شيعه و بيت المقدس

شيعه و بيت المقدس

فضیلت، مقام و منزلت بيت المقدس را خداوند متعال در قرآن کریم ذکر نموده است و همچنین پیامبر ص در اقوال گرانبهایش آنرا بیان فرموده‌اند و مورد قبول امت اسلامی قرار گرفته، پس یک حقیقت و واقعیت مسلم است که از آن نمی‌توان چشم پوشید و در آن، جایی برای مناقشه و جدال نبوده و نیست.
فضیلت، مقام و منزلت بيت المقدس به نص قول خداوند متعال در قرآن کریم ثابت شده است و همچنین پیامبر ص در اقوال گرانبهایش آنرا بیان فرموده اند و امت اسلامی هم با اتفاق آنرا قبول نموده اند، پس یک حقیقت و واقعیت مسلم است که از آن چشم پوشی شده نمی تواند و در آن برای مناقشه و جدال جا نبوده و نیست.
از اینرو وقتی ما در بارة بيت المقدس می نویسیم، شاید مورد توجه خوانندة عزیز قرار نگیرد چون چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست، مگر ما باور کامل داریم، هرگاه خوانندة گرامی این مقاله را مطالعه نماید و حقایق پوشیده برایش آشکار شود و از حجم و پیمانة فریب کاری کسانیکه مدعی نصرت بيت المقدس و سرزمین آن بوده اند و خود را علم برداران دفاع از مستضعفین اهل فلسطین و مقدسات آن می شمارند، آگاهی حاصل کند، در آنوقت آنچه ما در این کتاب ذکر کرده ایم، برایش جالب و خواندنی خواهد بود و ما را حق بجانب خواهد یافت.
ما لازم دیدیم از منزلت و مکانت بيت المقدس دفاع شود، و باید به همگان گوشزد شود که دیدگاه شیعه در باره بيت المقدس مخالف و مغایر با دیدگاه مسلمانان است، در کتابها و منابع معتمد شیعه و در دستخط های شان به صراحت و وقاحت از مقام و منزلت آن کاسته شده و از موقعیت فعلی آن انکار نموده تصریح می نمایند که منظور و مقصود از بيت المقدس مسجدی در آسمان است و مردم در وهم و خیال قرار گرفته و می گویند که در قدس واقع است!!
ما تا حدی کوشش نمودیم تا اینگونه مزاعم و ادعاهای بی بندبار را بدون رد رها نکرده خباثت و دروغ آن را خنثی و برملا نماییم، تا به همگان حجم و پیمانة فریب و توطئه های این دروغ بافان که کوشش دارند آنرا در مؤلفات خود پنهان نمایند کشف و آشکار شود. و مسروریم با قلم خویش در کشف حقایق و دور نمودن پرده ها از آن سهمی داشته باشیم.
و الحمدلله از لابلای پژوهش و بررسی خویش مصدر فتنه ها را کشف نمودیم و اینرا به اثبات رسانیدیم که هرکس منزلت و فضیلت بيت المقدس را مورد سؤال قرار داده و در آن شک و شبهه را ایجاد کرده مانند یهود و خاورشناسان و غیره دشمنان قسم خورده مسلمانان، از منابع شیعیان که حاوی افتراءات است، چون شمشیر بران برای خدشه دار ساختن عقیدة مسلمانان و تشکیک مقام بيت المقدس در قلوب مسلمانان، استفاده نموده اند.
بيت المقدس در کجاست؟
این عنوان کتاب یک علامه شیعی بنام جعفر مرتضی العاملی است.
در این کتاب چنین آمده است: «برای ما چندین حقیقت راجع به بيت المقدس آشکار شده که به تأکید بر آن دارد که بيت المقدس در فلسطین نیست»!!.
وی از کتاب های معتمد سیرت و تفسیر شیعه روایات زیادی را نقل کرده که مهر تأیید را بر صحت تأویلات آن راجع به الإسراء زده است و دال بر این است که بيت المقدس در آسمان می باشد.
و وی تصریح نموده که بيت المقدس مسجدی در آسمان بوده!! و آنچه را مردم معتقدند کو گویا در قدس است، درست نیست!!.
و در کتابش بنام «الصحیح من سیرة النبی الأعظم» مدعی است:
«وقتی عمر داخل بیت المقدس شد، اصلا مسجدی در آنجا وجود نداشت، که آن هم به أقصی مسمی باشد» (الصحیح من سیرة النبی الأعظم (3/137)، چاپ پنجم هجری-2006عیسوی، المرکز الإسلامی للدراسات.)؛   بعد از تألیف این کتاب نه اینکه مورد انتقاد بخاطر تأویلات باطل اش مبنی براینکه أقصی در آسمان است، قرار نگرفت بلکه  احمدی نژاد شخصا از او استقبال کرد و حایز جایزة کتاب ایران هم شد!.

«و بيت المقدس که اسراء بآنطرف صورت گرفته و خداوند پیرامون آنرا با برکت ساخته، در آسمان می باشد» !!. (الصحیح من سیرة النبی الأعظم (3/106).)
العاملی در جای دیگری از کتابش بازهم افزوده است: «بيت المقدس مسجدی که بسویش اسراء واقع شده و خداوند پیرامونش را با برکت ساخته، آن مسجد در آسمان است». الصحیح من سیرة النبی الأعظم (3/128، 129).
و هنگامی که دیدگاههای را که در مورد دو بار فساد نمودن یهود در زمین که در سوره الإسراء ذکر شده، نقل نموده تأکید می کند: هرکس گفته که بيت المقدس در قدس است، ادعای محض است و می افزاید: اینها اظهارات و ادعاهای محض، بی دلیل و غیر مؤثق است که گویا مراد از بيت المقدس همان مسجدی الأقصی که در قدس فعلا وجود دارد، باشد... الصحیح من سیرة النبی الأعظم (3/128، 129)..
العاملی از روایات زیرین برای به اثبات رساندن مدعای خویش استفاد برده است:
در اثبات ادعای شان مبنی بر موقعیت بيت المقدس در آسمان:
در کتاب بحار الأنوار از مجلسی (بحاو الأنوار للمجلسی (22/90).) آمده است: «عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن المساجد التی لها الفضل فقال: المسجد الحرام، و مسجد النبی، قلت: والبيت المقدس جعلت فداک؟ فقال: ذاک فی السماء، إلیه أسری برسول الله، فقلت: إن الناس یقولون إنه بیت المقدس؟ فقال: مسجد الکوفه أفضل منه»!!
از أبی عبدالله علیه السلام روایت است که گفت: از فضیلت مساجد از او پرسیدم، فرمود: مسجد الحرام، و مسجد رسول الله، گفتم: و بيت المقدس فدایت شوم؟ فرمود: در آسمان است که پیامبر بسوی آن برده شد، گفتم: مردم می گویند، آن مسجد بیت المقدس است؟ فرمود: مسجد کوفه از آن افضل است»!!
سؤالی مطرح می شود، آیا به آنچه العاملی مدعی است از دیدگاه شیعه سخنان نوپیداست!! یا اینکه عقیدة راسخ آنهاست؟! پس به تفاسیر آنها مراجعه می کنیم تا ببنیم، بيت المقدس در کجاست؟!
منزلت بيت المقدس در تفاسیر شیعه:
1- تفسیر الصافی:
در تفسیر الصافی از فیض کاشانی چنین آمده است:
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سوره الإسراء: 1.):
 «یعنی در ملکوت بيت المقدس که در آسمان است، طوریکه از روایات و اخبار آشکار می شود». (تفسیر الصافی، الفیض الکاشانی (3/166)، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.) و در ادامة سخنانش این روایت را ذکر کرده است: قمی از باقر روایت می کند که هنگامی او (باقر) در مسجد الحرام نشسته بود یکبار بسوی آسمان نگاه کرد و بار دیگر بسوی کعبه سپس این آیت: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سوره الإسراء: 1.)   را سه بار این تکرار کرده بعد از آن بسوی اسماعیل الجعفی نگاه کرده گفت: «چه می گویند اهل عراق در بارة این آیت، ای عراقی؟
گفت: آنها می گویند: - پیامبر - از مسجد الحرام به بیت المقدس برده شده، فرمود: آنطور نیست که آنها می گویند، بلکه برده شده از این به این، و به دست خود بسوی آسمان اشاره کرده فرمود: در بین ایندو حرم است. (تفسیر الصافی، الفیض الکاشانی (3/166)، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.)
2- تفسیر نور الثقلین:
تفسیر نور الثقلین از حویزی است، وی در آغاز تفسیر سوره الإسراء به نقل روایات گذشته پرداخته است تا بر تمسک خود بر آنها تأکید ورزد. از سالم الحناط و او از یک مرد و او از أبی عبدالله علیه السلام روایت کرده اند، گفت: از فضیلت مساجد از او پرسیدم، فرمود: مسجد الحرام، و مسجد رسول الله، گفتم: و بيت المقدس فدایت شوم؟ فرمود: آن در آسمان است که بسوی آن پیامبر برده شده، گفتم: مردم می گویند، آن مسجد بیت المقدس است؟ فرمود: مسجد کوفه از آن افضل است»!!. (تفسیر نور الثقلین، عبد علی الحویزی، تصحیح و تعلیق هاشم المحلانی (3/97)، الطبعه الأولی 1424ﮪ، دار التفسیر- قم (ایران).
و حویزی در ادامه می افزاید: در تفسیر علی بن ابراهیم، برایم خالد از حسن بن محبوب و او از محمد بن یسار و او از أبی مالک ازدی و او از اسماعیل الجعفی، گفت: در مسجد نشسته بودم و ابو جعفر در گوشة دیگری بود، یکبار سر خود را بالا کرده بسوی آسمان نگاه کرد و بار دیگر بسوی کعبه نگاه کرد و گفت: « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سوره الإسراء: 1.)»، و سه بار آنرا تکرار کرد، سپس بسوی من نگاه کرده گفت: چه میگویند اهل عراق در بارة  این آیت ای عراقی؟ گفتم، می گویند: برده شده - پیامبر - از مسجد الحرام به بیت المقدس، گفت: نیست چنانکه می گویند، بلکه او از این به این برده شده و به دست خود به آسمان اشاره کرد و گفت در میان ایندو حرم است. (تفسیر نور الثقلین (3/98).)
3- تفسیر العیاشی:
العیاشی در تفسیر اولین آیت سوره الإسراء روایتی را که تأکید بر موقعیت مسجد اقصی در آسمان می کند، ذکر کرده و چنین گفته است: «از سالم خیاط و او از یک مرد و او از أبی عبدالله ؛ روایت کرده است، گفت: پرسیدمش از مساجدیکه دارای فضیلت هستند؟ فرمود: مسجد الحرام، و مسجد الرسول ص، گفتم: و مسجد اقصی فدایت بگردم؟ فرمود: آن در آسمان است که پیامبر بسویش برده شد، گفتم، مردم می گویند که او بیت المقدس است؟
گفت: مسجد کوفه از آن افضل است. (تفسیر العیاشی، لمحمد ابن عیاش السلمی السمرقندی، تحقیق هشام المحلانی (2/302)، الطبعه الأولی1411ﻫ-1991ﻤ، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.  )
4- البرهان فی تفسیر القرآن:
بحرانی نیز در البرهان فی تفسیر القرآن روایتی را که در تمامی تفاسیر شیعه تکرار شده، ذکر کرده است و همچنین طباطبایی در تفسیر المیزان همین روایت را که گویا بيت المقدس در آسمان است آورده است. «از سالم خیاط و از یک مرد و او از أبی عبدالله ؛ روایت کرده است، گفت: پرسیدمش از مساجدیکه دارای فضیلت هستند؟ فرمود: مسجد الحرام، و مسجد الرسول ص، گفتم: و مسجد اقصی بگردم فدایت؟ فرمود: آن در آسمان است که پیامبر بسویش برده شد، گفتم، مردم می گویند که او بیت المقدس است؟ گفت: «مسجد کوفه از آن افضل است». (البرهان فی تفسیر القرآن، لهاشم البحرانی (4/522) الطبعه الأولی، 1419ﮪ-1999ﻤ، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.   )
5- بیان السعاده:
سلطان الجنابذی در کتاب «بیان السعادة في مقامات العبادة» اقوال زیرین را راجع به اولین آیت سوره الإسراء جمع آوری نموده: « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سوره الإسراء: 1.) »؛ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ  که در بیت المقدس است و یا بسوی بيت المقدس که در بیت المعمور در آسمان چهارم است، بيت المقدس مظهر بیت المعمور بوده و بیت المعمور ملکوت آن چنانکه مسجد الحرام مظهر بیت المعمور است و بیت المعمور ملکوت آن می باشد». (بیان السعاده فی مقامات العباده، سلطان الجنابذی، الملقب بسلطان علی شاه (2/431) الطبعه الثانیه 1408ﻫ- 1988ﻤ،مؤسسه الأعلمی للمطبوعات)
و سلطان الجنابذی در تفسیر اين آيه گفته است: «در حول بیت المقدس شام و مصر واقع است که هر دو از بابت هرگونه نعمتها بر دیگر کشورها برتری دارند و بیت المعمور که در آسمان چهارم قرار دارد معلومدار است که پیرامون آن برکات وافر وجود دارد». (بیان السعاده (2/431).
از لابلای آنچه گذشت در میابیم که سخن در بسیاری از تفاسیر شیعه دال بر آن است، مسجدی که پیامبر بسوی آن برده شده در آسمان و در بیت المعمور و به بيت المقدس مسمی بوده که نام شبیه به نام مسجد قدس است.
و حالا یکجا با خوانندة گرامی بر گوشة دیگری از منابع معتمد شیعه مکث می کنیم تا حقیقت و موقعیت بيت المقدس را در معتقدات آنان دریابیم؟!
موقعیت بيت المقدس در منابع شیعه
کدام فرق و تفاوتی در میان منابع روایتی شیعه و آنچه در تفاسیر شان ذکر است به چشم نمی خورد، با وجود آنهم اینک موقعیت بيت المقدس را از بارزترین منابع شیعه برایتان نقل می نمایم.
1- بحار الأنوار:
مجلسی روایت می کند: «از أبی عبدالله علیه السلام روایت است که گفت: از مساجدیکه فضیلت دارند پرسیدمش، فرمود: مسجد الحرام، و مسجد پیامبر، گفتم: و بيت المقدس فدایت گردم؟ گفت: آن در آسمان است، بسوی آن پیامبر برده شده، گفتم، مردم می گویند که آن مسجد در بیت المقدس است، گفت: مسجد کوفه از آن افضل تر است». بحار الأنوار، لمحمد باقر المجلسی (97/405) الطبعه الثالثه 1403ﻫ- 1983ﻤ، دار إحیاء التراث العربی
2- منتهی الآمال:
در کتاب منتهی الآمال از عباس قمی آمده است: «مشهور اینست که بيت المقدس بیت المقدس است، مگر از لابلای بسیاری از احادیث هویدا می گردد که مراد از بيت المقدس بیت المعمور بوده که در آسمان چهارم واقع است و آن از جملة دور ترین مسجد می باشد». (منتهی الآمال لعباس القمی ص 70.)
3- کامل الزیارات:
ابن قولوبه در کتاب کامل الزیارات از أبی عبدالله الصادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: مردی نزد أمیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه آمد و گفت: السلام علیک أی امیر المؤمنین ورحمت الله و برکاته، امیر المؤمنین جواب سلام او را داد، سپس آن مرد گفت: فدایت گردم من ارادة مسجد اقصی را دارم، و خواستم بر شما سلام گفته سپس خدا حافظی نمایم، امیرالمؤمنین علیه السلام برایش گفت: چه چیز را خواستی؟ گفت: فضیلت را، فدایت گردم، امیر المؤمنین گفت: پس شتر و توشه ای خود را بفروش و در این مسجد نماز بخوان، چون اداء نمودن نماز فرضی در این مسجد حج مبرور، و اداء نمودن نماز نافله عمرة مبرور است. و برکت در آن تا مسافه دوازده میل وجود دارد. طرف راست آن سعادت و برکت است و چپ آن کید و مکر است و در وسط چشمه ای از روغن و چشمة از شیر و چشمة از آب، نوشیدنی و چشمة از آبی، که پاک است برای مؤمنان، وجود دارد. از آن کشتی نوح حرکت کرده است و در آن نسر و یغوث و یعوق وجود داشتند، و هفتاد نبی در آن نماز خوانده اند و هفتاد وصی که یکی ار آنها منم نماز ادا کرده ایم، و ادامه داده در حالیکه دستش به سینه، گفت هیچ رنج دیده ای حاجتی از حوائج خود را نخواسته مگر آنکه خداوند آنرا اجابت کرده و اندوهش را به راحتی مبدل ساخته است». (کامل الزیارات ص80، و بحار الأنوار (97/404)، و فروع الکافی لأبی جعفر الکلینی (3/491).
4- الصحیح من سیرة الرسول الأعظم:
جعفر العاملی در کتاب الصحیح من سیرة الرسول الأعظم تأکید کرده که بيت المقدس در آسمان است و برای مدعای خود حدیثی جعلی را به پیامبر منسوب نموده که نه سند آن درست است و نه متن آن صحت دارد. که گویا پیامبر فرموده اند: «لما أسری بی إلی السماء إذا علی العرش مکتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أیدته بعلی علیه السلام» الصحیح من سیرة الرسول الأعظم (3/101).
«وقتی بسوی آسمان برده شدم دیدم که در بالای عرش نوشته بود لا إله إلا الله محمد رسول الله، او را به علی علیه السلام قوت و تقویت دادم ».
و در کتاب خویش بنام «بيت المقدس در کجاست»؟ برای تأویلات غلط خود به روایات زیرین استدلال نموده: «بسیار ساده و بسیط!، کلمة اقصی در لغت به معنای دور است و بهترین شاهد در این مورد قرآن کریم، با بلاغت عالی خود، می باشد. خداوند متعال می فرماید:
« سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سوره الإسراء: 1.) » و معنای الإسراء، حرکت در شب را گویند خواه افقی باشد یا عمودی، و الأقصی بمعنای دور است، پس اگر فرض کنیم که بیت المقدس بيت المقدس باشد پس از اهل حجاز دور، مگر به اهل شام نزدیک است... باید اقصی از تمام مردم یکسان دور باشد. ازینرو در احادیث و روایات گذشته تأکید کردیم که بيت المقدس در آسمان چهارم و در بیت المعمور قرار دارد»!!.
5- الکافی:
در روایت کافی آمده است: پس برایش گفتم، خبر شده ام که اسمی از اسمای خداوند متعال در نزد توست که بوسیلة آن هر روز و شب به بیت المقدس میروی و بخانه باز میگردی، برایم گفت: و آیا بیت المقدس را میشناسی؟ گفتم: نمیشناسم بجز بیت المقدسی که در شام است. گفت: بیت المقدس نه بلکه البیت المقدس است و آن خانه آل محمد می باشد. گفتم: اما من تا امروز که بیت المقدس شنیده ام. سپس گفت: آنجا محراب های انبیاء بوده و برایش حظیرة المحاریب می گفتند. تا اینکه زمان انقطاع بین محمد و عیسی عليهماالسلام فرا رسید،           و اهل شرک به بلاها و آفات دچار شدند و غضب و بدبختی ها در مقرها و اقامتگاهای شیاطین فرو ریخت پس آنها هم تحویل و تبدیل و نقل را در اسماء آوردند» الکافی للکلینی (1/481).
6- علل الشرائع:
در کتاب علل الشرائع با سندی از علی بن سالم و او از پدرش و او از ثابت بن دینار روایت نموده که گفت: از زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام پرسیدم، آیا خداوند به  مکان وصف می شود، فرمود: پاک و منزه است از این، گفتم: پس چرا فرستادة او  به آسمان برده شد. فرمود: تا برایش ملکوت آسمانها و آنچه در بین آنها از عجایب و شگفتی ها وجود دارد نشان بدهد.  علل الشرائع، محمد بابویه القمی (1/160) الطبعه الأولی 1408ﮪ- 1988ﻤ، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات بیروت – لبنان.
 7- المصباح فی الأدعیة و الصلوات و الزیارات:
در پاورقی دعاء معراج در کتاب المصباح فی الأدعیه و الصلوات و الزیارات از تقی الدین الکفعمی چنین ذکر شده است.
«این دعای عظیم الشأن را امیر المؤمنین از پیامبر گرامی روایت نموده که خلاصة آن این است: «وقتی به آسمان برده شدم، پرده ها را یکی بعد دیگرش پاره می می کردم تا اینکه هفتاد هزار پرده را قطع نمودم، که فاصله ميان هر دو پرده هفتاد هزار بار از شرق تا غرب بود».   المصباح فی الأدعیه و الصلوات و الزیارات و الأحراز و العوذات، لتقی الدین إبراهیم بن علی العاملی الکفعمی المتوفی 900ﻫ، صححه  أشرف علی طباعته حسین الأعملی ص363. الطبعه الثانیه 1424ﮪ- 2003ﻤ، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت- لبنان.
8- تفصیل و سائل الشیعه:
بوب محمد بن الحسن الحر العاملی متوفای سال 1104ﮪ ، مؤلف کتاب «تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه» می باشد که بابی را در کتاب خویش به «وجوب احترام مکه، مدینه و کوفه و استحباب سکونت در این جاها و صدقه دادن و نماز خواندن بسیار و تمام نمودن سفر بآنجاها، اختصاص داده است. (تفصیل و سائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف محمد بن الحسن الحر العاملی (14/360) الطبعه الأولی 1413ﻫ- 1993ﻤ، تحقیق مؤسسه أل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث- بیروت- لبنان.)
و در آن باب روایاتی را هم جعل نموده که گویا «مکه حرم خداوند تعالی است، و مدینه حرم رسول الله است، و کوفه حرم امیر المؤمنین علی است، هیچ مستبدی قصد رویدادی را در آن نکند مگر اینکه خداوند او را قطع کند»!!
و روایات جعلی ذیل را نیز در کتاب خود ذکر نموده است:
محمد بن علی بن الحسین در (معانی الآثار) از پدر شان، و او از محمد بن یحیی و او از احمد بن محمد بن خالد و او از أبی عبدالله الرازی و او از الحسن علی بن أبی عثمان، و او از موسی بن بکر و او از أبی الحسن موسی بن جعفر و او از اجداد خود علیهم السلام روایت کرده گفت: پیامبر فرمودند: خداوند چهار شهر را از میان شهرها انتخاب کرده است، و فرموده است: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (التين 1-3) ، التین یعنی مدینه، والزیتون یعنی بیت المقدس، و طور سینین یعنی کوفه، و هذا البلد الأمین (سوگند به این شهر ایمن) یعنی مکه. تفصیل وسائل الشیعه (14/361).
و از أبی جعفر علیه السلام روایت است که گفت: امیر المؤمنین علیه السلام در بارة این آیت، وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ - سوره المؤمنون: 50.
فرمودند: «الربوه» یعنی کوفه و «القرار» یعنی مسجد، و «المعین» یعنی فرات». تفصیل وسائل الشیعه (14/362).
فضیلت مساجد کوفه بر سه مسجد در نزد شیعه
علاوه بر اینکه در نزد شیعه مسجد کوفه بر بيت المقدس برتریت دارد، روایاتی دیگری نیز در نزد شان دال بر افضلیت و برتریت مسجد کوفه بر تمام مساجد جز کعبه شریفه، وجود دارد. و بر مبنای ادعای آنها کوفه مکانی است که خداوند در آن برکت نازل فرموده، و عبادتگاه ملائکه قبل از خلقت آدم بوده است، بعد از آن عبادتگاه آدم علیه السلام قرار گرفته سپس عبادتگاه تمام انبیاء و مرسلین و اولیا و صدیقین بوده است!! و به تحقیق در قسمت وسط آن باغی از باغهای جنت است که از آنجا مخلوق در روز قیامت حشر می شوند!!
و عجیب تر از این، مسجد کوفه از جملة سه مسجدی است که بسوی آنها عزم سفر به نیت عبادت جائز می باشد!!.
و ادعای شانرا روایاتی زیرین در کتابهای شان تأیید می کند:
شیخ صدوق در الخصال روایت کرده است که: «لا تشد الرحال إلا إلی ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد رسول الله، و مسجد الکوفه»!! کامل الزیارات، ص137
«عزم سفر -به نیت عبادت- جز سه مسجد به هیچ جای دیگری جایز نیست، مسجد الحرام و مسجد پیامبر و مسجد کوفه».
و شیخ صدوق همچنین در کتاب خویش «من لا یحضره الفقیه و الخصال، با سندی از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده که گفت: «عزم سفر -به نیت عبادت- جز سه مسجد به هیچ جای دیگری جایز نیست، مسجد الحرام و مسجد پیامبر و مسجد کوفه». الوسائل (3/525).
مسجد کوفه، طوریکه از روایات باطل درج شده در کتابهای معتمد شان آشکار می گردد، از فضیلت و جایگاه ویژه ای در نزد آنها برخوردار بوده که به مراتب از بيت المقدس بیشتر است. و اینک به ذکر برخی از آن روایات می پردازم:
کلینی در کتابش الکافی با سندی از خالد الفلانسی روایت کرده که گفت: از أبا عبدالله صادق علیه السلام شنیدم که می گفت: «یک نماز در مسجد کوفه برابر به هزار نماز است»!!. (الوسائل (3/547).)و از حسان بن مهران روایت است که گفت: امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: (مکه حرم الله، و المدینه حرم رسول الله، والکوفه حرمی لا یریدها جبار بحادثه إلا قصمه الله) (تفصیل وسائل الشیعه (14/360).
 «مکه حرم خداوند است، و مدینه حرم رسول الله و کوفه حرم من است، هیچ مستبدی ارادة رویدادی را در آن نکند مگر خداوند او را قطع کند». و در روایت دیگری آمده است: به تحقیق کوفه حرم خداوند و حرم رسولش و حرم امیر المؤمنین است، و یک نماز در آن برابر به هزار نماز، و یک درهم، برابر به هزار درهم است»، کامل الزیارات صفحه 73-74.
 و همچنین در روایت دیگری: «برای خداوند حرمی است و آن مکه است، و برای رسولش حرمی است و آن مدینه، و برای امیر المؤمنین حرمی است کوفه، و برای ما حرمی است، قم. و در آنجا از فرزندم زنی دفن می شود بنام فاطمه، هرکس او را زیارت کند جنت برایش واجب می گردد»!!. بحار الأنوار (102/267).
کربلا برتر از کعبه و بيت المقدس است!!.
عادتا شیعیان اماکنی را مقدس می پندارند که در قرآن و سنت پیامبر مقدس بودن آن قطعا ثابت نمی باشد. از جمله مقدس کردن کربلا، خصوصا قبر حسین رضی الله عنه؛ فعن أبی عبدالله قال: «إذا أردت الحج و لم یتهیأ لک، فائت قبر الحسین فإنها تکتب لک حجة، و إذا أردت العمرة و لم یتهیأ لک فائت قبر الحسین فإنها تکتب لک عمره» وسائل الشیعه (10/332).
 از أبی عبدالله روایت است که فرمود: اگرخواستی حج کنی و برایت مهیا نشد، پس به قبر حسین بیا، و به تأکید برایت یک حج نوشته می شود، و اگر خواستی عمره کنی و برایت مهیا نشد پس به قبر حسین بیا، به تأکید یک عمره برایت نوشته می شود». و در بحار الأنوار ذکر شده است که: خداوند بیست و چهار هزار سال قبل از اینکه سرزمین کعبه را خلق کند و آنرا حرم قرار دهد، سرزمین کربلا را حرم آمن و مبارک قرار داده بود. پس کربلا همانطوریکه قبل از خلق کردن مخلوقات، مقدس و مبارک بوده بهمان منوال فعلا هم مقدس است تا اینکه خداوند آنرا بهترین سرزمین و بهترین محل سکونت برا اولیاء در جنت قرار دهد». بحار الأنوار (101/107).
علاوة بر اینهمه دروغ پراکنی ها، غلو و افراط رافضه به حدی رسیده که کربلاء را بر بیت الله ترجیح داده اند و معتقد هستند که فضیلت زیارت کردن قبر حسین بر حج بیت الله بیشتر است. از أبی عبدالله روایت شده که گفت: کسیکه قبر حسین را در روز عرفه زیارت کند، خداوند برایش-اجر- هزار هزار حج را همرای قائم علیه السلام و هزار هزار  عمره را همرای پیامبر و اجر رهایی هزار رقیق، و هزار اسب پر بار در راه خداوند متعال را برایش نوشته و داده می شود و او را بندة راستگو که به لقاء خداوند ایمان دارد مسمی میسازد، و ملائکه گویند: فلان راستگو است که  خداوند او را از فوق عرش خود پاک و منزه گردانیده و در روی زمین به حزین مسمی شده می باشد» وسائل الشیعه (10/360)
 علاوتا زیارت قبر حسین در نزد آنها نه تنها از حج برتری داشته بلکه از بهترین و با فضیلت ترین أعمال محسوب می شود.
طوریکه در روایت دیگری ذکر است که: محبوبترین أعمال، زیارت قبر حسین است» (کامل الزیارات ص146، بحار الأنوار (101/49).).
 و مجلسی در کتابش بابی را بهمین عنوان اختصاص داده و مجموعه ای از اینگونه روایات را ذکر کرده است. (و هو بعنوان: «باب أن زیارته علیه السلام من أفضل الأعمال»، بحار الأنوار (101/49).
و شیخ ایشان فیض کاشانی در تقریظ روایاتی که فضیلت زیارت قبر حسین را بیان کرده، گفته است: این- فضائل- چیزی بسیار نیست، برای کسیکه خداوند او را امام مؤمنین گردانیده، و بخاطر او آسمانها و زمین ها را خلق کرده، و او را راه و وسیلة خود و ناظر و نشانة خود قرار داده و او را دری که از آن اعطا می کند و ریسمانی میان خود و بنده گانش، از جمله پیامبران و انبیاء و حجت الله ها و اولیاء، قرار داده. و مقابر ایشان امور ذیل را در بر دارد: مصرف اموال، امید و آرزوها، نارام کردن اجسام، هجران وطن، تحمل مشقت ها، تجدید عهد و پیمان، حضور در طقوس و حضور برهم رساندن در اماکن مقدسه». (الوافی المجلد الثانی(8/224).
 واینبود ذکر مختصری از فضائل مسجد کوفه و کربلا در نزد شیعه و بخاطر اینکه سخن به درازا نکشد به همین قدر اکتفا می کنم و برای معلومات بیشتر می توانید به کتابهای فقهی، مزارات و اخبار شیعة امامیه مراجعه نمایید.
واقعیت اینست که بنی امیه بيت المقدس را ترمیم و بازسازی کرده اند و در قدس و ماحول آن پروژه های عمرانی را برپا نمودند و پیشرفتهای در این زمینه داشته اند، که برای شیعه قابل برداشت نبود چون آنها کینه، کدورت و عداوت شدیدی را بر ضد بنی امیه در قلبهای شان می پروراندند، که همین یکی از انگیزه های اساسی است که شیعه را وادار ساخت از فضیلت بيت المقدس بکاهند و در مقابل اماکن دیگری را بر آن ترجیح داده فضائل بسیاری را بآن اماکن قائل شوند. بالآخره غلو و افراط شان به حدی شدت گرفت که حتی مقدسات ساخته گی شانرا از مساجد سه گانه – که شد الرحال به نیت عبادت بسوی شان اجر دارد- ترجیح داده، به آنها فضیلت و تفوق بیشتر بخشیدند.
و سعی نمودند تا زهر بپاشند و آنچه نزد اهل سنت و جماعت ثابت است مورد توهین و تحقیر قرار بدهند و در فضائل بيت المقدس که در قرآن کریم و سنت نبوی ثابت است شکوک را ایجاد کنند!!
بدیهی است، چرا چنان نکنند! جای تعجب نیست، چگونه بیت المقدس در نزد شیعه فضیلت و منزلت اعلی داشته باشد؟ وقتی فاتح آن  عمر الفاروق رضي الله عنه باشد. و آزاد کنندة آن از صلیبی ها صلاح الدین ایوبی باشد و برای سالیان متمادی منارة علم و علماء اهل سنت بوده باشد!!.
با در نظرداشت تمام روایات ذکر شده، با وجود آنهم تصریح کرده می توانیم که در دیدگاه های علماء شیعه در قبال بيت المقدس و منزلت آن و موقعیت آن که در آسمان است و یا در زمین، مغایرت و دگرگونی های آشکارا به چشم میخورد، زیرا برخی از علماء ایشان امثال طوسی در «الخلاف» و «الحلی» در کتاب «تحریر الأحکام» و همچنین در «تذکرة الفقهاء» تأکید کرده اند که بيت المقدس در فلسطین است و حتی فضائل آنرا یکایک بیان داشته اند مگر جمهور علماء شیعه بر برتریت و تفوق مسجد کوفه و فضیلت آن بر بيت المقدس اتفاق نظر دارند.
اظهارات شیعیان معاصر در بارة موقعیت و منزلت بيت المقدس
تصریحات و اظهارات شیعه در کاهش دادن از مقام و منزلت بيت المقدس از هم متفاوت است زیرا هر کدام به نوبة خود سعی ورزیده تا برای مقدسات خویش جایگاه ویژه ای را که ما فوق بيت المقدس باشد، برگزیند البته مقامی که سه مسجد – که عزم سفر به نیت عبادت تنها بسوی آنها جائز است- به آن رسیده نتواند. و اکنون برای خوانندة عزیز اظهارات برخی از آنان را نقل می کنم:
کربلا پیش از قدس!!
در سرمقالة یکی از شماره های مجلة المنبر تحت عنوان «پیش از قدس...کربلا را آزاد کنید» چنین آمده است: «... در حقیقت کربلاء مقدس ترین منطقة با شکوه در روی زمین است، حتی برتر از مکه و مدینه، البته با استناد به اظهارات معصومین که در این زمینه تصریح کرده اند زیرا کربلا شرف و قداست خود را، از آغوش گیری جسد امام أبی عبدالله حسین که خون پاک او با ذرات ریگ آن دیار مخلوط شده است، کسب کرده است. پس به شرفی نائل گردیده که مانند ندارد ازینرو به کعبة آزادگان، و هدف و غایت هواداران و مقصود هر حاجتمند و فقیر مبدل شده است. نویسنده در ادامه می افزاید: «قدس علاوه بر اینکه دارای قداست، شرف و منزلت است مگر بآنهم در ردیف دوم، بعد از کربلا قرار دارد، پس نیست قدس مانند کربلا و نه صخره مانند حسین، و نه مسجد مانند حرم است... و قدس قضیه اولی  ما نیست... قضیه کربلا در اولویت قرار دارد و قضیه اساسی ما می باشد. و قبل ازینکه قدس را آزاد سازیم، لازم است اول کربلا را آزاد کنیم، و از آنجا به فلسطین برویم و از آنجا با مشعل فروزان نور و هدایت بسوی سایر کشورها در حرکت شویم...  (این مقاله قبل از سقوط عراق به دست اتحاد صلیبی رافضی نوشته شده است)  قبلا هم بیان کردیم که بازگشت قدس به پیکر این امت امکان پذیر نیست تا این امت به محمد و علی علیهما السلام باز نگردد»!! و همچنین می افزاید: « باز گردید به محمد و علی... برمیگردد به شما قدس با مهدی... و آزاد کنید کربلا را اولا و قبل از همه، سپس در بارة قدس و غیره باندیشید»!! (مجله المنبر، عدد23، فی محرم، 1423ﻫ- مارس 2002ﻤ)
                            
قبة سامراء مهمتر از آزادی قدس است
پس از تفجیر قبة سامراء در عراق یاسر الحبیب شیعی در یک سخنرانی که در لندن ایراد نموده بود در بارة رویداد مذکور چنین گفت: «حرم عسکری شریف غصب و سلب گردید و به ویرانه مبدل شد و تا این لحظه اجساد امامان معصوم در زیر خاکها مانده اند و فعلا این حرم شریف در چنگال نواصب – سنی ها- افتاده است، پس آیا کمک کنندة است که این خاکها را دور کند؟ این حرم باید دوباره مسترد گردد، و استرداد حرم فعلا در اولویت قرار گرفته و اهمیت استرداد آن بیشتر از استرداد قدس است. استرداد این حرم در نزد خداوند بسیار بزرگ است!! و جسد امام معصوم بزرگتر از آن صخره است ولو که رسول الله هم از آن به آسمان صعود کرده باشد».
بلندی مقام و منزلت سامرا و بقیع نسبت به قدس در نزد شیعه
برخی از واعظین شیعه اهتمام سیاستمداران و رهبران سیاسی خود را در قبال قضیة قدس مورد انتقاد شدید قرار داده، تأیید نمی کنند و آنرا مقاصد سیاسی محسوب می کنند.
از متون کتابهای شیعه معلوم می شود که دیدگاههای شیعیان در قبال منزلت قدس موجب اختلاف در میان شان شده است، چون آنها اهتمام شانرا به معضله قدس بر موارد سیاسی ارتباط می دهند نه عقیدوی!!.
یاسر الحبیب نوشته است: « مؤمنان باید توجه و التفات شان را به سرزمین مقدس هرچه بیشتر معطوف دارند، زیرا اماکن مقدسه در شرف و قداست از بیت المقدس برتری دارند، و اصلا امکان مقایسه میان شان وجود ندارد، پس بر کدام اساس شرعی اینهمه هیاهوی و تحرکات مردمی شیعیان بخاطر قضیه قدس برپا شده؟ و آنهم به گونه ایکه تصور میرود قدس قضیه ای است که در اولویت مان قرار دارد؟! هرگز نه!.        ما با وجود اهتمامی که به قضیه ای قدس شریف داریم مگر مطابق به اساسات و میزان شرعی باید اولویت به قضیه سامراء مقدس و بقیع الغرقد داده شود، سپس به قدس و غیره جاها توجه کنیم. باید در قدم اول سامرا و بقیع از چنگ نواصب- اهل سنت- آزاد شوند سپس آزادی قدس از چنگ یهود، و عجب است به شیعیان مؤمن که چگونه از این حقایق و واقعیتها غافل اند».
انجمنهای «یا حسین»... مقام و منزلت الأقصی را مشکوک می سازد
 انجمنهای موسوم به یا حسین که در شبکه جهانی انترنت فعالیت می کنند. نویسندة از روش جالبی کار گرفته سؤالی را که بيت المقدس در کجاست؟ عنوان موضوع خود قرار داده و بدینوسیله آنرا در میان خوانندگان مطرح ساخته بود که به گفتگو و مناقشة طولانی در میان حاضرین در انجمن تبدیل شد. ایشان در شرح سؤال خود ذکر کرده بودند، آیا بیت المقدسي که در فلسطین موقعیت دارد همان بيت المقدس است که قرآن از آن یاد کرده طوریکه خداوند متعال می فرماید: « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سوره الإسراء: 1.) » ؟! و پاسخ ها  و اظهار نظرها از قرار ذیل بود:
یکتن از شرکت کنندگان نوشته بود: آشکار و روشن است که بيت المقدس در فلسطین کدام اساسی در روایات اهل بیت ندارد ، بلکه آن مسجد در آسمان است، و هر پژوهشگر اینرا می داند که صخره اصلا در نزد یهود مقدس است، و بسیاری از فضائل که در حقیقت به مسجد امیر المؤمنین صلوات الله علیه- مسجد کوفه- تعلق میگیرد آن فضائل را تحریف و تبدیل نموده اند و به بيت المقدس، قبلة اجداد شان که یهودهاهستند ضمیمه و چسپانده نموده اند.
 و دیگری نوشته است که منزلت بيت المقدس از بدعت های یهودی ها است که اهل سنت بر آن مواظبت نموده و عمل کرده اند!! و بهمین منوال، دیگری همه هست و بود خود را فدای مرجع تقلید می کند و می افزاید که توجه و اهتمام به بيت المقدس و دیدگاه شریعت در قبال مقدسات فلسطین مشروط بر این نیست که بيت المقدس در بیت المعمور است و یا در بیت المقدس، بلکه اینگونه مسائل همه به فتوای مرجع تقلید ارتباط میگیرد که بالای ما اطاعت اوامر آنها واجب است، پس اگر مرجع تقلید پشتیبانی از قضیة فلسطین و اهل فلسطین و دفاع از آنها را به هرگونه وسائل ممکنه واجب دانست، بالای ما هم بدون چون و چرا واجب است که اطاعت کنیم حتی اگر بيت المقدس در بیت المقدس هم نباشد بلکه حتی اگر در فلسطین هیچ نشانه ای از معالم اسلامی هم نباشد»!!.
و شخصی دیگری چنین تصریح کرده است: اگر بیت المقدس که در فلسطین موقعیت دارد، دارای این قدر ارزش و اهمیت می بود، پس چرا هیچ ثنا گویی در اهل بیت را سراغ نداریم که از آن وصف نیکو کرده باشد، لکن برعکس آنها صلوات الله علیهم فرموده اند که مسجد کوفه دارای اهمیت بیشتر از آن است.
و شخص دیگری چنین تصریح کرده: « در خصوص بيت المقدس باید گفت که در نزد شیعه و در نزد طوائف گمراه، اتفاق نظر است که تهداب گذار و بانی آن مسجد غاصب دومی(منظور شان خلیفه دوم عمر الفاروق بن الخطاب می باشد) بوده، و در آنجا عصاهای وجود داشت که در آن خطبة مهتریه(منظور شان منبر صلاح الدین ایوبی است) را خراب الدین ایوبی  می خواند. (صلاح الدین ایوبی افتخار این امت است و برفضل او همه شهادت می دهند مگر این رافضی او را به خراب الدین وصف می کند، تا بدینترتیب از او انتقام بگیرد زیرا صلاح الدین رحمه الله در نابودی دولت فاطمی های باطنی نقش بارز داشت) و جای تأسف است که برخی از شیعیان روزی را برای قدس اختصاص داده اند و بخاطر قدس حزین می شوند و هرگاه یهود حفریاتی را براه اندازند فغان و گریان می کنند.
و فردی دیگری در همین انجمن چنین می افزاید: ظاهرا والله اعلم، بيت المقدس آن نیست که در  فلسطین واقع است. و اگر می بود و چنین قدر و منزلت میداشت، حتما اهل البیت ما را باخبر می کردند و ما را به زیارت آنجا امر می فرمودند قسمیکه در بارة اماکن مقدسه چنین کرده اند، پس انسان عاقل باید در اینقسم مسائل دقت نماید تا در شبهات واقع نشود»!!.
پس اینست عقیدة شیعیان راجع به منزلت بيت المقدس که از لابلای مناقشات و گفتگو ها و مناظرات آزاد آنها در رسانه های گوناگون آشکار می شود، بنگرید، که به چه می اندیشند و چه عقیدة در بارة منزلت بيت المقدس دارند!!.
با وجود این معتقدات شان باز هم بی شرمانه دغدغه کنان می گویند که قضیه فلسطین در اولویت ما قرار دارد و قضیه اولی و اساسی ما است- البته تقدیس سیاسی- و گویا طرفدار مستضعفین فلسطین هستند و مبارزه را تا آزادی اقصی بدوش خواهند گرفت!! و برای جلب عوام الناس روزی را بنام روز قدس مسمی نموده اند و برای آزادی اقصی قوت عسکری تشکیل داده اند و آنرا جیش قدس و لشکر قدس نام گذاری کرده اند، و حتی برای قدس رادیو تأسیس نموده و آنرا رادیوی قدس نامیده اند، علاوه بر این خیابانی را بنام خیابان بسوی قدس نام گذاری کرده اند در حالیکه آن خیابان به استقامت افغانستان و صوب عراق میرود، اشکالی ندارد ما هنوز هم منتظریم و دیدیم و می بینیم  که  کی خون خود را  برای قدس میریزد و جان خود را قربان می کند!!.

 به نقل از سايت عقيده

0 نظرات:

ارسال یک نظر