اتحاد شيعى- صليبى و نقش شيعيان در توقف انتشار اسلام در اروپا

 

اتحاد شيعى- صليبى و نقش شيعيان در توقف انتشار اسلام در اروپا


وقتى كه شاه اسماعيل، خونخوار صفوى براى اولين بار مذهب شيعه را در ايران بزور شمشير صفوى وهمكارى ومكر صليبيان رسمى كرد وبعد از آن قتل عام هاى وحشتناكى كه در سراسر ايران سنى آن زمان برقرار نمود وهمان محاكم تفتيش را كه در نزد هم پيمانان صليبيش بود به ايران به بدترين شكلى انجام داد، وزنده خوارى اجساد دشمنان را رائج نمود، ووقتى كه داخل شهر تبريز شد فقط در آن شهر بيست هزار نفر بخاطر عدم تغيير مذهب قتل عام كرد، وهمين كشتار در تمام شهرهاى ايران براى اهل سنت ادامه داشت، ومرشد كامل ! صفويه مدعى بود كه على(ع) را در خواب ديده وبه اوگفته است اقتل سني ادخل الجنة. يعنى سنى بكش تا داخل جنت شوى! 
اما در خارج از مرزهاى ايران دولت رافضى اثناعشرى شيعه صفويه با خلافت اسلامى عثمانى جنگيد ، ودر اين راستا با صليبيان مسيحى بر عليه اهل سنت متحد شد، واين در شرايطى بود كه دولت عثمانى پرچم اسلام را در دنيا برافراشته ودر مقابل هجوم مسيحيان صليبى با عزت وقدرت بمدت شش قرن از سرزمين اسلام دفاع نمود، وعلاوه بر اين اسلام را در اروپا داخل نموده واگر توطئه وخنجر شيعيان  از پشت واتحاد آنها با صليبيان نمى بود امروز همهء اروپا مسلمان شده بود، بوسيك سفير فردناند شاه اتريش در دربار سلطان محمد فاتح ميگيويد: ظهور صفويه مانع شد از اينكه مابدست عثمانيان از بين برويم، ودر جاى ديگرى ميگويد اگر صفويه نمى بودند ما مثل جزائرى ها قرآن ميخوانديم –يعنى مسلمان شده بوديم-
ودر بسيارى از جنگ هاى صفويه با عثمانيان ارتش عثمانى بالاجبار دست از فتوحات خود در اروپا كشيده وبراى مواجهه با دشمن داخلى يعنى لشكر صفويه-كه دربارش مملو از كشيش هاى صليبى بود- ميشد، چنانچه سلطان سليم رحمه الله وقتى كه اتريش را محاصره كرده بود وبه مدت شش ماه ديوارهاى آنرا ميكوبيد ونزديك بود كه آنرا فتح كند ناچار شد دست از آنجا برداشته وبراى مواجهه با لشكر صفوى به استانبول بازگردد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر