آيا دست بيگانگان هميشه در سرنوشت کشور ما و ملت ما دخيل نبوده است؟

آيا دست بيگانگان هميشه در سرنوشت کشور ما و ملت ما دخيل نبوده است؟

اگر نگاه دقيقي در مورد زندگي افغانها طي اين چند دهه اخير بياندازيم به يقين خواهيم دريافت که افغانها طي اين چند دهه صرفا زنده بوده اند ولي هيچگاه زندگي به اراده و خواست خود شان نکرده اند.

بلکه هميشه دست بيگانگان در سرنوشت کشور ما و ملت ما دخيل بوده و هر آنچه که آنها خواسته اند بر ما تحميل کرده اند و دشمنان وطن ما هميشه به يک شيوه خاص و يک طريقه جديد خواسته اند که ما را مصروف خود نگهداشته تا نتوانيم نظري به سوي پيشرفت و ترقي بياندازيم بلکه گاهي بنام اين و گاهي بنام آن گاهي جنگ هاي داخلي، گاهي مناقشات گروهي و بالاخره هر کدام آنها به شيوه خاص خود ما را استعمال کرده و از ازادي و از ارامي و از شناخت شخصيت اصلي ما و از مسلمان بودن واقعي ما را باز داشته اند تا ما وقت انرا نداشته باشيم که اندکي فکر کنيم که ما کي هستيم چه ميکنيم و چرا ميکنيم و اين وطن ما و کشور و دين ما از ما چه انتظار دارد و يا به نام يک مسلمان دين ما و قران ما به ما چه هدايت ميدهد و چگونه زندگي خود را مطابق به فرامين قراني برابر بسازيم بلکه هدف اصلي و اساسي دشمنان ما هميشه در قدم اول اين بوده که تا حد الامکان و بهر قيمت که ميشود اول ما بايد از راه دين و از راه اسلام و فرامين اسماني دور شده و مذهب و دين براي ما يک چيز بسيار عقب مانده و بازيچه اطفال جلوه داده شود که اين مهمترين و اساسي ترين هدف انها بوده است و ميباشد .

کشور رنجديده ما بعد از ساليان دراز که شاهد هر نوع جنگها، کشتار ها، اواره گي و شاهد دسيسه هاي گوناگون دشمنان خود بود بعد از سقوط طالبان و با بکار امدن رژيم تازه تحت نام ازادي و دموکراسي يک اميد در دل هاي همه پيدا شد که شايد حالا بتوانيم يک زندگي درست اسلامي واقعي و واقعا ازاد را بچشيم ولي بعد از سپري شدن چهار و پنج سال از اين حکومت باز هم هموطنان ما احساس ميکنند و به درستي درک کرده اند که اينها همه يک نام است و هدف بر عکس تمام شعار ها ميباشد.

بازهم يکي از عوامل عمده ان دست بيگانگان و دست دشمنان دين و ملت افغانها است اکثر دشمنان افغانها انتظار داشتند که با چنين مشکلات غير قابل تحمل و با چنين کشتار ها بنام هاي اين و ان و با اين چنين نسل جوان ناقص بايد کشوري بنام افغانستان و ملتي بنام ملت افغانها وجود نداشته باشد " اما که وجود دارد ".

اين غيرت پدران شان در وجود اطفال شان است که هنوز هم برادرانه وار با هم زندگي ميکنند و اين ايمان ديني قوي اجداد شان در وجود فرزندانشان است که با تمام مشکلات علم دين و علم قران را مي اموزند و هر فرد مسلمان کشور خود را بنام هموطن و برادر مددگار ميشونند.

درست است که هميشه بيگانگان و دشمنان ملت ما در کشور ما جنگ هاي گوناگون را دامن زده اند و نگذاشته اند که افغانها حتي ساعتي زندگي راحت و اسوده نماينند و نخواسته اند که ما افغانها لذت زندگي کردن واقعي را بچشيم اما بازهم نتوانتسه اند که ما را نابود کنند بلکه ما اگر زندگي درست نکرده ايم ولي زنده بوده ايم و زنده خواهيم بود.

ولي در اين اواخر دشمنان دين و کشور ما شيوه هاي بسيار جديد بسيار خطرناک را بخاطر نيستي و نابودي نسل ما در پيش گرفته اند. اگر متوجه شده باشيد بعد از سقوط طالبان و روي کار امدن رژيم جديد بنام ازادي و دموکراسي بسيار بي بند و باري و بي پروايي را در ميان جوانان ما رايج ساخته و انرا انکشاف ميدهند و ميخواهند که افغانها اصليت و افغانيت و مسلماني خود را فراموش کنند و چون يک گياه ارزه ئي شوند .

بگونه مثال :
وزارت مبارزه با مواد مخدر ايجاد شده ولي توليد مواد مخدر قاچاق مواد مخدر و معتادين مواد مخدر در کشور ما بعد از ايجاد اين وزارت بزرگ سال به سال بيشتر شده و باز هم بيشتر ميشود و جوانان کشور ما را که اينده سازان کشور ما هستند با مواد مخدر الوده ساخته و نابود مسازند، پس بجا خواهد بود که اگر نام اين وزارت را بنام (وزارت همکاري با مواد مخدر) ياد کرد.
ديپارتمنت مبارزه با مرض ايدز در افغانستان ايجاد شده که اين مرض خطرناک ترين مرض در تمام دنيا است و تا حال اعلاج هم ندارد ولي روز به روز تعداد افراد معتاد به مرض ايدز در افغانستان بيشتر شده و مرگ و مير افغانها بوسيله اين مرض بيشتر ميشود شايد شما فکر کنيد که اين يک مرض است ولي اکثر افغانها به اين عقيده هستند که اين هم يکي از اسلحه هاي جديد دشمنان ما است تا ما افغانها را به زانو در اورده و نابود کنند چنانچه به اين وسيله انها توانسته اند در اکثر مناطق افريقائي حکومت کنند بنام مبارزه با مرض ايدز. عمدا مرض ايدز را انتشار ميدهند تا نسلي باقي نماند که از اينده کشور خود دفاع کند.

ملت بيچاره ما که نان کامل ندارد ولي بيشتر از 14 چانل تلويزيون هاي خصوصي و راديو هاي خصوصي فعال شده اند که از صبح تا شام و حتي 24 ساعت بجز لهو و لهب سخنان انحرافي و تحريک جنسي اموختن و نشاندادن روابط نامشروع ديگر هيچ چيز ديگر را نشر نميکنند اگر کدام برنامه ديني و اموزشي هم است صرفا نمونه و سمبوليک ميباشد و با نشر سريال هاي چون (امتحال زندگي، زماني خشوع هم عروس بود، دولهن) و غيره به ما مسلمانان و افغانها غيور ياد ميدهند و به اطفال ما مي اموزند که داشتن چند شوهر در يک وقت به يک زن کدام حرف بد نيست بلکه ازادي و دموکراسي است و يا داشتن چندين دوست پسر به يک دختر تازه جوان کدام عيب نيست بلکه افتخار هم است و به اطفال ما ياد ميدهد که چگونه عشق بازي بايد کرد و چگونه يک پسر را و يا يک دختر تازه جوان را انحراف اخلاقي داد و ما پدران و مادران قدرت و توان انرا نداريم که تلويزيون را خاموش کنيم چون حقوق بشر را ايجاد کرده اند تا از حقوق همه دفاع شود
و يا وزارت امور زنان و انجمن حقوق زنان ايجاد شده تا اگر در زندگي زن و شوهري هر خانواده اگر کدام مشکل ايجاد شود " که حتما ايجاد ميشود " انها عمدا از زن طرفداري کرده و حتي جايي براي زندگي اين گونه زن ها را تهيه کرده اند تا زودتر زن ها را از مردهايشان جدا ساخته و در ان مکان ها به انها محل بود و باش تهيه ميکنند تا هرچه زودتر نظام و کانون گرم خانوادگي فروريخته و هزار ها هزار فاميل بي سرپرست و بي اداره بمانند و اطفال معصوم شان اصليت و افغانيت خود را کنار گذاشته و دست به هرگونه اعمال زشت و نارواه بزنند
و يا پخش و انتشار فلم هاي غير اخلاقي در بازار ها بطور اشکار و بسيار به قيمت نازل چنانچه در بدل 30 افغاني ميتوانيد يک دي في دي 24 ساعته فلم سکس را بخريد در حالي که با 30 افغاني نميتوانيد يک خوراک نان خريد.

اينها همه و همه نقشه هاى بسيار دقيق و سنجيده شده دشمنان دين اسلام و دشمنان ملت ما است که ميخواهند با اين اخرين اسلحه و قوي ترين اسلحه همين ملت غيور افغان را که تاحال صرف زنده بود حالا ميخواهند کاملا نيست و نابود کنند که بايد اقرار کنيم که بسيار نتيجه هم گرفته اند و اگر به خود نيايم و خود را بيدار نسازيم و از فاميل خود شروع نکنيم بسيار زود خوهد بود که انها پيروز شده و ما را واقعا نابود خواهند کرد.

از تمام افغانها مسلمان تمنا داريم که در قدم اول از ديدن اين سريالهاي زشت دست کشيده و به گفتار بعضي از افراد... عمل نبايد کنيم که ميگويند (سرايالها اموزشي است) و يا (هر چيز يک دوره خود را طي ميکند) و به اينگونه حرف هاي بي مفهوم انها گوش نداده و بايد هرچه زودتر بنياد تلويزيون و ديدن سريالها را از خانه خود بر چينيم در غير ان شايد بالاي خودت تاثير منفي نکند ولي بسيار زود خواهد بود که خواهر کوچک ات و يا دختر کوچک ات به انحراف اخلاقي کشيده خواهد شد.

اي مسلمان اين دشمن ديني و ايماني ات را که بنام تلويزيون به خانه آورده اي از خانه ات بيرون کن وگرنه همين برنامه هاي تلويزيوني بسيار زود آبرو و عزت و ناموس ترا بنام آزادي و دموکراسي و حقوق بشر از خانه ات بيرون ميکنند. اگر باور نداريد سري به محاکم بزنيد و ببينيد که به چه تعداد اطفال خورد سال (اميد وار شده اند) يعني حامله شده اند از روابط نا مشروع و ببينيد که به چه تعداد از جوانان ما از خانه و فاميل خود فرار کرده اند. اين همه واقعات زشت را همين سريالهاي (طولسي. پرينا. و غيره) به بار آورده است.

در قدم دوم به آموختن هر چه بيشتر قران و قوانين قراني اقدام کرده و اول خود را از راه اسلام و راه دين آگاه ساخته و بعدا به تمام اعضا فاميل خويش بيان کنيد که بهترين زندگي در پرتو قران و در پرتو قوانين پاک قران و فرامين خداوندي است.

در اخير بازهم از خداوند متعال وحدت اتحاد اتفاق و برادري تمام افغانها را خواسته و از خداوند ميخواهم تا تمام ملت افغانستان را با علم و دانش اسلامي و با ايمان قوي تربيه شوند و در تربيه و اموزش ديني اطفال خويش کوشش هرچه بيشتر خويش را مبذول دارند زيرا اين اطفال که اکنون قاعده بغدادي و يا صفحه اول قران کريم را کوشش دارند که بخوانند اگر به انها کمک و تشويق شود هر کدام آنها دانشمندان بزرگي دين در اينده خواهند بود.

تهيه: احسان "مهيا "
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر