حديث موضوع:


حديث موضوع:

تعریف:
روايت موضوع عبارت است روايتى كه دروغ و ساختگى باشد و به رسول الله صلى الله عليه و سلم نسبت داده شده باشد.

مثال روايت موضوع:

" عليكم بالعدس، فانه قدّس على لسان سبعين نبيا "
" شما را به (خوردن) عدس تشويق ميكنيم، زيرا بر زبان هفتاد پيامبر مقدس شمرده شده است "

عبدالله ابن المبارك در مورد اين حديث گفت:

"حتى بر زبان يك پيامبر نيز مقدس شمرده نشده است، بلكه مؤذى و بادآور است".

0 نظرات:

ارسال یک نظر