سي وصيت كه با آن زوج خود را خوشبخت مي كني

درهيچ جاي دنيا مكاني خوشبخت و از جهت زيبايي و آسايش همچون خانه وجود ندارد.، به هرجا كه سفر كرديم و به هر مكاني كه فرود آمديم ، بهتر از خانه اي كه در آن خوشبختي سايه انداخته است نيافتيم .

خانه ي خوشبخت خانه اي است كه در آن دشمني و درگيري وجود ندارد ، نه سخنان طعنه زننده وسخت شنيده مي شود و نه انتقادهاي تلخ . خانه اي است كه افراد خانواده به آن پناه مي برند و و در او راحتي و آرامش وآسايش را مي يابند.

مسوليت ايجاد خوشبختي محيطي بر دوش والدين قرار مي گيرد ولي ما در اين بحث خواستيم كه ابتدا مشخص كنيم چگونه زن ميتواند با زيركي و دانش و خوش رفتاريش ابتدا شوهر وسپس خانه اش را خوشبخت كند .

1 - به ياد داشته باش كه تو مسئول سعادت همسر و فرزندانت هستي و بدان كه اگر شوهر از تو راضي باشد همين تو را وارد بهشت مي كند . رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرموده :« همانا اگر زني وفات كرد در حالي كه شوهرش از او راضي است پس وارد بهشت مي گردد».

2 - شوهر ت را به عملي بالاتر از توانش وادار نكن رغبات و خواهشات خودت را يكدفعه جمع نكن و ( وبه او نده ) تا به تگنا نيفتدو از تو فرار نكندواگر بر خواهشات زيادت اصرار كني همه ي آنها را و حتي خود تورا به طور كامل رد مي كند بدون هيچ تاسف و پشيماني. و اين گفته عمر بن عبدالعزير را به خاطر داشته باش كه به فرزندش گفت : " من مي ترسم از اينكه مردم را يكدفعه به تمام امور حق وادار كنم و آنها همه ي حق را رد كنند و نپذيرند." از علي رضي الله عنه روايت است كه رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمودن: « خداوند زني را كه با همسرش صاف و ساده و ظريف است و خود را از ديگران امتناع مي كند ، دوست دارد».

3 – او را مكلف نكن كه تمام صفات و فضايل و مكارم را كه مايلي در او جمع شوند به يكباره در او حلول كنند چون بسيار نادر و كمياب است كه تمام آن صفات در يك نفر جمع شوند.

4 – هنگامي كه يك مرد با زني ازدواج مي كند تصوير شيرين و جذابش ، را همانطور كه در واقع او را مي بيند به خود تعلق داده و در ذهن جاي مي دهد و مي خواهد اين تصوير صاف و پاك و جذاب و سحر كننده را در طول زندگيش نگهدارد. پس اين تصويري كه از تو در ذهنش وجود دارد ، بد و زشت نكن. از زيباي و ظرافتت وشادابي صحتت وظرافت ورعنايي حركاتت و شيريني سخنانت ( نزد او ) حفاظت كن . با صداي ناهنجار حرف نزن ، الفاظي از سر اجبار و آهسته نزد خود جاري نكن و اگر از اين ارزشهاي والاي زنانه خالي گشتي و يا در چيزي از آنها سستي كردي ، (بدان كه ) تصويرت را درنگاه شوهرت بي ارزش كردي و پايين آوردي و از آن تصوير زيبا و جذاب زنانه كه هر مردي در مورد زنش مي سرايد ، دور گشته اي . در وصف پيامبر از زن نيكو كار اين گونه آمده است كه وي صلي الله عليه و سلم فرمودند : « .........و چون شوهرش به او نگاه كند او را (مرد را ) شاداب مي گرداند.».

5 - دينداريت را حفظ كن . خود را ملزم به حجاب اسلامي كن و در اين كه شخصي چيزي از جسم تو را ببيند و يا عابري لحظه اي نگاهش به تو بيفتد ، سهل انگاري نكن و همانا همسرت بر تو غيرت دارد و بسيار حريص است به آنكه كسي تو را نبيند جز افرادي كه ديدن تو براي آنها حلال است .

مردي با دختري كه حجاب و دينداريش او را به تعجب انداخت ، ازدواج كرد . هنگاميكه به زنش در مشاجره اي شنيدني جواب داد ، آن زمان كه خانمش گفته بود { قُل لَّن يصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا } (بگو كه بر ما هيچ چيز وارد نمي شود جز آنچه كه خداوند براي ما نوشته است ) و آن مرد نيز به او گفت كه هميشه همسرش را با همان تصوير پاك و با ارزش متصور مي شود ، زني مومن به خدا ، راضي به قضا و قدرش ، و چنگ زننده به مبادئ با ارزش و افكار پاك . و شايد كه شوهرت در تو نيز مانند آن را ببيند ، پس تصويرت را در قلب و ذهنش خراب نكن .

6 – در شبانگاه قبل از اينكه همسرت به خانه بيايد خود را آرايش كن تا تو را در بهترين حالت ببيند . لباس زيبا و شايسته بر تن كن و از عطرها و ... آنچه را دوست دارد استفاده كن از جواهراتي كه به تو هديه كرده ، بر سينه ات قرار بده چون دوست دارد اثر هديه اش را بر تو ببيند و همانگونه باش كه داري به ديدار يكي از دوستانت و قوم و خويشانت مي روي .

7 – (وقتي شوهرت در خانه است ) خود را به كارهاي خانه به جاي شوهر ، مشغول نكن چون تمام اعمال و كارهاي نظافت وپاكي و نظم و ترتيب ، هنگاميكه به خانه مي آيد خسته كننده و ملال آور به نظر مي آيند . پس تو را يا فقط در آشپزخانه مي بيند و يا فقط در لباس نظافت و كار ! در زمان غيابش به اين كارها بپرداز.

8 – به بهترين وجه خانه را مرتب كن هر چند وقت يكبار نشيمنگاه را تغيير بده . دستكاريهاي هنرمندانه ات را زمان پاك كردن تابلوها و قطعه هاي تزييني و عيره ، انجام بده .

9 – بر عواطف ملتهبه و سوزان و بر احساسات ناشي از عشق سركش و روياهاي بيداري ، كه قبل از ازدواج با آنها زندگي مي كردي ، حسرت مبر ، چون اينها بعد از ازدواج آرام مي شوند و به احساسات و عواطف آرام و لطيف تبديل مي گردند .

10 - اگر مرد در روابط زناشوئي حرف اول را مي زند پس تو مسئول موفقيت و توافق و انسجام در ازدواج هستي و هر زمان كه به دانش و فرهنگ و پُست و مقامي رسيدي ، براي شوهرت فروتن باش و به او پناه ببر ودر نظرات با او درگير مشو و در مشاجرات و گفتگوهايت به تبادل مؤثر افكار با زوجت توجه كن چون رد و بدل كردن نظرات ثمر بخش بهتر است از يك سويه ويك طرفه كردني كه باعث نابودي شود .

11 - دائم اين احساس را در همسرت ايجاد كن كه تو در احساساتش و خوشيها و غمها و شعوراتش با او مشاركت مي كني . كاري كن كه احساس كند در بهشتي آرام و راخت زندگي مي كند تا با فراغ خاطر به كار و نوآوري و توليد چيزهاي بپردازد كه زندگيش را اجتماعي ثمر بخش مي كند.

12 – سخن شيرين و مفيد و لبخند درخشان و نوراني و شوخي هاي زنده كننده و خوبريي دلپذير را تجربه كن و از غم واندوه وسخنان بيهوده و پوچ و از بدرويي و اخم كردن و از غمگين بودن و اضطراب دوري كن .

13 – مهارت و چيرگي و برتري خودت بر زنان ديگر را به شوهرت نشان بده كه اين تمسك همسرت را به تو و افتخارش را نسبت به ويژگيهاي شخصي تو زياد خواهد كرد خصوصاً آن زماني كه با مهارت هر چه برايش انجام مي دهي .

14 – وقت خود را در مكالمات تلفني با دوستانت و يا با خواندن مجله هاي بي ارزشي كه از اخبار بازيگران زن و مرد و يا خوانندگان زن ومرد و يا با خواندن داستانهاي عاشقانه و روابط عشقي و همراه با اوهام ، ضايع و تلف نكن . (متاسفانه ) در روزگار ما اين نوع مجلات زيادند و زيادند زناني كه بيشتر وقتشان را در خواندن آن مجلات بي ارزش و بي مايه مي گذرانند . از ميان مجلات آنهايي را كه به ذهن و عقل و دلت سود مي رسانند و آنهايي را كه فرهنگ تو را مي افزايند و تو را در حل مشكلات خانگي و فرزندان كمك مي كنند ، اختيار كن .

15 - از برنامه هاي تلويزيون آنهايي را كه به تو فايده مي رسانند و باعث افزايش فرهنگ و مهارت تو مي شوند ، انتخاب كن و وقت خود را در سريالهاي بي ارزش و و فيلمهاي پست ضايع نكن .

16 – همسرت را براي فعاليتهاي ورزشي و بدني بيرون از خانه تشويق كن و اگر توانستي و ممكن بود و يا فرصتي ايجاد شد با در تعطيلات پايان هفته و در هواي آزاد راه برو .

17 – زمانهي مناسبي را جهت بيان مشكلات خانواده و گفتگو براي حل آنها بر گزين ، چون حل مشكلات هنگام صبح و قبل از رفتن همسرت سر كار به دليل كمي وقت ، مشكل مي شود و هنگام باز گشت او از كا در زمان عصر به دليل خستگي و كوفتگي ، به گفتگو جهت حل هيچ مشكلي اقدام نكن شايد كه شب بهترين فرصت براي گفتگو در مورد مشكلات و تلاش جهت حل آنها باشد . در حضور بچه ها به گفتگو در مورد مشكلاتشان نپرداز تا آنها احساس نكند كه بار سنگين و وبالي بر (گردن ) تو و شوهرت هستند و آنها دليل اختلاف بين والدين مي باشند.

18 – به مجرد ورود شوهرت به منزل ، جهت شكايت از اموري بي ارزش از قبيل دادو فرياد بچه ها ، نشتاب و از شوهرت طلب مكن كه نقش پليسي را براي آنها بازي كند كه بر متهم خشم مي گيرد و يا وا را محاكمه كرده و مي زند.

19 – در مقابل بچه ها از راه و روش همسرت انتقاد نكن و الفاظ نا مناسب كه ممكن است بچه ها آنها را بعداً تكرار كنند مانند « غول آمد » يا « عامل وباعث بدبختي و نگراني » استفاده نكن . بعضي از زنان هنگاميكه فرزندشان در يادگيري تنبلي مي كند به او مي گويند : " تو اصلاً در زندگيت موفق نمي شوي تو هم مانند پدرت تنبل و شكست خورده اي " و هرگاه كه همسرش مريض مي شود از اهميت دادن به بيماريش مي كاهد و هرگاه شوهرش با جديت برايش داستاني روايت مي كند ، مي گويد: " آن را قبلاً شنيده ام " و امور مانند آن كه به ظاهر بي ارزش و خرد هستند اما در ناحيه و ضمير خود بسياري از دردها را براي زوج حمل مي كنند .

20 – از افراط در تعصب و عتاب بسيار بر حذر باش و از اعمالي كه باعث شعله ور شدن غيرت و تعصب همسرت و خيس شدن و مخدوش افكارش مي شود دوري كن . عبدالله بن جعفر بن ابي طالب دخترش را وصيت كرد وگفت : « از تعصب بر حذر باش چون كليد جدايي است و از كثرت عتاب نيز دوري كن چون باعث ورود كينه مي شود .

21 – بر حذر باش از آنكه بخواهي به عشق همسرت نسبت به مادر و پدرش حسادت كرده و از آن بكاهي . پس جگونه مي توانيم قبول كنيم از زن مسلمان كه زندگيش را با حسادت و تعصب نسبت به محبت همسرش به اهلش آغاز كند در صورتي كه اين حب فطري است و خداوند آن را بر مسلمانها واجب كرده است و عشق همسرش براي او از نزديك يا دور ، چيزي دست نيافتني است .و چگونه مي توانيم از زن مسلمان قبول كنيم كه به همسرش محي كند تا زندگيش را با معصيت به خداوند متعال و پيامبرش صلي الله عليه و سلم وسرپيچي از آنها در قبال اهلش ، با او شروع كند و (از او بخواهد تا ) از والدينش نا فرماني كند و ارتباط صميمي خود را با آنها و اهلش به خاطر رضاي زنش قطع كند ؟
و اين همان چيزي است كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم از آمدن آن در آينده و تغيير حال مسلمانان و اخلاق آنها خبر داده است و خبر داده كه در آن زمان « مرد از زيش اطاعت مي كند و از مادرش نافرماني مي كند به دوست نيكي و به پدر ستم مي كند » .

22 – مشكلات خانگي را به اهلت منتقل نكن كه باعث بر افروخته شدن آنها بر ضد همسرت مي شوي بلكه سعي كن مشكلات را با همكاري شوهرت حل كني . اگر از او غني تر بودي و يا از جهت اصل و نسب از و يا فرهنگ و علم از او بالاتر بودي ، او را خوار و عليل و كوچك به حساب نياور كه كوچك شمردن زوج و كم شمردن منزلتش و برتري دادن زن بر شوهر مجاز نمي باشد . رسول خدا صلي الله عليه و سلم مي فرمايد : « خداوند تبارك و تعالي به زني كه از همسرش تشكر نمي كند در حالي كه به او نيازمند است ، نگاه نمي كند».

23 - شوهرت را از معاشرتهاي زناشوئي منع نكن . رسول خدا صلي الله عليه وسلم مي فرمايد : « هرگاه مرد ، زنش را به همبستر شدن دعوت كرد و او نيامد و شوهر با ناراحتي شب را گذراند ، ملائكه آن زن را تا صبح لعنت مي كنند ».
و بدان كه اولين حق زوج بر زوجه اش ،‌اطاعت زن از اوست رسول خدا صلي الله عليه و سلم مي فرمايند : « اگر قرار بود كه دستور دهم تا شخصي ،‌شخص ديگري را سجده كند ، به زن دستور مي دادم تا شوهرش را سجده كند » و حتي روزه ي نفلي هم بدون اجازه ي شوهرت نگير . رسول خدا صلي الله عليه وسلم مي فرمايد : « بر زن حلال نيست كه روزه بگيرد ( منظور روزه ي غير رمضان است ) در حالي كه زوجش شاهد اوست ، مگر با اجازه اش و در خانه اش اجازه اي ندارد مگر با اجازه ي او (شوهر )».

24 – فضل و بزرگي همسرت را بر خودت فراموش نكن كه رسول خدا فراموش كردن فضل شوهر را يكي از دلايل ورود زن به آتش بيان كرده و آن را كفر ناميده است . از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمودند : « آتش به من نشان داده شد درآن هنگام بيشتر اهل آن زنان ناشكر و كافر بودند » گفته شد : آيا به خدا كفر ورزيدند ؟ فرمود : « به زوج خود كفران ورزيدند و كفران نيكي كردند اگر به يكي از آنها به اندازه ي دنيا نيكي مي كردي سپس مي گفتي از تو چه ديده (آن زن ) به تو مي گويد : ذره اي خير از تو نديده ام » .

25 – از اموال شوهرت چيزي را انفاق نكن مگر با اجازه ي خود او و بعد اطمينان از رضاي او .رسول خدا صلي الله عليه و سلم مي فرمايد : « هيچ زني ، چيزي از خانه شوهرش انفاق نكند مگر با اجازه ي او » گفته شد : اي رسول خدا حتي غذا؟ فرمود : « آن كه از برترين اموال است ».

26- و هرگاه همسرت در تنگنا ( مادي ) قرار گرفت از مالت به او صدقه بده و اگر مالي نداشتي ،‌پس بر دشواري و سختي زندگي صبر كن تا خداوند براي شما گشادگي . راه چاره اي فرستد .

27 – و اگر از مادران كارگر و مشغول به كار هستي پس فكر نكن كه تمام چيزي كه همسر و فرزندانت نياز دارن ، تنها مال وثروت است پس مادر ، در عوض كوتاهيش در انجام مهمات انساني ، به آنها مال فراوان سرازير كند . و بسيلر دور باد از تو اين فكر كه شير مصنوعي را با شير خدادادي و طبيعي مادر يكسان كني و يا مهرباني خدمتكار زن و كنيزك را با مهرباني مادر يكي بداني و يا غذاي خدمتكار زن كافر را با غذاي پاك رن و تربيت مربي نادان را با تربيت مادر آگاه و دانا يكسان كني .

28 – از كار شوهرت اعلام بيزاري نكن . از بدترين چيزهايي كه بعضي زنان آن را بوجود مي آورند اعلام بيزاري از از كار همسرشان است واين وع اعلان باعش بوجود آمدن بدبختي و عادت كردن به شكايت و متهم كردن زوج به عدم توجه به زوجه و سستي در او مي شود درنتيجه با عصبانيت به خانه ي مادرش پناه مي برد.

29 - به ياد داشته باش زوجي كه آماده است تا رفتنش (سر كار ) را كسي ببيند (در پي زني است كه ) او اولين كسي است كه از خوابش بيدار مي شود سپس بعد از آن تمام كساني را كه در آن خانه هستند بيدار مي كند و برايشان غذا آماده مي سازد و با كودكان در پوشيدن لباسهايشان همكاري مي كند. واز زني كه عادت كرده تا نيمي از روز و تا زمان آمدن خورشيد در كبد آسمان ، بخوابد ، خشنود نمي گردد.

30 - بدان كه خانه ي پر از حب و سلامتي و درود و قدر داني متقابل و احترام همراه با غذايي كه از مقدار كمي نان و آب تشكيل شده بهتر است از خانه اي كه پر از انواع گوشتهاي قرباني و غذاهاي اشتها آور است و درر عين حال پر از بدبختي و دشمني مي باشد .

ترجمه: منير
صدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر