سقوط دولت مماليك در مصر

سقوط دولت مماليك در مصر

زمان: 8 محرم 923 ه. ق -31 ژانويه 1517 م.

سلطان مماليك «قنصوه غوري» در جنگ مرج دابق در شام به سال 922 ه. ق از سلطان سليم اول عثماني شكست خورد و در همان سال «طومان باي» آخرين سلطان مماليك در ريدانيه از سپاه عثماني شكست خورد و پس از اين شكست حكومت طولاني مماليك كه در حدود سه قرن طول كشيده بود سقوط كرد.

دولت مماليك در سال 648 ه در مصر روي كار آمد و در سال 923 ه. ق به وسيله عثماني برافتاد. حكومت مماليك به دو دوره تقسيم مي شود:

عهد مماليك بحري: كه از سال 648 ه تا سال 784 ه ادامه داشت. در اين مدت 27 سلطان، سلطنت كردند. در اين دوره پيروزي هاي بزرگ نظامي مانند پيروزي بر مغولان در عين جالوت و حمص و شقحب بدست آمد و شام و حجاز و يمن زير فرمان مماليك مصر در آمد.

عهد مماليك چركسي «مماليك برجي»: كه از سال 784 تا سال 923 ه. ق دوام داشت و در اين مدت 23 سلطان، سلطنت كردند. در اين دوره توجه زيادي به عمران و آباداني و ساختن كاخ ها و مساجد و مدارس و مراكز علمي شد و البته در اين دوره ظلم و ستم بر رعيت زياد شده و مالياتهاي سنگيني از آنها گرفته مي شد و تجارت نيز از رونق افتاد.

تمام سلاطين مملوك، مرد مبارزه و جنگ بودند و از نظاميان درجه اول شمرده مي شدند. از اين رو اين سلاطين، قهرمانان جنگهاي عين جالوت و حمص و شقحب بودند و قبرس را فتح كردند ولي همين مماليك وقتي كه وظيفه خودشان در دفاع از اسلام را فراموش كردند و به كساني تبديل شدند كه به زور از مردم مالياتهاي سنگين مي گرفتند و بر بندگان خدا ظلم و ستم روا مي داشتند از حافظه تاريخ خط خوردند و دولت آنها برافتاد.

(براي مطالعه بيشتر مي توانيد به: التاريخ الاسلامي ، تاريخ الدوله العثمانيه، اسباب سقوط الدوله، بدائع الزهور مراجعه كنيد.)

مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر