوست داشته وبه نيكى ياد ميكند اما امام زمان ساختهء روحانيت اماميه نه اينكه بر ياران رسول بغض ورزيده  بلكه  جسدهاى آنهارا از قبرهايشان بيرون آورده وآتش ميزند وحتى امهات المؤمنين را قصاص نموده وعائشه را حد ميزند!!.
6-مهدى راستين به سنت جدش عمل نموده تا حديكه به همهء سنن پيامبر عمل نموده وبا بدعت ها مبازه ميكند اما امام زمان ساختگى به دين جديدى دعوت نموده وبه كتاب تازه اى غير از قرآن ميخواند[8].
7-مهدى راستين مساجد را آباد ميكند اما امام زمان جعلى مساجد را خراب ميكند واين تخريب از مسجد الحرام وخانهء كعبه ومسجد النبى آغاز ميگردد
8-مهدى راستين به كتاب خدا وسنت رسول او رفتار ميكند اما امام زمان ساختگى به حكم آل داود-يهود-فرمان ميدهد!.
9-مهدى راستين از طرف مشرق ظهور ميكند اما امام ساختگى از چاه سرداب سر ميكشد.
10-مهدى مورد اشاره در احاديث صحيح حقيقتى است ثابت-بنا به ايمان ما به صدق رسول وصدق روايات وارده از او در اينمورد-كه مصلحى است از امت محمد، وخداوند اورا تأييد نموده وموفق ميدارد ودين اسلام كامل است هيچ ربطى به آمدن ونيامدن او ندارد وهنگام آمدن هم چيزى بدين اضافه ويا كم نميكند ، اما امام زمان ساختگى اماميه وهمى بيش نيست كه نتيجهء كينه به اسلام واستحمارمقلدان عوامى است كه از دين جز تقليد كوركورانه چيزى نميفهمند.


 
[1] كه مجموعهء اين روايات را در كتب ذيل ميتوان يافت : سنن ابي داود ، كتاب مهدى 4/473 و475 سنن ترمذى ، كتاب الفتن باب ماجاء في في المهدي وميگويد اين حديث صحيح حسن ميباشد وشيخ آلبانى در مشكاهء المصابيح 3/1501(5452) نيز آنرا صحيح ميداند ، ولوامع الانصار: 2/73و75 شيخ محمد بن احمد سفاريني
[2] المنار المنيف ابن القيم ص 152
[3] الفتن والملاحم ابن كثير 1/24و25
[4] منبع سابق ص 29
[5] لوامع الانوار السفاريني 2/71
[6] الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد 1/123و124
[7] عقيدهء أهل السنهء والأثر في المهدي المنتظر : دكتر شيخ عبدالمحسن العباد ص 221
[8] آيا هنوز هم وقت آن نرسيده كه حقيقت جويان شيعه به نداى داشمندان ومصلحان خود مثل آيهء الله برقعى ود.موسى موسوى وكسرى وآيهء الله شريعت سنگلجى وآقاى قلمدران ودانشمند محترم آقاى مصطفى طباطبائى وامثالهم گوش داده واز اين آراء وانديشه هاى خرافى ضد اسلامى  دست برداشته  وبه كتاب خدا وسنت رسول مراجعه نمايند  واز دام روحانيت بدر آيند، وبدانند كه همهء اين اختلافات ساختگى براى هدم اسلام بوده است وفقط نام تشيع وآل بيت بخود گرفته است

0 نظرات:

ارسال یک نظر