اهانت شيعيان به على بن موسىبه او افترا زده اند كه نزديكى مرد با همسرش را از راه مقعد - لواطت-  جائز مي‌دانسته است!![1]
و همان داستانى كه راجع به پدرش موسى بن جعفر درست كرده بودند براو نيز جعل كرده اند، وافسانه هاى سخيف ديگر كه ما اهل بيت كرام را بسى برتر از سخنان بيهوده شيعه ميدانيم و همين اهانت‌ها را بر امام نهم و دهم و يازدهم خود نيز روا داشته اند.

 
[1]  الاستبصار  از طوسى باب اتيان النساء ما دون الفرج 3/343 واين طوسى خائن كه با مغول همكارى كرد از اين روايات لواطت زياد دارد، وعيون اخبار الرضا از ابن بابويه 1/17و18 واصول الكافى 1/486

0 نظرات:

ارسال یک نظر