سقوط يافا بندر زيباي فلسطين زمان: 7 رجب 1367 هـ.ق – 14 مه 1948 م


بندر يافا، شهري عربي و زيبا و چشم نواز با موقعيت استراتژيكي در ساحل شرقي درياي مديترانه قرار داشته و از ثروتمندترين شهرهاي فلسطين بوده كه در پرورش و تجارت پرتقال شهرت فراوان دارد. يهوديان پس از مهاجرت به فلسطين يك محله خاص يهود به نام تل آويو در آن شهر ايجاد كردند كه تا سال 1914 م – 1333 ه تعداد منازل آن از 150 واحد بيشتر نبود. اين محله تا زمان اشغال فلسطين بوسيله انگليس بسيار كوچك و بي ارزش بود. اما با ورود انگليسي ها،  آنقدر اين محله و ساير شهركهاي يهودي نشين در اطراف يافا افزايش يافت كه اين شهر در محاصره آنها قرار گرفت. بعد از صدور اعلاميه ظالمانه سازمان ملل براي تقسيم فلسطين در سال 1947م. يهوديان با حمايت انگليس بر ضد اهالي يافا كه بيشتر از 60 هزار نفر بودند به جنگ پرداختند. قبل از آن اهالي يافا از توطئه هاي يهوديان و خوابهايي كه براي شهرشان ديده بودند، بي خبر بودند و در خواب غفلت به سر مي بردند. با يورش يهوديان به سوي شهر، مردم خود را براي يك مقاومت طولاني آماده كردند. متعاقب آن چندين كميته براي مقاومت به قرار زير تشكيل شد:

1- كميته اقتصادي: اين كميته وظيفه تنظيم بازار و ذخيره مواد غذايي و جلوگيري از سود جويي و تقلب را بر عهده داشت.

2- كميته دفاع: اين كميته وظيفه داشت خطوط دفاعي را تحكيم كرده و اتومبيل ها را براي جنگ و كمك رساني و انتقال اسلحه، آماده كنند.

3- سه كميته براي بهداشت و درمان :اين سه كميته براي خدمات رساني به مجاهدان خطوط مقدم جبهه و كنترل ارتباط شهر با خطوط مقدم و مبارزه با بيماريهاي واگير ناشي از جنگ تشكيل شده بود.

4- كميته فشنگ و مين: اين كميته وظيفه ساخت بمب و نگه داري اسلحه ها و فراهم كردن فشنگ را بر عهده داشت.

اما عليرغم اين سازماندهي خوب و روحيه و مقاومت عالي، شهر از كمبود اسلحه و مهمات در رنج بود. مردم شهر فقط 284 قبضه اسلحه داشتند و 540 جنگجو به فرماندهي شيخ حسن سلامه وظيفه دفاع از شهر را بر عهده داشتند، مردم يافا كوشيدند كه از كميته نظامي مجمع كشورهاي عربي مستقر در دمشق تقاضاي كمك كنند ولي نشاني از زندگي در اين كميته نبود مردم يافا بين آتش يهوديان از يك سو وضعف تسليحات و كمي مجاهدين خود از سوي ديگر درمانده بودند. مردم يافا مأيوسانه از روساي عرب كمك خواستند. فقط رئيس جمهور لبنان وعده داد كه چهار كشتي براي انتقال بيماران و مجروحان خواهد فرستاد. و البته آن كشتي ها هم هرگز نرسيدند.

مصيبت مردم شهر ادامه داشت تا اينكه خبر تاسيس كشور اسرائيل در 7 رجب 1367 ه – 14 مه 1948 م پخش شد. اين خبر تير خلاصي بود بر مقاومت مردم شهر يافا؛ شهر تسليم شد و نيروهاي يهودي وارد شهر شدند و به قتل و غارت و اسارت مردم اقدام كردند. بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه شهر به آساني تسليم نشده بلكه قبل از تسليم شدن حدود 7700 كشته و زخمي از فلسطينيان و داوطلباني كه از شهرهاو كشورهاي اسلامي ديگر آمده بودند تقديم كرد.

مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر