اهانت هاى شيعه به اهل بيت عليهم السلام

اهانت هاى شيعه به اهل بيت عليهم السلام


شيعيان جز با زبان هرگز در عمل دوست دار ومحب وفرمانبردار اهل بيت نبوده اند، بلكه بنا به روايات كتب خود شيعيان چنانكه در صفحات گذشته ثابت شد، از همان ابتدا واز روز اول جز براى تفرقه اندازى وفتنهء داخلى وويران نمودن عقيدهء اسلامى ومخالفت با آن در قالب خود اسلام ، واهانت به بزرگان صدر اول اسلام ودر رأس آنها امام ورهبر و پيامبروناجى اين امت وخلفاء راشدين او واهل بيت طاهر او ميباشد،

مدعيان تشيع هميشه لاف زده اند كه خود ثمرهء درخت ائمه اهل بيت بوده، وآنها بوده اند كه قواعد وبنيان مذهب وعقايد  آنها را گذاشته اند، ما سابقا براين پندارها اشاره كرديم اما سعى ميكنيم در اينجا به مطالبى اشاره كنيم كه شايد براى بعضى -بى خبران- تازگى داشته باشد، وآن اينكه در اينجا خيلى واضح وصريح روشن كنيم كه اين غُلات-افراطيون- مدعى تشيع نه اينكه به مخالفت با اهل بيت وافتراء ودروغ بر آنها اكتفا ننموده بلكه به درجهء اهانت واسائه ادب علنى وصريح به آنها رسيده اند، سابقا اگر براى اصحاب محمدصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم با اشاره وكنايه بى احترامى ميكردند  و چون مرحلهء سوء استفاده  از ائمه بپايان رسيده در اين مرحله تقيه را كنار گذاشته وعلنا به آنها اهانت نموده اند، چرا كه آنها در زير عباى ائمه پنهان شده بودند تا خلفاء رسول خدا ودوستان وياران اورا ناسزا گفته وسب وشتم نمايند، ليكن وقتى كه از آنها فارغ شدند كمانهاى خودرا متوجه كسانى نمودند كه در زير عبايشان مخفى شده بودند، چرا هدف اينها دشمنى با آنها ودوستى به اينها نبوده بلكه تنها هدف اصلى آنها ايجاد شك وشبهه در ميان مسلمانان وبرانگيختن كينه ها ودشمنى هاى جاهلى در ميان آنها وويرانى كيان امت اسلامى واز بين بردن قدرت خلافت اسلامى بوده است،  در اينراه در طول تاريخ هرگز با همكارى با هيچ دشمنى  هم كوتاهى نكرده اند، و گرنه چطور ممكن است فردى ادعاء مسلمانى نمايد وبه خانوادهء پيامبر وخانوادهء على وحتى  به خود حضرت پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم  وبخود على اهانت نمايد؟

0 نظرات:

ارسال یک نظر