جنگ بلگراد


جنگ بلگراد
زمان: محرم 1102 ه- 7 اكتبر 1690 ميلادي

سلطان سليمان قانوني آخرين فرمانرواي عهد شكوه و اقتدار عثماني به شمار مي رود. در زمان وي بلگراد[1] كه قلب شبه جزيره بالكان و پايتخت صربها كه سرسخت ترين دشمانان اسلام بودند، محسوب مي شد، فتح شد. پس از سلطان سليمان كساني كه به تاج و تخت حكومت عثماني رسيدند، اقتدار او را نداشتند و به تدريج دولت عثماني در سراشيبي انحطاط و سقوط افتاد و بسياري از متصرفات خود در اروپا را از دست داد. از جمله بلگراد كه در سال 1099 ه ق به همراه چند شهر مهم ديگر بالكان در عهد سلطان سليمان دوم به دست اطريشي ها افتاد.

در اين دوران خداوند حكيم مردي قدرتمند و شايسته را به حكومت عثماني عنايت كرد. اين مرد، صدر اعظم مشهور عثماني «مصطفي بن محمد كوپريللي» پسر وزير بزرگ «محمد كوپر يللي» بود كه در  كفايت نظير پدرش بود. وي توانست بار ديگر غلبه و برتري عثماني در جبهه اروپا را تجديد كند. كوپريلي توانست قواي روسيه را در بالكان شكست دهد و نيروهاي اطريشي رااز شمال روماني براند. ستاره اقبال عثماني ها همچنان مي درخشيد و با فتح بلگراد پيروزي هاي درخشان آنها كامل گرديد. بعد از جنگي هولناك به تاريخ 4 محرم سال 1102 ه ق بلگراد مجددا فتح و اطريشي ها از آنجا رانده شدند. قابل ذكر است كه اين وزير بزرگ در جنگهاي خود بر ضد دشمنان اسلام در اواخر همين سال 1102 ه به شهادت رسيد.

مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر