سرية بشير بن سعد انصاري بسوي بني مُرّه در ماه شعبان سال هفتم هجرت


سرية بشير بن سعد انصاري بسوي بني مُرّه در ماه شعبان سال هفتم هجرت

سرية بشيربن سعد انصاري بسوي بني مُرّه در ناحية فَدَک: در ماه شعبان سال هفتم هجرت، به اتفاق سي تن از رزمندگان مسلمان. بشير بسوي آنان عزيمت کرد و گوسفندان و دامهاي بسيار با خود برد. بهنگام بازگشت، شبانه تعقيب‌کنندگان وي را دريافتند. او و همراهانش، دشمن را به رگبار تير بستند، تا وقتي که تيرهاي بشير و يارانش تمام شد، و همگي آنان بجز بشير کشته شدند. وي را که مجروح شده بود، به قرية فدک بردند، و نزد چند تن از يهوديان اقامت کرد تا زخمهايش بهبود يافت و به مدينه بازگشت.

0 نظرات:

ارسال یک نظر